Realizace silnoproudých a slaboproudých instalací společností Promsat

V r. 2017 se majitel nemovitosti, investor stavby a zřizovatel základní školy Město Kostelec nad Černými lesy rozhodl přistoupit k zásadnímu kroku, kterým byla přestavba a rekonstrukce chátrající budovy bývalého mlýna v areálu školy. Hlavním cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a také standardu konektivity školy.

Důvodů, proč byla zvolena přestavba a rekonstrukce bývalého mlýna nikoliv stavba nové budovy na místě staré, bylo více. Jedním z nich bylo umístění nemovitosti v městské památkově zóně v centru města.

Realizace elektroinstalací částečně zasahovala i do období zvýšených opatření v souvislosti se šířením koronaviru. Nezbytným vybavením tedy byly kromě helem i roušky a rukavice.


Spolupráce s projektanty a investorem

Důležitým faktorem při realizaci elektrorozvodů byl požadavek na propojení hlavní budovy školy, ve které se nacházejí třídy, sborovny a kabinety učitelů, s rekonstruovanou budovou. Nezbytným předpokladem tedy byla úzká spolupráce jak s projektanty ze společnosti Energy Benefit Centre a.s. tak se zástupci na straně investora.


Realizace silnoproudých elektroinstalací

V rámci silnoproudých elektroinstalací realizovala společnost PROMSAT CZ rozvody a osazení zásuvek, vypínačů, světel, rozvaděčů, nouzových svítidel a zbudování elektro přípojky budovy. Při volbě značky koncových prvků byly zvoleny produkty značky Legrand. V případě svítidel bylo použito více značek. Jednou z nich byly i svítidla od českého výrobce MODUS. Strukturovaná kabeláž od datové zásuvky přes panel do datového Patch panelu, byla vybudována technologii SCHRACK.

ZŠ Kostelec - instalace svítidel


Nedílnou součástí byla realizace elektroinstalací pro žaluzie a instalace závěsných konstrukcí pro svítidla v učebnách.

Realizace silnoproudých a slaboproudých instalací společností Promsat
ZŠ Kostelec - instalace svítidel elektromontážní firmou Promsat


Vzhledem k povinnosti ochrany budovy před úderem blesku byl osazen hromosvod.

ZŠ Kostelec - hromosvod


Realizace slaboproudých elektroinstalací

V rámci slaboproudých elektroinstalací byly instalovány datové zásuvky pro vnitřní sít´ a výstavbu nové serverovny sloužící pro novou budovu.  Tato serverovna byla propojena optickými kabely do staré budovy školy.

ZŠ Kostelec – rack a UPS


Dále byla realizována výstavba rozvodů pro jednotný čas, zvonky, školní rozhlas, IP vrátník s IP komunikací a volací systém pro invalidní osoby, který umožňuje zdravotně postiženým osobám přivolat si pomoc v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu.

ZŠ Kostelec – vchod


Součástí elektroinstalací byla i výstavba záložního zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) pro systém chráněné únikové cesty (CHÚC) tvořící samostatný požární úsek určený k evakuaci osob a také pro rozhlasovou ústřednu informující uživatele budovy o vzniklém nebezpečí.

ZŠ Kostelec – UPS


Strukturovaná kabeláž

Jako optimální řešení pro přenos dat a propojení uživatelů v rámci sítě bylo navrženo vybudování strukturované kabeláže.

Ta je v této realizaci tvořená jak metalickými, tak i optickými trasami. Hlavní přívodní trasu tvoří jednovidový optický kabel, který je vedený z hlavního datového rozvaděče do podružných rozvaděčů. Pro metalickou síť, která vede od datových rozvaděčů k jednotlivým zásuvkám, byly použity metalické kabely UTP CAT6. Pro datové rozvaděče jsme využili produkty zn. Schrack, pro rychlejší a přesnější testování metalických kabeláží certifikační přístroj DSX 8000 od společnosti Fluke Networks.


Propojení hlavní budovy s mlýnem

Jedním z důležitých požadavků investora při realizaci slaboproudých elektroinstalací, bylo síťové propojení hlavní budovy školy a budovy mlýna. Tento požadavek se týkal zejména PC sítí, IP vrátníku s možností komunikace mezi dveřmi a telefony ve sborovnách, školního rozhlasu, jednotného času a zvonků.

ZŠ Kostelec – chodba


Moderní technologie ve starém mlýně

Vzhledem k tomu, že cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a také standardu konektivity školy, už při projektování se počítalo s tím, že učebny budou vybaveny interaktivními tabulemi a projekcí, pro které budovala společnost PROMSAT CZ elektro přípravu.

ZŠ Kostelec – učebna


Realizace

Samotná realizace výstavby silnoproudých a slaboproudých systémů byla zahájena v dubnu 2019.

Navzdory tomu, že část prací probíhala v době, kdy platila omezení v důsledku koronavirové pandemie, byla realizace dokončena v plánovém termínu v květnu 2020.

ZŠ Kostelec

ZŠ Kostelec


Konverze budovy bývalého mlýna je financována ze zdrojů Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, a státního rozpočtu, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a spolufinancován městem Kostelec nad Černými lesy.