Oblast jihozápadní Moravy je zásobována vodárenskou soustavou, která se z velké části nachází na území okresů Žďár nad Sázavou, Třebíč a Znojmo. Soustava je tvořena provozně oddělenými částmi a to Skupinovým vodovodem Třebíčsko a Skupinovým vodovodem Žďársko s předávacím místem ČS Ovčírna a přivaděčem Heraltice. V současnosti tato vodárenská soustava prochází poměrně rozsáhlou obnovou. Akci s názvem "Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy" realizuje sdružení firem VHS plus, spol. s r.o., PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Syner VHS Vysočina, a.s. a firma Outulný a.s. Se zástupci společností VHS plus a PŘEMYSL VESELÝ s.r.o. jsme před několika dny stavbu navštívili a zajímali jsme se o podrobnosti provázející její realizaci.

Jaké byly hlavní důvody realizace projektu?

Odpovídá výrobní ředitel společnosti VHS plus se sídlem ve Znojmě, pan Ing. Roman Jiříček:

Investorem akce jsou Vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči. Soustava původně vznikla za účelem zásobování okresu Třebíč pitnou vodou přibližně v polovině 80. let minulého století. Soustava obsahuje zásobovací přivaděče a to severní větev z Mostiště, dále západní větev z Heraltic a jižní větev z Vranovské přehrady.
Tato soustava byla v provozu řádově 25-30 let a za tu dobu morálně zastarala. Cílem akce je zvýšení bezpečnosti a stability procesu úpravy vody na ÚV Štítary (GAU, UV záření), vzhledem k odběru surové vody z nevodárenské nádrže, zlepšení účinnosti technologií této úpravny a taktéž zlepšení kvality distribuované vody. Z tohoto důvodu byly rekonstruovány vodovodní řady z oceli, které značně zkorodovaly a docházelo k únikům vody. Potrubí bylo značně zarostlé a zhoršovala se kvalita pitné vody. Neutěšený byl také stav vodárenských objektů.

Jaký byl rozsah prací na akci?

Akce představovala výměnu ocelového potrubí za potrubí z tvárné litiny v profilech DN 200 až DN 500 v celkové délce cca 31 km. Tyto práce byly provedeny na rekonstrukci vodovodního přivaděče Častohostice - Třebíč, rekonstrukci vodovodního přivaděče ČS Ovčírna - Třebíč a rekonstrukci vodovodního přivaděče Heraltice - Třebíč. Dále byla rekonstruována ÚV ve Štítarech. Součástí akce byla i rekonstrukce dalších objektů na trase potrubí, jakými jsou vodojemy, čerpací stanice, armaturní šachty, výměna vzdušníků a kalníků.

Kolik firem se na této rekonstrukci podílelo?

Stavba byla rozdělena do podprojektů, z nichž každý z nich samostatně realizovaly firmy spojené ve sdružení. VHS plus bylo vedoucím sdružení, dalšími členy sdružení byly společnosti - PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., společnost Outulný, a.s. a ­Syner­ VHS Vysočina. Vedoucím týmu sdružení byl ing. Roman Jiříček za VHS plus, spol. s r.o., zástupce vedoucího týmu sdružení byl pan Jiří Kosina za společnost PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. a členové týmu sdružení byli ing. Dušan Bohdálek za společnost Outulný, a.s. a pan Radim Brach za společnost Syner VHS Vysočina.

Významnou měrou ke zdárnému průběhu akce přispěla i společnost PŘEMYSL ­VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. a spol. ­Outulný, a.s.

Firma PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. zajišťovala na akci výměnu části potrubí v úseku o délce 6 300 m včetně rekonstrukce vodojemu ve Stříteži. Ve vodojemu byla provedena kompletní výměna technologického zařízení, potrubní části, dále sanace akumulačních nádrží, oprava armaturní komory, povrchů podlah a stěn, obkladů a venkovních úprav. Provedla další drobné rekonstrukční práce. Samozřejmě rekonstrukce proběhla za plného provozu, protože nemohla být ohrožena dodávka pitné vody. Společnost Outulný a.s. provedla výměnu potrubí v délce 7 200 m, cementaci potrubí v délce 615 m, rekonstrukci třech vodojemů včetně výměny technologického zařízení, potrubních částí, sanací akumulačních nádrží, opravy povrchu podlah a stěn obkladů a venkovních úprav, novou armaturní šachtu. Zemní práce byly prováděny ve složitých geologických podmínkách.

Kterého objektu se rekonstrukce dotkla nejvíce?

K tomu Ing. Jiříček poznamenává:

Největším rekonstruovaným objektem na trase je úpravna vody ve Štítarech. Zde byly provedeny kompletní sanace betonových objektů, výměna potrubí, strojních technologických zařízení a elektroinstalace, mezideponie odvodněných kalů a mnoho dalších drobných stavebních úprav.

Proč bylo pro zhotovení přivaděčů zvoleno litinové potrubí?

Na tom se Ing. Jiříček i pan Kosina shodují:

Je to díky jeho vlastnostem. Především je to dlouholetá životnost až 100 let, nulová koroze vnitřní části stěn potrubí a vysoká ochrana venkovní části pláště trub nástřikem. V tomto řešení spatřují budoucnost rekonstrukcí vodovodních řadů s následnou dlouhodobou funkčností, životností a bezporuchovostí. Díky všem těmto kladům se investorovi investice bezpochyby vrátí.

Jak dlouho akce probíhala?

Akce byla zahájena v srpnu 2007 a dokončena byla 31.7.2009. Dle mého názoru plní přesně to, co od ní investor očekával. A to je snížení úniků při přepravě vody z Vranovské přehrady do Třebíče a zvýšení kvality pitné vody produkované úpravnou vody ve Štítarech. Celkové náklady rekonstrukce dosáhly 18,730 mil. EUR.
"Pro všechny zúčastněné společnosti pak byla tato akce spolufinancovaná Fondem soudržnosti EU velkou výzvou a neocenitelnou zkušeností," dodává Ing. Jiříček.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

 


VHS plus, spol. s r.o.
Dobšická 17, 670 21 Znojmo
tel.: 515 282 851
fax: 515 282 882
www.vhsplus.cz

PŘEMYSL VESELÝ - stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Bzenecká 4242/18a, 628 00 Brno
tel.: 544 216 566, fax: 544 217 388
e-mail: info@premyslvesely.cz
www.premyslvesely.cz

Outulný, a.s.
Ocmanická 989, 675 71 Náměšť n. Osl.
tel.: 568 619 555, fax: 568 619 568
e-mail: outulny@outulny.cz
www.outulny.cz

SYNER VHS Vysočina, a.s.
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
tel.: 567 330 852, fax: 567 330 851
e-mail: info@vhsvysocina.cz
www.vhsvysocina.cz