Dnes je to už 28 let a firem s tímto rokem narození pracuje již relativně málo. Mají jedno společné – vždy se snažily být výjimečné v tom, co dělaly. Snažily se hledat nové technologie a ty zavádět do praxe tak, aby pro stávající zákazníky byly stále něčím zajímavé a aby dokázaly přivábit nové. Jinými slovy to znamená sledovat požadavky zákazníků a připravovat pro ně stále nová řešení.

Výše uvedené charakterizuje společnost TALPA-RPF poměrně přesně. Zkusme se podívat na oblasti, kterým se dnes společnost TALPA-RPF věnuje.

Bezvýkopová technologie řízeného horizontálního vrtání pro pokládky inženýrských sítí je jen o málo starší než TALPA-RPF, první stroje pochází z poloviny osmdesátých let. Od té doby tato technika prošla neuvěřitelným rozvojem a pokoušet se srovnávat první stroje značky ­FlowMole se strojem DitchWitch JT60 je jako srovnávat zahradní sekačku s kombajnem. Společnost ­TALPA-RPF si tento stroj koupila v loňském roce a následující řádky jsou připomenutím některých velmi zajímavých zakázek realizovaných tímto strojem. Prvenstvím je především pokládka vodovodního potrubí z tvárné litiny o průměru DN600 v délce 71 metrů pod vodním tokem Nežárky nedaleko Veselí nad Lužnicí. Tato shybka byla první stavbou prováděnou řízeným horizontálním vrtáním pod vodním tokem s vtažením litinového potrubí bez chráničky v České republice. Vrtné práce byly komplikovány především půdními podmínkami – pilotní vrt procházel nejprve fluviálními sedimenty, které byly od hloubky cca 3 metry vystřídány mírně zvětralou pararulou a následně žulou. Druhou polovinu trasy pak byl vrt prováděn v písčitých sedimentech.

Rekonstrukce vodní nádrže Koryčany.


Dalším případem technicky zajímavého použití bezvýkopové technologie byla renovace gravitačního vodovodního řadu DN 125 z vodního zdroje Zimnice k čerpací stanici. Vodní zdroj byl zbudován koncem 19. století a gravitační řad byl po 120 letech určen k výměně. První úsek probíhal klasicky pokládkou do rýhy. S ohledem na vysokou hladinu podzemní vody a nestabilitu štěrkového podloží byla stavba provázena mnoha problémy při realizaci, dosažení požadovaného spádu potrubí bylo téměř nemožné. Proto byl pro opravu druhého úseku vodárnám nabídnut bezvýkopový způsob výměny potrubí v délce 380 m metodou řízeného horizontálního vrtání. Pro nemožnost přístupu těžké techniky do lužního lesa bylo nutné provedení celé délky jedním vrtem, na trase byly připraveny pouze čtyři kontrolní a odlehčovací jámy pro zachycení vrtného výplachu. Vtahováno bylo polyetylénové potrubí Pe100 Rc D180 mm. Terén byl velmi členitý, několikrát byl křížen meandrující potok, proto byla celá trasa rozdělena na pětimetrové úseky a v těchto bodech zaměřena výškově tak, aby vrtaři měli neustále přesnou informaci o požadované hloubce. Díky tomuto opatření bylo provedení pilotního vrtu dostatečně přesné. Rozšíření vrtu probíhalo současně s pokládkou potrubí, pro vrtný výplach byly použity speciální směsi zajišťující výnos odvrtané zeminy do odlehčovacích jam. Bezvýkopová pokládka nového řadu trvala tři dny a přesnost dosažení požadovaných spádů byla úspěšně ověřena čerpacími zkouškami.

Naše společnost se dlouhodobě angažuje mimo jiné v dodávkách ekologických staveb, které jsou nejen přínosem pro životní prostředí, ale také zvyšují estetické funkce krajiny a vytvářejí příměstské zóny odpočinku obyvatel. Do kategorie úspěšných ekologických staveb realizovaných naší společností spadá také revitalizace soustavy přírodních nádrží a zázemí pro rybářský svaz, která byla zahájena v roce 2018 a dokončena v minulém měsíci. Investor DIAMO s. p. závod Odry tuto stavbu zařadil jako nápravu důlních škod. Rybníky a jejich okolí byly pročištěny, byly zhotoveny nové výpustné a nátokové objekty a břehy sjednoceny kamenným opevněním.

Úspěšná revitalizace rybníků pak byla inspirací pro obec Nová Ves k tomu, aby vyčlenila prostředky na zkrášlení zázemí pro rybářský spolek a pro rekreaci obyvatel. Kolem rybníků byly osazeny lavičky, ze kterých lze např. pozorovat vodní ptactvo na ostrůvku s kachním domkem. Děti zde mají připraveny dřevěné houpačky a průlezky. Původní plechové boudy byly nahrazeny novými objekty s opláštěním dřevěnými latěmi. Nášlapná vrstva terasy se zábradlím z jednoduché tyčoviny se širokým madlem evokují dřevěnou palubu lodi. Společně s revitalizovanými rybníky byla vytvořena idylická kompozice lákající k odpočinku i meditaci, přičemž málokoho by napadlo, jak blízko jsme hlučným průmyslovým zónám města.

Revitalizace rybníků v Nové Vsi.


Další významnou stavební zakázkou, na které se podílela společnost TALPA-RPF, je rekonstrukce vodárenské nádrže na toku Kyjovka, která se nachází asi jeden kilometr východně nad obcí Koryčany. Byla postavena v 50. letech minulého století, kdy se hledaly nové zdroje vody pro rozvíjející se průmysl a zásobování obyvatelstva. Vodní dílo bylo dokončeno v roce 1958 a do trvalého provozu bylo uvedeno v roce 1963. Dnes, 55 let poté, byla připravena rekonstrukce tohoto vodního díla s cílem zvýšit kapacitu vodního díla pro přechod kontrolní povodňové vlny KPV10 000. Návrh řešení spočívá ve vybudování nové 2. spodní výpusti, v rekonstrukci koruny hráze, zvýšení průtočné kapacity bezpečnostního přelivu a skluzu, úpravě vývaru a odpadního koryta a obnově injekční clony vodního díla. Vzhledem k nedostatečné kapacitě objektu spodní výpustí a zároveň omezené možnosti regulace odtoku (hlavně při nízkých průtocích) pomocí těchto výpustí bylo rozhodnuto o provedení jejich rekonstrukce. Pro provedení rekonstrukce spodních výpustí přehrady bylo nutné využití speciálních technologií aplikovatelných pod hladinou vody v nádrži (potápěči, speciální technika použitelná pod vodou ve vodárenské nádrži). Toto vybavení muselo umožňovat provedení prací v hloubkách 15-20 m vodního sloupce. Nový uzávěr byl osazen potápěči pod ochrannou nátokového zvonu DN 1800, který bude v budoucnu spolu s vyváženou zátkou sloužit jako revizní návodní uzávěr.

Ing. Ivan Demjan

TALPA - RPF, s. r. o.
Holvekova 36
718 00 Ostrava – Kunčičky
tel.: 596 237 019
e-mail: demjan@talparpf.cz
www.talparpf.cz