Identifikační údaje o stavbě
Název stavby:Stavba 9567 - Radlická radiála JZM - Smíchov
Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy
Inženýring: VIS, a.s.
Projektant: Sdružení PUDIS - SATRA
Délka stavba: 5,4 km
Stav přípravy: územní příprava, stavební povolení a výběr zhotovitele 2010
Realizace: předpoklad 2012 - 2015

Radlická radiála spojuje dálnici D5 na západě s Městským okruhem na východě. Je dlouhá 5,4 km a má tři provozní úseky. Provozní úsek A (Bucharova - Řeporyjská) zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) Řeporyjská. Provozní úsek B (Řeporyjská - Jinonice) zahrnuje dva hloubené tunely - tunel Butovice a tunel Jinonice, každý 300 m dlouhý - a dvě mimoúrovňové křižovatky (MÚK Butovice a MÚK Jinonice). Provozní úsek C je tunel Radlická. Tunel je ražený se dvěma jednosměrnými troubami o délkách 2 124 m a 2 220 m, z toho ražená část cca 1 900 m. Stoupající tunel je třípruhový o výrubních rozměrech 15,8 m/10,5 m, klesající je dvoupruhový o šířce 11,5 m a výšce 9,4 m. Obě ražené roury jsou vedeny paralelně s osovou vzdáleností 35,5 m. Maximální podélné stoupání je 4,85 promile. Tunelové propojky jsou navrženy po 250 m.

Před východním portálem jsou v horninovém masivu navrženy rozsáhlé rozplety. Zárodky rozpletů, resp. jednotlivých ramp jsou již vybudovány v minulosti spolu se Zlíchovským podjezdem. Zde byly zastiženy složité geologické podmínky s častým výskytem tektonických poruch. Nadloží tunelů se pohybuje od 3 - 85 m.

Pro předpokládané komplikace v oblasti východního portálu požaduje Obvodní báňský úřad Kladno realizovat průzkumnou štolu minimálně 300 m dlouhou a získat tak doplňující hydro­geologický průzkum ještě před dokončením dokumentace pro stavební povolení.

K uskutečnění tohoto doplňujícího hydrogeologického průzkumu by mohlo dojít v roce 2010, pokud budou pro tento účel uvolněny finanční prostředky.

V dokumentaci pro stavební povolení budou zohledněny všechny poznatky získané z průzkumné štoly a také bude nutno rozhodnout o izolaci proti vodě. Buď bude provedena celoobvodová izolace včetně dna nebo bude provedena izolace bez izolace dna. Toto rozhodnutí má velký vliv na celkovou cenu stavby. Půjde o návrh sekundární obezdívky a tím také o celkový rozsah výrubů.


VIS, a.s.
Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4
tel.: 244 466 111, fax: 244 462 512
http://www.vis.cz