Úvodní otázka směřovala k počátkům působení společnosti na českém trhu a jejímu postupnému vývoji. Pan Guth odpovídá takto:

"Společnost TITAN-METALPLAST byla založena na podzim roku 1992, na českém trhu se tedy firma pohybuje již 17 let. Hlavním oborem činnosti je výhradní zastoupení firmy GEORG FISCHER +GF+, která se zabývá potrubními systémy pro inženýrské sítě. Je pro nás velkou ctí zastupovat na českém trhu tuto švýcarskou firmu, která patří mezi největší výrobce plastových potrubních systémů na světě," pochvaluje si spolupráci se švýcarským partnerem Jiří Guth. "V průběhu let se počet zaměstnanců rozrostl z původních 3 na stávajících 13. Souběžně s rozšiřováním pracovního kolektivu jsme rozšířili i skladové prostory. Původních 100 m2 skladové plochy jsme postupně navýšili až na současných více než 1 200 m2".

Jaká je konkrétní náplň činnosti firmy a jaké produkty nabízíte svým klientům?

Produktovou paletu lze rozdělit na 4 základní skupiny. Největší a nejdůležitější skupinou jsou elektrotvarovky ELGEF® PLUS a tvarovky na tupo z PE 100 v dimenzích d 20 - 630 mm (u některých typů výrobků do d 1000 mm). S touto produktovou skupinou je úzce spojena také nabídka svařovacích zařízení pro svařování plastů, jako jsou svářečky na elektrotvarovky, svářečky na tupo a další nářadí pro práci s plastovými potrubními systémy. Většinu nářadí nejen prodáváme, ale také zapůjčujeme. V případě, že je zápůjčka spojená s dodávkou materiálu, zapůjčení nářadí proběhne zdarma. Další důležitou skupinou výrobků jsou mechanické svěrné tvarovky uvedené na trh pod obchodním názvem "POLYFAST AZ", které byly začátkem letošního roku nahrazeny řadou "AN".

Přestože jsem se zmínil, že firma GEORG FISCHER patří k největším výrobcům plastových potrubních systémů, poslední skupinou výrobků jsou výrobky z litiny. Jedná se o velice populární opravárenské tvarovky WAGA MULTI/JOINT® 3000. Důležitou skutečností je, že se nezaměřujeme pouze na prodej, ale součástí naší činnosti je vždy také technické poradenství, školení v oblasti svařování a použití plastů jak pro montážní společnosti, tak pro projektanty a investory. Spolupracujeme např. se svářečskými školami, kde naši pracovníci pravidelně přednášejí.

V jakých lokalitách působíte?

Jelikož jsme výhradním zastoupením pro Českou republiku, působíme zejména v celé ČR. Přestože firma sídlí v severních Čechách, velmi silnou pozici máme také na Moravě. Do zahraničí dodáváme pouze výjimečně a nepřímo. Většinou se jedná o případy, kdy montážní firma, která od nás odebírá zboží, realizuje zakázku v zahraničí.

Do jakého segmentu trhu zasahuje vaše činnost?

V devadesátých letech byla hlavním tržním segmentem pro naše výrobky oblast rozvodů plynu. V tomto období probíhala v ČR rozsáhlá plynofikace, na které se naše firma velkou měrou podílela. Postupem času se výhody námi nabízeného portfolia výrobků prosadily také do vodárenství a v současné době můžeme tvrdit, že vodárenství tvoří cca 60 % našeho obratu. Plynárenství v současnosti zaujímá cca 25 % celkového obratu. Zbylých cca 15 % připadá na obory jako např. závlahy v zemědělství a zahradnictví, zavlažování golfových hřišť, ale např. také primární rozvody ke stále populárnějším tepelným čer­padlům.

V čem vidíte největší přínosy produktů +GF+ pro investory?

