ENERGIE Z HLOUBKY

REHAU se již delší dobu zabývá využíváním a rozvojem obnovitelných zdrojů energie. Zabudování takových systémů slouží nejen k ochraně životního prostředí, ale znamená současně i dlouhodobou investici. Jedním z environmentálních způsobů využívání regenerativních energií je využívání tepla ze země. To je možné realizovat několika způsoby, ale v České republice je nejrozšířenější aplikace osazení geotermálních sond. Důvodem je zčásti i to, že v hloubce pod 18 metrů už na teplotu nemají vliv externí faktory, jako je například sluneční záření; v hloubce používané sondami je teplota přibližně stálá. Kapalina, která proudí v trubkách sondy, je médium pro přenos tepla, ze kterého se získaná energie přemění na topnou energii prostřednictvím tepelného čerpadla, poháněného elektromotorem nebo plynovým motorem. Energie, kterou lze čerpat ze sond, závisí mimo jiné i na délce sondy a na složení půdy. Při geologických podmínkách v České republice je možné při použití sondy s délkou 100 m získat ze země výkon přibližně 4,5–5 kW.
Výběr kvality materiálu, ze kterého je sonda vyrobena, se provede po zvážení hospodárnosti a technické bezpečnosti. Při zavádění do vrtu jsou sondy ovlivňovány různými faktory, které mohou mít značný vliv na jejich životnost. Jedním z nich jsou poškození, vznikající na povrchu trubky sondy. I když na zavádění sondy do vrtu existují přísné předpisy, není možné předejít tomu, aby se povrch sondy v malé míře nepoškodil. Poškozením mohou být pouhým okem neviditelné škrábance, oděrky, které mohou způsobit vyčnívající hroty z bočních stěn otvoru. Sondy z materiálu ­PE-RC a PE100 bohužel nejsou odolné vůči rozšiřování trhlin. Pokud v těchto trubkách vzniknou trhliny, z důvodu molekulární struktury se tyto budou dále rozšiřovat. Na vyloučení tohoto rizika doporučujeme používání sond vyráběných z polyetylénu s prostorovým zesítěním. Tento materiál není náchylný na rozšiřování trhlin. Už z předchozího známe RAUGEO PE-Xa sondy, vyráběné z PE-X materiálů, které se pro ochranu navíc opatřily i opláštěním šedé barvy z PE100. Rozvinutou formou RAUGEO PE-Xa sond je REHAU green sonda. Jejím základním materiálem je již v minulosti vícekrát osvědčená surovina PE-Xa, ale povrch, vnější opláštění sondy, jsme dále rozvinuli. Stalo se tak ze dvou příčin. Závažným ekologickým požadavkem vůči sondám je to, aby sondy nenarušovaly, nemodifikovaly vrstvy půdní vody, tlakové relace a aby neumožňovaly „přechod“ mezi jednotlivými vrstvami. RAUGEO green sondy, a k nim příslušející výplňový materiál, RAUGEO fill rot, tyto požadavky splňují.NEJBEZPEČNĚJŠÍ PATA SONDY DOSTUPNÁ NA TRHU - bez svarů

Častým problémem je i to, že možnost poškození hrozí i samotné patě sondy. Běžné sondy z PE-RC a PE100 mají patu připevněnou k potrubí pomocí 2-4 svarů. Asi nemusíme ani připomínat, že zde nastávají největší silová působení. Ve výrobě je sice povinné každou hlavici sondy a sondu podrobit přísné kontrole kvality, a tuto skutečnost je třeba potvrdit i v zápisu, avšak se svarem se do systému přece jen vnáší zbytečný rizikový faktor. Proto je důležité, aby byla sonda vyhotovena ještě ve výrobě, protože v případě na místě přivařených patek sondy se tlaková zkouška systému často neprovede. Přívodní a vratné potrubí půdní sondy RAUGEO PE-Xa green je průběžné, beze svarů.

V OBVODU CELÉHO POVRCHU JE PLATNÁ 100% přilnavost – bez přechodu spodní vody mezi vrstvami, v zájmu nejlepší účinnosti.

Podle nejnovějších výzkumů pro uzavřený stav vrtů geotermálních sond musí být hydraulicky uzavřeny nejen jednotlivé prvky, ale i spoje jednotlivých prvků se musí uskutečnit po celé délce. Pokud tento stav není zajištěn, tak u vrtu může mezi vrstvami půdy, respektive půdní vody vzniknout přechod. Možnost přechodu mezi vrstvami půdní vody v sobě obnáší riziko zhoršování kvality půdní vody. Pokud se totiž po naplnění vrtu výplňový materiál časem smrští a odloučí se od půdy nebo od povrchu sondy, vznikne vzduchová vrstva, která umožní nejen přechod mezi vrstvami půdní vody, ale má negativní vliv i na přechod tepla. Na obrázku na následující straně můžete vidět charakteristické provedení.

Je možné zajistit takovou těsnost systému, kterou prostřednictvím obvyklých geotermálních sond není možné dosáhnout. Propustnost vody systému dosahuje 10-10, která přesahuje i propustnost vody hliněné půdy, (10-9), proto je z hydraulického hlediska možné systém považovat za vodotěsný.
PE-X sondy jsou v důsledku jejich vysoké tepelné stálosti – až 90 °C – dokonale vhodné jak pro vytápění, tak i pro chlazení.

JEDINEČNÁ PRODUKTOVÁ BEZPEČNOST – 10letá záruka!

10letá záruka poskytovaná společností REHAU znamená maximální bezpečnost nejen při umístění ve vrtu, ale také z dlouhodobého hlediska, během provozu.

REHAU, s. r. o.
Obchodní 117, 251 01 Čestlice
tel.: 272 190 111, fax: 272 680 170
e-mail: praha@rehau.com
www.rehau.cz