V loňském roce se tady stavěly prostory pro rozšíření výroby, nově vznikl pětipodlažní objekt pro technické zázemí a nová velká skladovací hala s vnitřní teplotou -25° C s ochrannou atmosférou a nízkým obsahem kyslíku. Na výše uvedených objektech se díky svým vlastnostem uplatnilo i cca 2 000 kubíků tvárnic, malt, překladů a dalších materiálů Ytong.

Investorem 1. fáze rozšíření závodu je společnost La Lorraine, a. s., generálním projektantem MS architekti s. r. o. a hlavním dodavatelem stavby společnost IMOS Brno, a. s. Stavět se začalo v listopadu 2018 a o rok později, tedy v listopadu 2019, byla první fáze rozšíření závodu ukončena.

Z materiálů Ytong byly realizovány samonosné stěny vysoké až 15 metrů


Podle zástupce generálního projektanta, společnosti MS architekti s. r. o., Mgr. Serhii Leshchenka, byl hlavní výzvou projekt 40 metrů vysokého mrazírenského skladu o půdorysu 130 x 45 metrů. „Součástí projektu je i vybudování administrativního zázemí a sofistikované struktury vnitroareálových komunikací. V první etapě jsme produkci kladenského areálu posílili o výrobní linky nejmodernějších technologií. Bylo třeba zabezpečit vysokou požární odolnost konstrukcí a naplnit hygienické požadavky, kladené na stavební materiály. Náročné geologické podmínky si vyžádaly optimalizované řešení konstrukčních stěn. Zároveň bylo nutné objekty projektovat s ohledem na perspektivu dalšího rozšíření v budoucnu. Ve spolupráci se společností Ytong jsme dokázali vyhovět extrémním požadavkům na samonosné stěny, vysoké až 15 metrů. Energetická efektivita a celková úspora energií je u takového projektu samozřejmostí. Výsledkem úspěšné první etapy je efektivní výrobní linka, začleněná do hmotové sestavy areálu i do okolní krajiny.“

Jan Tinka, manažer pro klíčové projekty společnosti Ytong, k tomu uvádí: „Stavebně se z pohledu našich materiálů jedná zejména o vyzdívky a předezdívky sloupového skeletu u obou nových objektů, přičemž největší podíl mají tvárnice Ytong Statik (P4-550) 200 a 250 mm. Skladba obvodového pláště je  navržena u těchto objektů (hal) s velikým důrazem na tepelně-technické vlastnosti obálky/budovy a takové požadavky dostali i projektanti ze zahraniční centrály investora. Pro úspěch bylo z našeho pohledu klíčové to, že jsme společně s generálním projektantem pracovali na projektu již ve fázi jeho přípravy. Pro generálního projektanta jsme společně s naším interním technickým oddělením a naším statikem připravili vhodné řešení kotvení vysokých stěn (až 15 m do výšky) a hlavně vyztužení pomocí železobetonových věnců do U-profilů. I kotveni obvodových panelů je unikátní záležitostí a jeho řešení pro nás připravila společnost HILTI, se kterou na kotvení různých břemen úzce spolupracujeme. Samozřejmostí z naší strany byl dohled a kontrola po celou dobu výstavby obou budov.“

Materiály Ytong zvládly i náročné požadavky významného producenta mraženého pečiva v ČR


Stavebně technickým dozorem investora je Ing. Radoslav Vejmelka, který ocenil hladký a bezproblémový průběh výstavby 1. etapy rozšíření závodu La Lorraine: „Pro stavbu byly projektantem navrženy osvědčené stavební postupy a materiály. Pro založení stavby byly použity vrtané monolitické piloty, sama stavba je navržena z prefabrikátů. Fasáda je navržena a provedena z lehkých sendvičových panelů. Veškeré zděné konstrukce, stěny a přizdívky jsou navrženy ze systému Ytong. Zdivo Ytong splňuje požadavky na vyžadovanou požární odolnost, statiku, rychlost zdění a snadnou opracovatelnost zdiva. K přednostem systému Ytong patří také výborná rovinnost vyzděných stěn, na které se potom snadno provádějí tenkovrstvé omítky a další opatření, které jsou vyžadovány, aby zdivo z tohoto materiálu splňovalo i požadavky na plynotěsnost. Se všemi navrženými a následně realizovanými a osvědčenými konstrukcemi byly při realizaci ty nejlepší zkušenosti.“

Kromě tvárnic Ytong Klasik (P2-500) v tloušťkách 100, 150, 200 a 250 mm byly na obou objektech použity tvárnice pro nosné zdivo s vyšší pevností Ytong Statik (P4-550) v tloušťkách 200 a 250 mm, Ytong U-profily (skryté bednění pro věnce), Ytong zdící malta, Ytong nosné a nenosné překladya Ytong spojky zdiva.

Dnes je možné konstatovat, že výsledkem spolupráce všech zainteresovaných partnerů je rozšířený, efektivní a funkční výrobní areál, v němž se nové výrobní a dopravní plochy prolínají se zelení a příjemným zázemím pro zaměstnance.