Za bezpečným a spolehlivým potrubním systémem, který plyn přivádí do místa spotřeby, se však skrývá obrovské úsilí, technický um, vysoké nasazení stavebních mechanismů včetně podílu lidské manuální práce a zdolání řady geografických překážek.
Procesu výstavby mezistátních plynovodů zajišťujících přepravu plynu do tehdejší ČSSR a dále na západ se aktivně účastnil jeden z největších stavebních podniků na výstavbu plynovodů – Národní podnik Plynostav Pardubice. Ten v roce 1963 zřídil závod 40 se sídlem v Rosicích u Brna, jako zázemí při realizaci mezistátního plynovodu DN 700/55 bar. V roce 1969 získal závod v Rosicích stálé umístění a dostal označení závod 10 Rosice. Zajišťoval výstavbu stěžejních plynovodů a produktovodů na území bývalého Jihomoravského a Severomoravského kraje, realizaci liniových úseků při výstavbě tranzitních soustav na území tehdejší ČSSR i okolních států. Na území Ukrajiny Závod 10 stavěl plynovod Progres se zvláště složitým přechodem Karpat. Na území Maďarska realizoval část liniové sekce ropovodu Adria.
V roce 1992 se v procesu privatizace závod 10 odštěpil od Plynostavu Pardubice, v názvu zachoval kontinuitu s původním mateřským podnikem – Plynostav a rovněž do názvu promítl místo svého sídla – Moravu. Společnost byla zapsána v Obchodním rejstříku 29.4.1992 pod názvem Moravský Plynostav, a.s.
V roce 1995 pověřila firma Transgas Moravský Plynostav, a.s výstavbou úseku tranzitního plynovodu DN 1000 Malešovice – kompresní stanice Kralice v délce 32  km a v roce 2000 výstavbou poslední liniové části tranzitní soustavy na území České republiky – od trasového uzávěru Brázdím po trasový uzávěr Kopeč v celkové délce 15,9  km dimenzi 1 000. Tím nepřímo vyjádřila důvěru ve stabilitu firmy po privatizaci a v její odborné, personální i technické zázemí.
Období 90. let minulého století vneslo do oboru plynárenství dva nové aspekty. Byly to finanční prostředky cíleně investované do plošných plynofikací měst a obcí se záměrem ozdravit životní prostředí a široká aplikace nových materiálů pro plynofikaci – potrubí z lineárního polyethylenu.
Moravský Plynostav, a.s. dosud dominantně zaměřený na stavby ocelových plynovodů se pružně přizpůsobil novým požadavkům trhu, rozšířil portfolio svých činností o výstavbu plynovodů z polyetylenu a ve svých referencích se pyšní řadou kvalitně a rychle provedených staveb.
Dne 8.6.2007 se stala jediným vlastníkem Moravského Plynostavu, a.s. firma Gascontrol s.r.o. se sídlem v Havířově. Nový vlastník plně zachoval stávající předmět podnikání Moravského plynostavu, a.s., kterým je stavební a montážní činnost na výstavbě produktovodů a inženýrských sítí, projektová činnost ve výstavbě, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní i mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do a nad 3,5 tuny včetně, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zámečnictví, nástrojařství, opravy silničních vozidel. Vlastník klade prioritně důraz na udržení vysokého know-how v oblasti výstavby ocelových plynovodů, zvláště větších dimenzí.
Pro předmět svého podnikání firma disponuje oprávněním Institutu technické inspekce k montážím, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení plynových, tlakových, zdvihacích a elektrických a dále oprávněními Obvodního báňského úřadu pro montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení plynových, zdvihacích a tlakových. Firma zavedla a používá systémy environmentálního managementu dle ČSN EN 14 001, systém jakosti odpovídající ČSN EN ISO 9001:2008 a v oblasti svařování ČSN EN 3834 -2:2006. Firma je rovněž certifikována v systému certifikace společnosti Gas s.r.o. - je nositelem certifikace S5 a P2.
Současná strategie firmy je založena na dvou pilířích – setrvat na přední pozici v dodávkách ocelových dálkových plynovodů a produktovodů, což vzhledem k útlumu výstavby v ČR znamená expandovat do zahraničí a dále na domácím plynárenském trhu obhájit v tvrdé konkurenci pozici spolehlivého a poctivého partnera pro investiční akce největších provozovatelů plynárenských sítí v ČR – společnosti skupiny RWE a E.ON Česká republika s.r.o.
Pro expanzi do nejbližšího zahraničí je využívána stoprocentní dceřiná společnost MOPL s.r.o. Nitra. Ta disponuje oprávněními Slovenské technické inspekce a báňského úřadu v rozsahu požadovaném společností SPP Bratislava – vlastníkem a provozovatelem plynárenských sítí a podzemních zásobníků na Slovensku. V současnosti se firma podílí na investičních akcích spojených s rozšířením skladovací kapacity podzemního zásobníku Láb.
Pro realizaci strategických cílů firma disponuje odpovídajícím personálním vybavením – z celkem cca 110 zaměstnanců je 10 techniků pověřeno přímým řízením staveb a disponuje rovněž plným technickým vybavením – pro zemní práce dvěma velkými a třemi menšími pásovými rypadly, dvěma rypadly na traktorovém podvozku, kolovým rypadlem Menzimuck, dvěma buldozery, automobilem UDS 214, třemi smykem ovládanými nakladači, protlačovacím a propichovacím zařízením. Firma dále vlastní 4 truboukladače Komatsu, automobilové jeřáby, vysokotlaký kompresor na podvozku, montážní vozidla vybavená pro svařování oceli a izolování svarů, tahač, sklopky, valníky, svařovací automaty na plasty, řezačky, pěchy, atd.
Technické vybavení společně s kvalitním personálním zázemím umožňuje v současnosti firmě realizovat organizačně náročné stavby - v jižních Čechách se jedná o 6,1 km přeložky tranzitního plynovodu DN 700, v téže lokalitě se provádí řízené podvrty pod řekou Vltavou a komunikací České Budějovice – Český Krumlov. Dokončena byla vysokotlaká shybka pod náhonem v obci Rajhradice a propojena za provozu na stávající vtl plynovod.
Neocenitelným přínosem pro firmu je postava p. Oty Dvořáka – stávajícího předsedy představenstva, legendy českého plynárenství z doby výstavby tranzitních systémů a vůdčí osobnosti Moravského Plynostavu v době odštěpení z Plynostavu Pardubice. Skutečnost, že si firma zachovala vysoké krédo, konkurenceschopnost a pověst spolehlivého partnera, je jeho vysokou zásluhou. Tuto image firma nadále buduje, což dokumentuje řada složitých staveb, jejichž výčet včetně dalších informací o společnosti je k dispozici na stránkách firmy www.mopl.cz

Moravský Plynostav, a.s.
Zastávecká 371
665 01 Rosice u Brna
tel.: 546 411 078
fax: 546 411 092
e-mail: info@mopl.cz
www.mopl.cz