Nedávno dokončeným projektem společnosti T.A.Q. byla demolice a výstavba mostu Sázava.

Rekonstrukce spočívala v kompletní demolici původního mostu realizovaného v 70. letech minulého století z důvodu nevyhovujícího technického stavu a následné výstavbě kompletně nového mostu.
Před zahájením stavebních prací byl na povodní straně původního mostu postaven ocelový provizorní most tvořený kombinací konstrukcí BaileyBridge a TMS, který po celou dobu rekonstrukce sloužil pro veškerou automobilovou dopravu.
Před zahájením samotné demolice musela proběhnout přeložka všech inženýrských sítí, kdy se konkrétně jednalo o nízké a vysoké napětí ČEZ, sdělovací metalické a optické kabely CETIN a vodovod, který se nově z původního zavěšení na mostovce umístil do předem vykopané rýhy napříč hlavním korytem řeky Sázavy.
V rámci demolice nosné konstrukce a pilířů bylo zjištěno, že stávající základy jsou založeny hlubině na beraněných železobetonových pilotách, z tohoto důvodu byla tato konstrukce ponechána a základy byly pouze rozšířeny s doplněnými vrtanými mikropilotami.
Navazující výstavba již probíhala podle původních předpokladů, kdy pilíře jsou monolitické, železobetonové. Železobetonové dříky pilířů mají půdorysné rozměry 8,5 × 1 m. Rohy dříků jsou zaobleny v poloměru 0,5 m. Na pilířích jsou provedeny železobetonové bločky pod ložiska. Na stávajících částečně odbouraných opěrách jsou provedeny nové úložné železobetonové prahy. U opěry O1 jsou provedena šikmá železobetonová křídla a u opěry O5 jsou železobetonová rovnoběžná křídla. Závěrné zídky jsou s rozšířenou horní částí pro kotvení mostního závěru. Na opěrách jsou dále provedeny železobetonové přechodové desky. Na úložném prahu opěr jsou vybetonovány železobetonové bločky pod ložisky.
Nosná konstrukce je monolitická trámová, předpjatá. Staticky funguje jako spojitý nosník. Pevné uložení je na pilíři P3. Na obou krajních opěrách jsou osazeny povrchové mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry. Nosná konstrukce byla postavena na pevné skruži, kdy podloží pod skruží muselo být zlepšeno na požadavky dané statickým výpočtem. Skruž v poli 1 a 3 byla tvořena příhradovými nosníky. V poli 2 a 4 byla použita prostorová skruž. Pro předpětí nosné konstrukce byly použity 19lanové kabely s velmi nízkou relaxací s certifikovaným předpínacím systémem se soudržností. Předpětí bylo do konstrukce vneseno v jedné etapě. Dále byla použita výztuž B500 B, kdy veškerá výztuž je vázaná a nebylo nutné provádět svary výztuže.
Římsy jsou z líce tvořeny typizovanými prefabrikáty, na které navazuje železobetonová monolitická část říms. Na chodníkových římsách je umístěno zábradlí a veřejné osvětlení mostu.
Vozovka na mostě byla navržena jako třívrstvá.
Most byl oficiálně uveden do režimu předčasného užívání na konci roku 2023, kdy na začátku roku 2024 proběhla demontáž provizorního mostu, rekultivace dot­čených pozemků včetně náhradní výsadby a vyklizení staveniště.
Most byl oficiálně zkolaudován v termínu 18. 4. 2024.