Limitem byla hodnota součinitele odrazivosti světla (Hellbezugswert) 30 nebo 25, podle druhu použité omítky. Prakticky tedy nebylo možné na zateplené fasády použít tmavé barvy, a barev škála tím byla výrazně omezena. Řešení, které boří tyto limity, se nazývá Capatect Carbon.

K objasnění důvodů těchto omezení se nejdříve musíme podívat na princip, jak tepelně izolační systém funguje a jak probíhají teploty v zateplené konstrukci. Dobře to objasní obr. 1. Zatímco v interiéru a masivní nosné konstrukci dochází jenom k malým teplotním rozdílům, ve vnějším souvrství je situace zcela opač. Na rozdíl od nezateplených konstrukcí je zde výrazně omezen tepelný tok mezi vnějším souvrstvím a masivní stěnou. Vnější souvrství je tak jenom minimálně teplotně ovlivňováno nosnou konstrukcí, a prakticky jej teplotně ovlivňuje pouze vnější prostředí. A to nejenom prostá teplota vzduchu, ale i dopadající sluneční záření. To má za sledek velké rozmezí teplot, a to nejen mezi létem a zimou, ale i v rámci jediného dne. Na přiloženém grafu (obr. 2) je záznam povrchových teplot zateplené fasády v průběhu patcti minut. Během této krátké doby došlo k poklesu teploty povrchu o desítky stupňů! A takovými změnami je vnější souvrství namáháno tím více, čím je fasáda tmavší. To může mít dva sledky:
1. Degradaci polystyrenu, pokud je použit jako izolant. Polystyren nedokáže dlouhodobě odolávat teplotám přesahujícím 70 °C. Při vysokých teplotách může dojít k výrazným tvarovým změm izolačních desek, nebo k úplné degradaci části polystyrenu, která je ve styku s vnějším souvrstvím, a sledné havárii tepelně izolačního systému.
2. Porušení celistvosti vnějšího souvrství. Vlivem opakujícího se smršťování a rozpíní vnějšího souvrství může dojít k porušení vnějšího souvrství, vzniku trhlinek, zatékání srážkové vody a slednému narušení stability celého systému.
Oběma těmto jevům je možné úspěšně čelit, použijeme-li vhodnou technologii. Degradaci polystyrenu je možné zabránit tím, že použijeme jako izolant desky z minerální vaty, která je vůči vyšší teplotě imunní. Porušení vnějšího souvrství je možné zabránit použitím materiálů, které jsou mechanickému namáhání dostatečně odolné.
Těmi materiály jsou výrobky řady Capatect ­Carbon, vyvinuté speciálně pro vysoce odolné povrchové úpravy tepelně izolačních systémů. Jsou v nich rozptýlena vol uhlíková vlákna, která zastávají funkci výztuže, podobně jako např. výztuž v drátkobetonu (obr. 3). Uhlíkové vlákno o průřezu 1 mm2 má tahovou pevnost 5 600 N. Předpokladem pro použití volných uhlíkových vláken je i použití nové generace pojiv, která s uhlíkovými vlákny spolupůsobí. Díky tomu materiály řady Carbon dosahují podstatně vyšší mechanické odolnosti, než jiné materiály na srovnatelné bázi.
S materiály řady Capatect Carbon je tedy možné na zateplenou fasádu použít za předpokladu dodržení technologických předpisů a uvedených skladeb odstín se součinitelem odrazivosti světla:
15 a vyšší při skladbě:
- izolant Capatect Dalmatin, lepený a kotvený v souladu s certifikací systému,
- výztužová vrstva Capatect Carbon Spachtel v síle alespoň 3 mm s vloženou tkaninou,
- omítka Capatect CarboPor.
6 a vyšší při skladbě:
- izolant minerální vata, lepeno systémovým lepidlem a kotveno šroubovacími hmoždinkami,
- výztužová vrstva Capatect CarboNit v síle alespoň 5 mm s vloženou tkaninou,
- omítka Capatect CarboPor.
Při dodržení uvedených skladeb vrstev nese ­Caparol plnou záruku za funkčnost systému. Tím se architektům a investorům otevírají nové možnosti v barevném ztvárnění fasád.

Tomáš Brož
Český Caparol spol. s r.o.