V sanovaných objektech zajišťuje veškeré práce spojené s problémy, které se běžně v kanalizacích vyskytují, ať již se jedná o statické zajištění, vodonepropustnost nebo odolnost proti vlivům chemických látek. Tyto práce provádí metodami firmy HERMES TECHNOLOGIE, a to v přímé spolupráci s českým zastoupením této firmy. Navštívili jsme proto jednatele společnosti, pana Ivana Doležala, a poprosili jej, aby nám svou firmu přiblížil trochu více.

Pane řediteli, mohl byste našim čtenářům říct něco o historii společnosti?

S bezvýkopovými sanacemi jsem začal již v roce 1996, ale pod jinou firmou. Vývoj této firmy ale nepostupoval směrem, který bych si přál, takže jsem se v roce 2004 osamostatnil a od té doby funguji jako firma Ivan Doležal, sanace kanalizací a stavební činnost. Hlavní náplň společnosti vychází již z jejího názvu, takže je zřejmé, že se věnujeme převážně kanalizacím. Zpočátku jsme se zabývali především výškovými regulacemi kanalizačních poklopů a dalších armatur nacházejících se v komunikacích a pojezdových plochách. Postupně jsme svou činnost rozšiřovali, a to o sanaci šachet a pak i kanalizačních stok průlezného a průchozího profilu, tzn. od profilu 800 mm výše.Co je obsahem vašich prací? Mohl byste je popsat trochu blíže?

Výškovou regulaci kanalizačních poklopů a armatur děláme od svého vzniku a spousta měst nás opakovaně žádá, abychom pro ně tyto práce znovu prováděli. Mám proto důvod se domnívat, že tyto práce děláme dobře a investoři jsou s naší prací spokojeni. Popisovat tyto činnosti by asi bylo zbytečné, protože je všichni dobře znají. Sanace kanalizačních šachet jsou pak naší výkladní skříní a pro tyto práce používáme technologii KS - ASS od firmy HERMES ­TECHNOLOGIE. Je to kompletní technologie, která je osazená do auta, se kterým můžeme dojet kamkoliv na stavbu a opravu provést. Součástí této technologie jsou veškeré komponenty potřebné pro provádění oprav, ať již se jedná o elektrický zdroj, vysokotlaké čerpadlo k otryskání povrchů šachet, míchadlo, pumpu atd. V případě těchto sanací se většinou jedná o opravy šachet, které jsou napadeny v těžkém chemickém prostředí, kde beton postupně degraduje. Pro provedení sanace je potřeba nejprve provést přípravu stěny, což provádíme vysokotlakým otryskáním. Do šachty spouštíme rameno s vysokotlakými tryskami, které se pohybuje nahoru a dolů po celé výšce šachty a otáčivým pohybem každý její kousek otryskává. Pak postupujeme podle toho, jaké závady byly odhaleny. Může se jednat o netěsné spoje nebo netěsné zaústění přípojek, kdy je nutné provést utěsnění injektáží nebo klasickým způsobem. Následně se zapraví všechna povrchová poškození tak, abychom šachtě navrátili původní tvar. Pakliže je šachta takto připravená, bývá většinou nutné některá místa, která jsou poškozena více, reprofilovat ručně. A pak již nastupuje technologie KS-ASS, kdy do šachty spouštíme motor s distribuční hlavou, která vysokými obrátkami nanáší na povrch stěny sanační hmotu. Toto se provádí tak dlouho, dokud se nenavrství potřebné množství sanační hmoty, což většinou bývá kolem 10 mm. Výsledkem tohoto našeho snažení je pak v podstatě nová šachta, která je díky výborným sanačním materiálům v lepším stavu, než byla v době svého vzniku. Na přání investora provádíme někdy také nadstandardní úpravy jako obklad čedičovými nebo kameninovými tvarovkami. Stejným způsobem, jakým jsem popisoval sanaci šachet, se postupuje také při sanacích ve stokách. Na přání investora je navíc můžeme také osadit protiskluzovými tvarovkami, namontovat nová stupadla atd.

Na které referenční stavby byste rád upozornil?

Za dobu své existence jsme realizovali spoustu zakázek po celé České i Slovenské republice. Zajímavou zakázkou byla např. oprava šachet a výškové regulace kanalizačních poklopů v Synthesii, což je firma, která vyrábí výbušniny Semtex. Náročnost našich prací zde spočívala především v tom, že v celém areálu továrny je přísný zákaz používání kovových předmětů, aby nevznikaly jiskry. Charakter naší práce zde určitě mohl způsobit problémy a museli jsme být proto velice opatrní. Další zajímavou zakázkou byla kompletní sanace a rekonstrukce kanalizačních šachet na letišti Václava Havla v Praze a určitě bych také vzpomenul rekonstrukci kanalizační stoky průlezného profilu pod Ústavním soudem v Brně. Svou činnost jsme ale vykonávali také ve firmách jako ArcelorMittal, EVRAZ nebo na dálnici D1 při rekonstrukci kanalizačních šachet u Větrného Jeníkova.

Kdo tedy patří mezi vaše typické zákazníky?

Většinou se jedná o provozovatele vodovodů a kanalizací, správy údržby silnic, obce, města, průmyslové podniky a v rámci subdodávek také větší stavební firmy.


