Zakládání Group zde provádělo kompletní provedení zajištění stavební jámy včetně podchycení sousedních objektů. Součástí dodávky bylo také v severní části provedení železobetonových opěrných stěn v pohledové kvalitě, a to ve třech pozicích, které oddělují administrativní budovu od nově vznikající rezidence Grafická. Součástí návrhu opěrných stěn byla i skladba bednicích dílců, návrh dilatačních spár a zabudovaného osvětlení dle požadavků architekta.

Na půdorysně malé stavební jámě situované v prudkém svahu, našly uplatnění téměř všechny technologie speciálního zakládání staveb. Navrženy zde byly pažicí konstrukce ze sloupů tryskové injektáže, mikrozáporové pažení, pažicí piloty a velkoprofilové zápory. Všechny tyto konstrukční prvky byly kotveny pramencovými kotvami v jedné až pěti úrovních. Při celé realizaci bylo nutné navíc reagovat na velký výskyt velmi tvrdých hornin – křemenců třídy R2-R3.
Před vlastní realizací stavební jámy bylo nutné v prudkém, těžko přístupném terénu navrhnout a provést opěrné stěny budoucích terasovitých zahrad a zajistit pažení stavební jámy.

Stavební jáma byla vzhledem ke složitým geologickým podmínkám, prudkému svahu a různým typům sousedících stavebních objektů navržena kombinací celé řady technologií. Po obvodu bylo navrženo kotvené záporové pažení, trvalá stěna z kotvených pažicích pilot, mikrozáporové pažení a stěna ze sloupů tryskové injektáže. Po celém obvodu bylo pažení kotveno jednou až pěti řadami pramenových kotev.


Velmi složité byly detaily finálních ostění, neboť na části půdorysu novostavby byly navrženy vibroizolace, po výšce byly požadovány různé tloušťky tepelných izolací. Na základě těchto požadavků byla vypracována celá kniha detailů ostění pažicí stěny.

Kromě kompletní dodávky stavební jámy včetně zemních prací a demolic zajišťovalo Zakládání Group také provedení opěrných stěn, realizaci připojovacího pruhu pro vjezd do budoucích podzemních garáží a vybudování nové vodovodní a kanalizační přípojky. Z důvodu prací v ochranném pásmu pilířů a portálu Strahovského tunelu byla ustanovena Rada monitoringu, která vyhodnocovala, zda práce nemají vliv na statiku portálu a pilířů. Byly stanoveny velmi přísné varovné stavy pro sledování deformací a v pravidelných cyklech měřeny všechny dotčené objekty.

Podchycení sousedních objektů bylo prováděno dvouřadou tryskovou injektáží vyztuženou ocelovými mikropilotami. Po dokončení konstrukcí opěrných stěn a provedení svislých prvků po obvodu stavební jámy započalo hloubení stavební jámy po kotevních úrovních. Povrch pažení se vyrovnával pomocí stříkaných betonů s maximální přesností – tolerance do stavební jámy byla nulová a ven max. 2 cm. Důvodem takových přesností byly hlavně požadavky objednatele ohledně instalace vibroizolací a dodržení požadavků na krytí („bílá vana“).

Po vyhloubení jámy na ochrannou vrstvu nad projektovanou základovou spáru bylo nutné provést založení budoucího objektu na základových pilotách. Vrtné práce probíhaly za stálého dozoru geologa a na zastižené vrstvy prokřemenělých břidlic reagoval projektant úpravou délky pilot. Část prvků hlubinného založení byla rovnou nahrazena betonovými plombami. Již po dokončení cca poloviny pilot byly v části zahájeny práce na dotěžení stavební jámy, prováděly se drenáže pro odvod puklinových vod, čerpací studny a podkladní betony. Po jejich dokončení již zahájil vyšší dodavatel stavby práce na základové desce. Díky vstřícnosti, ochotě a profesionalitě všech zástupců společností se dílo podařilo dokončit včas a v kvalitě požadované objednatelem.

Realizace zajištění stavební jámy administrativní budovy ­SmíchOFF včetně souvisejících dodávek byla výzvou nejen co se týče realizace a termínu, ale i pro nutnou koordinaci projekční a realizační činnosti „in situ“. Díky profesionálnímu přístupu všech zúčastněných, lze hodnotit jak tuto spolupráci, tak dílo samotné, jako úspěšné.
Zakládání Group a. s. jde cestou, která pro klienta neznamená provést „jen“ práce speciálního zakládání, ale i plynulou a logickou návaznost na práce speciálního zakládání a poskytnutí komfortu v podobě jednotné záruky na budované dílo.

Zakládání Group a.s.
Thámova 181/20
186 00 Praha 8, Karlín
e-mail: group@zakladanigroup.cz
www.zakladanigroup.cz