Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci stokové sítě v dané oblasti. první fázi projektové dokumentace bylo rozhodnuto, že nevyhovující stoka profilu 500/875 bude nahrazena vejčitou stokou pražského normálu třídy I., tedy stokou zděnou z keramických kanalizačních cihel o rozměrech 600/1100. Jedná se o stoku doporučovanou Městskými standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy. Projektová dokumentace dále uvažovala se situováním nové stoky v blízkosti stoky rekonstruované, jejíž niveleta bude shodná se stávajícím stavem. Tento návrh umožňuje bezproblémové přepojení přípojek od nemovitostí a od uličních vpustí a navíc lze během stavby využít stávající stoku po delší čas a tím ušetřit finance na zřizování nezbytných obtoků. Délka rekonstruované vejčité stoky je 310 m.

Ulice v této části Hloubětína tvoří z dopravního hlediska soustavu jednosměrných komunikací. Při přípravě dopravně inženýrských opatření pro stavbu se ukázalo, že rekonstrukce kanalizace vyvolá po dobu výstavby nutnost změny dopravního značení v širokém okolí. S přihlédnutím k uvedenému komplikovanému dopravnímu řešení byl všeobecný tlak na zkrácení doby výstavby.

Výstavba zděných vejčitých stok je ve srovnání s jinými používanými materiály pro výstavbu stok výrazně pracnější a časově náročnější. Navíc s sebou nese značné nároky na šířku staveništního výkopu, což navyšuje zemní práce a opětovně časovou náročnost na provedení díla. Aby bylo možno přepojit přípojky na novou stoku, je nutné obnažit ve výkopu i stoku stávající. Tímto ovšem vzniká rýha široká místy až čtyři metry, která neumožňuje použití klasických pažících boxů. Složité pažení výkopu do třetice navyšuje časovou náročnost na výstavbu. Z těchto důvodů byl hledán způsob, jak zmenšit prostorovou náročnost stavby, snížit objem zemních prací a urychlit a zjednodušit postup výstavby. Projektant tedy navrhnul nahradit zděnou vejčitou stoku prefabrikovanou vejčitou troubou. Použití prefabrikátů výrazně sníží nároky na pracovní prostor, který je jinak potřebný pro vyzdění vejčité stoky. Dále je díky prefabrikovaným troubám možno použít klasické pažící boxy a celkově zrychlit a zjednodušit výstavbu stoky.

Problémem ovšem je, že žádná betonárka nevyrábí prefabrikovanou vejčitou troubu o stejných rozměrech, jako je vejce pražského normálu třídy I. Nejblíže k pražským rozměrům má paradoxně prefabrikovaná vejčitá trouba vyráběnou firmou Prefa Brno, a.s., která je hojně využívána v moravské metropoli. Brněnský vejčitý profil má rozměry 700/1050 a pražský 600/1100. Průřezový profil stoky je téměř totožný, což z hydraulického hlediska umožňuje jejich bezproblémové použití.

V Městských standardech vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy není uvažováno použití prefabrikovaných betonových vejčitých trub. Řešení bylo projednáno s vlastníkem stokové sítě, tedy s Pražskou vodohospodářskou společností a se společností Pražské vodovody a kanalizace, která stokovou síť provozuje. Při projednání bylo odsouhlaseno použití prefabrikovaných trub s čedičovou výstelkou do výšky 35 cm, která výrazně zvyšuje odolnost potrubí proti abrazi i vůči chemicky agresivním látkám. Přípojky k nemovitostem a uličním vpustím budou z kameniny o profilu DN 200, které budou na vejčitou stoku napojeny pomocí stokových vložek. Původně navržené zděné kanalizační šachty dle Městských standardů budou nahrazeny prefabrikovanými šachtami DN 1500 s vejčitou kynetou s čedičovou výstelkou.

Změna profilu hlavní stoky z 500/875 na 600/1100, resp. 700/1050, vyvolá nutnost přestavby stávající spojné komory. Nová spojná komora DN 700x1250 / 600x1100 / 600x1100 bude zděná, průniková část je navržena z kamenicky opracované žuly. Hlavní stoka (stávající) 600x1100 bude přímá přechodová na profil 700x1250, vedlejší stoka (zděná část) DN 600x1100 bude obloukem o poloměru 6,0 m napojena v ideálním konci spojky. Vedlejší stoka bude napojena bez převýšení. Klenba spojné komory, tzv. trumpeta, bude zděná třípásová.

Rekonstruovaná stoka bude v oblouku vyzděna dle původního návrhu, tedy vejce pražského normálu. Na konci oblouku dlouhého 4,5 m bude vybudována kanalizační šachta, ve které dojde ke změně materiálu vejčité stoky ze zděné na betonovou prefabrikovanou. Vlastní stavba stoky, kterou provádí firma Pragis, a.s., probíhá dle plánu. Nahrazení zděné vejčité stoky prefabrikovanou vejčitou troubou se v těchto složitých podmínkách ukázalo jako efektivní a je možno doporučit uvedený postup i pro obdobné stavby.

Ing. Jan Vlček
DIPRO, spol. s r.o.©


DIPRO, spol. s r. o.®
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany
tel.: 241 770 144, 241 771 639, 241 772 357
fax: 241 773 885, e-mail: dipro@dip.cz
http://www.dip.cz