Kolik máte zaměstnanců a jak se vyvíjejí obraty společnosti?

Dlouhodobě zaměstnávám kolem 12 lidí, což znamená, že většinou fungujeme ve dvou partách. Jedna parta se zabývá výškovými regulacemi a druhá sanacemi šachet a stok. Samozřejmě, pokud to situace dovolí. Při množství našich pracovníků je jasné, že mezi nimi musí fungovat vzájemná zastupitelnost. Dlouhou dobu jsem vše organizoval sám, ale od předloňského roku jsem zaměstnal technika, což se velice dobře projevilo na kvalitě řízení firmy i na objemu prací, které odevzdáváme. Naše obraty tak mají stále stoupající tendenci. Ke skokovému nárůstu došlo již v roce 2014. V roce 2015 jsme zažívali těžké časy, protože jsme měli tolik práce, že jsme ji takřka nebyli schopni realizovat a bylo to opravdu náročné. Činnost nového technika se naplno projevila až v roce 2016, kdy jsme ještě větší objem prací provedli již víceméně s klidnou hlavou. Veškeré záležitosti řízení si sedly, což přineslo své ovoce. Trošku horší situace je v letošním roce, a to především kvůli počasí v lednu a v únoru, které bylo silně nepříznivé a nebylo možné dělat prakticky téměř nic. V současné době realizujeme práce menšího rozměru a zvládáme je v pohodě. Náplň práce pro letošní rok máme nasmlouvaný. Trochu se jen bojím toho, aby se ty větší akce, které nás letos ještě čekají, nenakupily až na konec roku, což by s sebou mohlo přinést určité problémy. Výhled letošního roku je ale zatím stejně dobrý jako roku předcházejícího.

Chtěl byste zde vyzdvihnout spolupráci s nějakou firmou?

Určitě ano. Chtěl bych zdůraznit velice dobrou spolupráci s firmou HERMES TECHNOLOGIE, od které bereme sanační materiály a využíváme jejich technologie. Funguje mezi námi velice dobrý vztah a jsme si vzájemně nápomocni při řešení problémů nebo konkrétních zadáních na stavbách. Žádná stavba není stejná a každá má své charakteristické prvky. Ty je potřeba při vlastní realizaci brát v potaz a správně navrhnout technologický postup i použité materiály. Velice dobré zkušenosti ale máme i s dalšími firmami jako např. Technoma a. s., Saint ­Gobain a další.

Jaké jsou vaše dodací termíny?

To lze říct dost těžko. Naše nejmenší zakázky trvají 1 den a ty největší do dvou měsíců. V naší branži je nutné často velice rychle a pružně reagovat na přání našich zákazníků, protože někdy je prostě potřeba udělat práci ihned. Člověk je proto nucen neustále překopávat svůj harmonogram a být připraven jej operativně měnit. To, že to dokážeme, považuji za jednu z našich největších předností, které si partneři velice cení. Mluvit proto v našem případě o nějakém dlouhodobém plánování je takřka nemožné. Samozřejmě svůj plán prací máme, ale prakticky neustále dochází k jeho operativním úpravám. Další naší předností je jistě i to, že jako jediní v České republice máme technologii KS-ASS, a to dokonce ve dvou variantách.

Co byste řekl o své konkurenci?

Konkurence má svůj význam, ať už se vám líbí nebo ne, protože vás nenechá usnout na vavřínech. Pokud odevzdáte špatnou práci, tak ji příště dělat nebudete a nahradí vás někdo jiný. To je potřeba mít stále na paměti. Někdy se konkurence nechová úplně fér, ale tím se nemá smysl zabývat. To je prostě život. Více než konkurence mi vadí to, že v České republice existuje politický postoj brát vždy nejnižší nabídku, čímž jsme tlačeni do zcela nesmyslných soutěží. To považuji za hodně špatné, protože nejlacinější nabídka není nikdy ta nejlepší. Jsem přesvědčen o tom, že by se mělo rozhodovat především podle odborných hledisek a práci by měla dělat firma, která již má za sebou nějaké výsledky a je schopna garantovat určitou kvalitu práce. To se ale mnohdy neděje, což je smutné.

A co byste nám řekl na závěr tohoto rozhovoru?

Velice si cením toho, že máme stabilní kádr pracovníků bez fluktuace. Pracovníci chodí pravidelně na školení do společnosti ­HERMES TECHNOLOGIE a mají tak veškeré informace z první ruky, ať již se to týká používání nových technologií či nových materiálů. Díky tomu můžeme také jako firma garantovat kvalitu naší práce. Ve firmě je většina pracovníků, kteří jsou zde již od počátků firmy. Na ranní poradě jim tak stačí říct pouze základní informace a oni již přesně vědí, co mají dělat. Navzájem se potřebujeme a musíme si věřit. Já jim zajišťuji práci a snažím se jim vytvořit co nejlepší pracovní podmínky i jejich ohodnocení a oni jsou pak schopni za firmu i dýchat. A to je podle mě základ úspěchu každé firmy.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí
Ing. Miroslav Bindač

Ivan Doležal, sanace kanalizací a stavební činnost
Hartinkov č. 6, 569 43 Jevíčko
tel.: 461 310 722
e-mail: info@sanacedolazal.cz
www.sanacedolezal.cz