Ve stěžejní oblasti elektrotvarovek a tvarovek na tupo z PE nabízíme mnoho výhod jak pro investory, tak pro provozovatele, ale i pro realizační firmy. K hlavním výhodám plastového potrubního systému patří jeho nízká hmotnost a flexibilita (menší dimenze potrubí se vyrábějí v návinech až 100 m, což vede k nižším montážním nákladům a k menšímu množství spojů). Hlavní výhodu však spatřujeme v odolnosti vůči korozi a zejména ve svařitelnosti PE, kdy svařením vzniká naprosto homogenní nerozebíratelný spoj, který vykazuje v místě sváru větší pevnost než kdekoliv jinde na samotném potrubí. Pomocí našeho sortimentu PE tvarovek lze postavit plynovod, vodovod, popř. tlakovou kanalizaci bez jakýchkoliv mechanických spojů nebo četnost mechanických spojů minimalizovat.

Opravárenské tvarovky WAGA MULTI/­JOINT® 3000 jsou výborným řešením pro opravy vodovodních sítí. Pomocí těchto tvarovek lze spojit dvě potrubí z různých materiálů, přičemž se mohou různit venkovní průměry. Je možné je navíc použít i při mírné nesouososti spojovaných trubek.

Kteří zákazníci jsou pro vás rozhodující?

Strategicky hlavními investory jsou pro nás jednotliví provozovatelé vodovodů, kanalizací a plynovodů, mezi něž patří VEOLIA, ­ONDEO, RWE, E.ON a mnoho dalších. Mezi časté zákazníky patří jednotlivé obce a města. Z hlediska dostupnosti našeho zboží pro montážní firmy je pro nás velmi důležitá spolupráce se specializovanými velkoobchody, projektanty a realizačními firmami.

Jakou následnou podporu od vás mohou očekávat vaši zákazníci, resp. projektové a montážní firmy?

Snažíme se nabízet nejen samotný výrobek, ale systém. Součástí systému je kromě výrobku také bezplatné poradenství ve fázi projektu, školení projektantů a montážních pracovníků před i během montáže, ale také půjčovna nářadí včetně zaškolení. Samozřejmostí je i pozáruční servis.

Můžete uvést několik zajímavých příkladů z praxe, při kterých byly využity produkty vaší společnosti?

Naše firma je dlouholetým spolehlivým dodavatelem všech výše uvedených plynárenských provozovatelů a většiny provozovatelů vodovodních a kanalizačních sítí. Mezi nejzajímavější zakázky patří většinou instalace velkých průměrů potrubí. U největších elektrotvarovek značky +GF+ se používá ojedinělý způsob svařování pomocí tlakových polštářů. Poprvé se tento způsob svařování použil při rekonstrukci hlavního přivaděče pro město Liberec, u vodojemu Roveň, kdy byla nejdříve svařena trasa o délce cca 100 m a následně byla provedena výměna celého 100m úseku za stávající ocelové potrubí. Dále byl tento systém použit na vodovodních přivaděčích v Kladně, ČEZ Temelín a dalších.

Co říci závěrem?

Rád bych se zmínil o inovaci v rámci opravárenských spojek MULTI/JOINT® 3000. Tato řada je postupně nahrazována inovovanou řadou MULTI/JOINT® 3000 Plus, která je již nyní k dispozici v dimenzích DN 200 - 300 a postupně bude k dispozici ve všech dimenzích. Inovace spočívá v novém těsnícím a přítlakovém mechanismu, zvýšením tlakové zatížitelnosti některých dimenzí, větší rozsah u DN 225. Vítanou změnou jsou také unifikované fixační vložky Uni/Fikser®.
Závěrem bych chtěl všem čtenářům popřát pevné zdraví, mnoho zdaru v pracovním i osobním životě a hlavně pevné nervy v dnešní uspěchané době plné nejistot vyplývajících ze současné ekonomické i politické situace.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí

Ing. Jiří Zahradnický


TITAN-METALPLAST s.r.o.
Belgická 4861, 466 05 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 359 061-69, fax: 483 359 060
e-mail: obchod@titan-metalplast.cz
www.titan-metalplast.cz