Mezi hlavní náplně práce společnosti REVIS Praha spol. s r. o. patří provádění staveb inženýrských sítí a to zejména plynovodů všech dimenzí a tlaků. REVIS Praha spol. s r. o. má stabilní postavení na trhu již čtvrt století, ekonomická situace je uspokojivá a udržuje si stálý rovnoměrný růst.

Ve společnosti REVIS Praha mohou najít spolehlivé zaměstnání pracovníci z Prahy, ze Středních a Jižních Čech a také z Ústeckého a z Libereckého kraje. Společnost poskytuje pracovní uplatnění více než 25 let a neustále se rozrůstá. Naše firma má oprávněný předpoklad k tvorbě zisku, rovnoměrnému růstu a zvyšování zaměstnanosti do dalších let.
Stavebnictví patří k nejdůležitějším odvětvím v národním hospodářství a společnost REVIS Praha je jeho významnou součástí v několika regionech.

Společnost REVIS Praha si uvědomuje nezbytnost ochrany životního prostředí, klade důraz na dodržování bezpečnosti práce a vzdělávání zaměstnanců. Z toho důvodu zavedla systémy ma­nagementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního managementu v souladu s normou ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001.

ČOV Prackovice


Díky neustálým investicím do technického vybavení, vzdělávání zaměstnanců a rozšiřováním odbornosti jsme se stali držiteli certifikace GAS pro výkon činností v plynárenství. Certifikační orgán GAS s. r. o. vydal naší společnosti certifikát, který umožňuje provádění prací na plynovodech všech tlaků a dimenzí včetně vtahování nových plynovodů do stávajících potrubí.
Společnost REVIS Praha, spol. s r. o. je členem Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů a od roku 2005 je činná v orgánech představenstva ASPP.

Hlavním cílem společnosti je rozvoj technického a technologického vybavení, rozvoj odborných znalostí managementu a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.
Naše společnost roste a roste i objem zakázek, který od založení za dobu naší existence dosáhl částky více jak 3 000 000 000,- Kč.

Hlavními odběrateli, pro které REVIS Praha staví, jsou plynárenské společnosti jako např. innogy, Pražská plynárenská, EON a další.

Společnost REVIS Praha je členěna na divize podle regionálního působení a dále podle technického zaměření. Každá ze sedmi divizí má svého ředitele, který poléhá řediteli výroby. Předmětem činnosti v 6 divizích jsou z větší části stavby plynovodů. Jsou ale schopné realizovat i stavby ostatních inženýrských sítí. Jedna divize je specializována na vodohospodářské stavby.

Firma provádí plynovody v rámci zasíťování pozemků pro rodinné domy, plynové přípojky pro průmyslové objekty a obchodní centra, přeložky vysokotlakých plynovodů pro uvolnění pozemků pro další výstavbu.

Významnou část staveb plynovodů tvoří opravy a rekonstrukce stávajících plynárenských zařízení od regulačních stanic, přes plynovodní řady až po rekonstrukce a opravy plynových přípojek. Nemalou část objemu prací tvoří práce při držení pohotovosti na plynovodech a s tím související opravy jejich poruch. Pohotovostní ­službu drží firma REVIS Praha na plynovodech spravovaných Pražskou plynárenskou a. s. v Praze a ve vybraných regionech Čech na plynovodech spravovaných společnostmi holdingu innogy.

V poslední době společnost REVIS Praha realizovala několik významných staveb v oblasti plynovodů, byly to zejména stavby vysokotlakých plynovodů. Z těch nejdůležitějších jsou to VTL plynovody pro firmu innogy s ročním objemem 30-70 mil. Kč.

Významné stavby v oblasti plynovodů realizuje REVIS Praha též při rekonstrukci místních sítí ve městech na nízkotlakých a středotlakých plynovodech. Zde dochází k výměně potrubí plynovodních řadů včetně přípojek pro jednotlivé objekty a současně se provádí i rekonstrukce domovní části plynových rozvodů.

