Záměrem – cílem této stavby bylo zajistit odtok dešťové vody z velkých budov z centra města a tuto dešťovou vodu svést – odvést do stávající kanalizační stoky, která je umístěna pod hlavní komunikací a pod tramvajovými kolejemi v hloubce 7 m.
Původně byl projekt navržen tak, že z předem zhotovené stavební jámy bude ražen ručním způsobem tunel o rozměru 120 x 60 cm směrem ke stávající stoce a instalované potrubí (kamenina DN 200) se do stoky napojí – viz skica.
Tento postup – způsob provádění stavby by byl velmi nákladný a časově náročný. Bylo by potřeba mnoho stavební techniky, velký počet pracovníků a odtěžit velké množství kubíků zeminy, což nebylo žádoucí vzhledem k lokalitě stavby.
Proto i přes velmi složité geologické podmínky bylo zákazníkovi navrženo provést pokládku kameninového potrubí DN 200 pomocí stroje GRUNDOBORE 400.
Vzhledem ke složitým geologickým podmínkám zákazník našemu návrhu nedůvěřoval. Bylo proto sjednáno, že firma Tracto-Technik ve spolupráci s firmou INTERGLOBAL DUO stroj GRUNDOBORE 400 na stavbu včetně technika firmy Tracto-Technik zapůjčí.
Při nasazení stroje na první vrt bylo hned jasné, že geologie je zde velmi nepříznivá – potvrzené předpoklady.
Přesto se podařilo první vrt úspěšně dokončit a provrtat se v požadovaném spádu a směru do stávající stoky.

Tramvaj, osobní auta, chodci a cyklisté dělají z Národní třídy nedaleko pražského Národního divadla silně frekventované místo.


Obtížné půdní podmínky

Tam, kde se dnes na ploše téměř 130 ha rozkládá pražské centrum, musela mít před časy Vltava své koryto. Při neřízeném šnekovém vrtání narazili pracovníci na jeho pozůstatky ve formě až 15 cm velkých kamenů v jinak písečném dně. „Geologické podmínky, které jsme našli, byly obtížné. Písek, který nabízel malou stabilitu, prostupovaly větší kameny,“ vzpomíná Daniel Grunert z firmy ­TRACTO-TECHNIK, který instruoval dělníky D & Z o technologii a zacházení s GRUNDO­BORE 400. Znovu a znovu docházelo ke vzpříčení kamenů ve vrtacích šnecích. Práce však postupovaly mnohem rychleji, než v případě postupu, který jinak D & Z používala.

Metoda šnekového vrtání nahradí tunelování
Do nasazení metody šnekového vrtání bylo u D & Z obvyklé provádět stavby v rámci podobných stavebních opatření důlním ražením štol, což znamenalo při rychlosti postupu 20 až 25 cm za den značnou časovou náročnost. Alespoň tolik činila délka postupu při pokládce čtyř trubek mezi 6 a 9 m. „Původně plánovaný postup by byl příliš nákladný a časově náročný,“ vysvětluje Martin Veselý z firmy Interglobal Duo, s. r. o. Firmě D & Z. „Přesouvalo by se hodně krychlových metrů zeminy a muselo by se použít více nákladné stavební techniky a nasadit více lidí.“
Na veletrhu se společnost D & Z dozvěděla o produktu GRUNDOBORE 400, který lze použít k pokládce potrubí s mimořádně vysokou polohovou přesností. GRUNDOBORE 400 pracuje vysoce efektivně s maximální rychlostí posuvu 2,8 m/min a tlačnou silou až do 400 kN, příp. s maximální tažnou silou 315 kN. Razicí zařízení je vhodné pro pokládku zejména kanalizačních domovních přípojek do kolektorů pro ochranné a produktové trubky do OD 404. Odpovědní
pracovníci z D & Z  se měli rychle přesvědčit o výhodách šnekového vrtání. Instalace nového kanalizačního potrubí v historickém centru Prahy byla nezbytná, protože rozměry starých domovních přípojek již nebyly dostatečné. Potrubí domovních přípojek ústí do stávajícího cihlovo-kamenného kolektoru vejčitého profilu 2 100 x 1 300 mm.

Intenzivní plánování, pečlivé provádění
Výchozím bodem pro práci v centru Prahy byla přibližně 7,7 m hluboká a 1,3 x 2,1 m široká startovací jáma, jejíž zřízení trvalo přesně tři týdny. Montáž a usazení šnekového vrtacího zařízení trvalo další den, takže vrtání mohlo konečně začít 19. května 2017. Tomu předcházela asi šestiměsíční intenzivní plánovací fáze, ve které intenzivně spolupracovali zadavatel, stavební firma, výrobce stroje a prodejce.
Ze startovací jámy  byla  nakonec zavrtávána chránička DA 273 svařovaná dohromady z 1 m dlouhých trubních dílů DA 273 se sklonem 8-10 % ve směru maximálně 9 m vzdáleného kolektoru. Vzhledem k problematickým půdním podmínkám mohlo být vrtání prováděno jen poměrně pomalu a s krajní opatrností, aby se mimo jiné dodržel požadovaný spád. Při tom se v neposlední řadě staral dvoustranný jazýčkový uzávěr tlakového mostu zařízení GRUNDOBORE 400 o zvlášť přímočaré zatlačení trubky a tím o vysokou směrovou stabilitu.

Průběh osy kolektoru a trasy vrtu.

Pracovní postup
1)    Usazení a ukotvení stroje v požadovaném směru a spádu ve startovací jámě – hloubka 7,5 m – 1 pracovní den.
2)    Zavrtání ocelových pažnic Ø 273 mm, v délkách 1 m, spojovaných svařováním – dovrtáno ke stěně stávající stoky.
3)    Vytažení těžebních šneků a spirálové vrtací hlavy, prodloužení – nastavení těžebních šneků pro předsazení vrtací hlavy pomocí šestihranu BORE 400.
4)    Zasunutí vrtací hlavy a těžebních šneků zpět do zavrtaných pažnic a provrtání stěny stávající stoky.
5)    Vytažení těžebních šneků včetně vrtací hlavy do startovací jámy.
6)    Nasazení přechodových kusů na lafetu a kameninovou trubku DN 200 mm (jednotlivé délky 1 m).
7)    Zatlačení kameninových trubek společně se současným vytlačováním vrtacích pažnic do stávající kanalizační stoky – odřezávání svárů
-    celková doba trvání prvního vrtu 3 pracovní dny
-    počet pracovníků celkem 4

Stejným způsobem byly úspěšně provedeny ještě další 3 vrty – nejdelší 9 m:
1.    vrt – 20. 6. – 22. 6. 2017
2.    vrt – 11. 7. – 13. 7. 2017
3.    vrt – 24. 7.  – 27. 7. 2017
4.    vrt – 1. 8. – 3. 8. 2017

Malá omezení
Po jednom dni na jednu trubku mohly být úspěšně dokončeny vrt a pokládka kameninové trubky: Celkem zabralo opatření tři pracovní dny na vrt, aniž by přitom přes míru poškozoval pouliční a pěší provoz. Právě tak se mohlo  zamezit přílišnému zatížení obyvatel hlukem a špínou.
Obdobně pozitivní vypadá také závěr účastníků stavby. Martin Veselý: „Navzdory všem výzvám se podařilo provést vrty přesně na cíl s požadovaným spádem a to během srovnatelně krátké doby. Řešení se přitom ukázalo jako hospodárné, efektivní a šetrné zároveň.“ Dostatečný důvod pro D & Z nasadit GRUNDOBORE 400 v budoucnu na dalších stavbách.