Vzhledem k tomu, že veškeré účinky zatížení přenáší asfaltové pojivo, používají se asfalty tvrdé (TSA) či vysoce modifikované (PmB) ztužené navíc vyšším podílem vápencové moučky (tzv. filleru). Teplota ovzduší při pokládce litého asfaltu musí být min. -5 °C při pokládce na vozovkách, na nemotoristických komunikacích dokonce min. -10 °C. Pokud se litý asfalt použije jako ochrana izolace mostní konstrukce, nesmí být teplota ovzduší pod bodem mrazu.
Litý asfalt se vyrábí podle harmonizované normy ČSN EN 13108-6 a Ministerstvo dopravy ČR pro práci s ním vydalo Technické kvalitativní požadavky (Kapitola 8). Norma ČSN EN 13108 zavádí pro litý asfalt jakostní třídy I až V, přičemž v technické dokumentaci stavby by měl být vždy uveden požadavek projektanta na tuto jakostní třídu. Podle zařazení do určité jakostní třídy potom podléhá konstrukční vrstva z litého asfaltu specifickému systému zkoušení (mimo jiné se zjišťuje číslo tvrdosti a přírůstek čísla tvrdosti) a účelu použití.

Dálnice D1


JANKOSTAV má s výrobou a pokládkou litých asfaltů více než 25 let zkušeností. V současné době JANKOSTAV provozuje formou dceřiné společnosti Obalovna Ostrava s. r. o. obalovnu asfaltových směsí, která umožňuje i výrobu litých asfaltů. Ty se, na rozdíl od běžných asfaltových směsí, připravují za vyšších teplot (expediční teplota běžné směsi je do 180 °C, u litého asfaltu okolo 220 °C) a vyžadují delší přípravu (výkon obalovny je v této chvíli max. 50 t/h). Cena tuny litého asfaltu je zejména díky vysokému obsahu asfaltu a vyšší technologické náročnosti poměrně vysoká, na druhou stranu mají lité asfalty nejen v dopravním stavitelství své nezastupitelné místo, například kvůli své trvanlivosti.

Pro různé účely použití nabízí JANKOSTAV směsi:
- MA 8 – chodníky a jiné nemotoristické komunikace,
- MA 11 – ochranné vrstvy izolace na mostech, křižovatky, parkoviště, silnice a dálnice,
- MA 16 – stejné použití jako u MA 11.

Mosty u Jablunkova


Pro pokládku litého asfaltu disponuje JANKOSTAV nejen četami vyškolených a zkušených asfaltérů, ale především potřebnou technikou, kdy najednou může být k zákazníkovi dovezeno cca 70 tun směsi. Na přání zákazníka a pokud to umožňují provozní poměry na stavbě může být pokládka provedena strojně speciálním finišerem na litý asfalt (samohybnou vyhřívanou roztírací lištou). Akční rádius JANKOSTAVu při pokládce litého asfaltu je zhruba do 100 km od obalovny v Ostravě-Kunčicích.