V této oblasti jsme za poslední dobu realizovali řadu staveb, z nichž nejvýznamnější v posledních dvou letech jsou stavby Rekonstrukce místní sítě STL plynovodů ve městě Jablonec nad Nisou realizovaná v roce 2016 o celkovém objemu cca 10 mil. Kč. Stavební úpravy na STL plynovodu v ulici Na Příkopě v Praze 1 v objemu přes 8,5 mil. Kč, Stavební úpravy v Jindřišské ulici a okolí na Praze 1 v objemu přes 7 mil. Kč, Stavební úpravy na STL a NTL plynovodech na Praze 6 v ulici Dr. Milady Horákové a okolí v celkovém objemu přes 13 mil. Kč.

V roce 2017 jsme realizovali pro firmu Pražská plynárenská distribuce a. s. významnou stavbu NTL a STL plynovodů v ulicích Husitská a Koněvova v celkovém objemu přes 12 mil. Kč.

ČOV Týnec


V letošním roce jsme realizovali pro Pražskou plynárenskou distribuci a. s. stavbu STL plynovod v kolektoru Hlávkův most, která představuje realizaci 500 metrů STL plynovodu z ocelového potrubí DN 500 v objemu 36 mil. Kč.
Tyto výše uvedené a další stavby v ostatních regionech z nás dělají jednu z významných firem v oblasti plynárenství v České republice. Za realizaci prací jsme obdrželi řadu pozitivních hodnocení od odběratelů a do budoucna vidíme v tomto oboru staveb plynovodů neustálou možnost pro rozvoj technologie a vybavení k jejich realizaci.

Máme vlastní zařízení pro práci na plynovodním potrubí při propojích plynovodů, vlastní mechanizaci a dopravu a hlavně odborně zdatné, vyškolené a zodpovědné zaměstnance, bez nichž bychom nemohli tyto složité a náročné stavby realizovat. V současné době zaměstnáváme přes 100 kmenových zaměstnanců a náš obrat v loňském roce byl přes 270 mil. Kč.

Stane se, že společnost získá velkou zakázku, na které se pak podílí více divizí společně. Takovou významnou zakázkou byla stavba Kanalizace a ČOV v Týnci nad Labem dělená do několika etap, která probíhala v letech 2014 až 2016. Svým rozsahem to byla jedna z největších staveb, které společnost REVIS Praha realizovala. Stavba kanalizace a ČOV v Týnci nad Labem byla realizována ve sdružení s firmou Porr a. s., přičemž každá ze společností prováděla přibližně polovinu objemu zakázky.

Společnost REVIS ­Praha v Týnci nad Labem postavila 10 km gravitační kanalizace, 4 km tlakové kanalizace a výtlaků, 9 čerpacích stanic a čistírnu odpadních vod. Mechanicko-biologická ČOV byla provedena s nízko zátěžovou aktivací se simultánní nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu s kalovým hospodářstvím v kapacitě 2 500 EO.
Další významnou vodohospodářskou stavbu realizovala společnost REVIS Praha ve sdružení s firmou VHS Vysočina. Byla to stavba s názvem Náprava škod na ČOV v Prackovicích nad Labem. Tato stavba byla realizována v letech 2017-2018 a byla při ní znovu zprovozněna čistírna odpadních vod o kapacitě 650 EO.

V oboru vodohospodářských staveb se zabýváme především realizací nových inženýrských sítí při zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů a průmyslových objektů. Jsme významným dodavatelem pro developery na stavbách občanské a bytové výstavby.

Do budoucna je naší prioritou udržení kmenových zaměstnanců, jejich neustálé vzdělávání a zdokonalování technického a technologického vybavení. Máme vlastní areál v Praze Radotíně, kde nás může každý najít a přesvědčit se o solidním zázemí firmy, která si ho vybudovala ze svých vlastních prostředků získaných za dobu své existence.
Chceme se dále snažit budovat své jméno tak, aby si naši zákazníci mohli říkat: „Dobře, že jsme tuto zakázku realizovali s firmou REVIS Praha. Máme jistotu, že svou práci odvedou v té nejvyšší kvalitě, včas a za sjednanou cenu.“

REVIS Praha, spol. s r. o.
Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5
tel.: 257 910 071, 603 280 746
e-mail: info@revis.cz, www.revis.cz