V té době byla městu udělena českým králem Václavem I. soudní pravomoc 1. stupně (horní právo) k rozhodování méně závažných sporů mezi vlastníky důlních polí, hutníky a kovkopy, kteří dobývali v jeho okolí galenit s významným procentem stříbra. Do roku 1434 bylo město v držení husitů a poblíž města ve vesnici Schonfeld zemřel v roce 1424 i jeden z hlavních představitelů tohoto hnutí, Jan Žižka z Trocnova.
Na tyto nejlepší tradice se snaží navázat i dnešní Přibyslav, která je přirozeným centrem západní části Českomoravské vrchoviny zajišťující služby mnoha spádovým obcím. K primárním z nich patří péče o kvalitní rozvoj naší nejmladší generace v oblasti vzdělávání, sportu i kulturního vyžití. To byl jeden z důvodů, proč se městští zastupitelé již delší dobu zamýšleli nad neutěšeným stavem místní základní školy. Rozhodnutí o její rekonstrukci a dostavbě na sebe nenechalo dlouho čekat a dnes již je na stole projekt nové školy, který v mnoha směrech můžeme označit za revoluční. Návrh je dílem architektů Jaroslava Šimka a Lucie Tůmové z pražské architektonické společnosti Arch.Design project, a.s. Právě je jsme požádali, aby nám záměr a přednosti projektu více přiblížili. Architekt Šimek nám k celému návrhu v úvodu řekl:

"Investor, kterým je město Přibyslav, před nás postavil nelehký úkol. Vytvořit školu, která bude nejen vzdělávací institucí, ale také centrem kulturního, společenského a sportovního vyžití. V krátkém čase jsme představitelům města předložili koncept řešení, který se líbil a prosadil se."

Proč investor oslovil právě vás?

"Realizacím projektů škol věnujeme velkou pozornost. Snažíme se sledovat aktuální trendy v navrhování škol u nás a v zahraničí i trendy ve způsobu výuky. Poslední naší referencí na tomto poli byla realizace rekonstrukce a dostavby základní školy v městské části Praha - Satalice."

Jaká specifika mělo zadání rekonstrukce a dostavby základní školy v Přibyslavi?

"Jedním z mnoha úskalí, se kterými se musel náš projekt vyrovnat, byl fakt, že původní areál školy je složen z několika budov vzniklých v různém časovém období, postavených v různých stylech a s využitím odlišných technologií. Například objekt z 80. let nevyhovuje nejen technicky, ale také hygienicky, řada konstrukcí obsahuje zdraví škodlivý azbest. Velkým problémem stávajících budov bylo i mnoho schodišť, komplikované úzké chodby vytvářející příliš mnoho bariér a nesprávné navazování provozních úseků na sebe. Například šatny se nacházely daleko od družin a školní jídelny apod. Nový návrh měl také počítat s budoucím rozšířením kapacity školy ze 450 na 650 žáků."

Proč se váš koncept líbil?

Ing. Arch. Tůmová vysvětluje: "Naším cílem bylo vytvořit multifunkční školu, která bude plnit svou funkci nejen coby objektu školského zařízení, ale bude mít také poslání kulturní, společenské a sportovní. Prvořadým úkolem bylo, aby se v ní cítili dobře nejen učitelé a žáci, ale také rodiče či další příležitostní návštěvníci. Ty všechny by mělo nové pojetí školy mnohem více vtáhnout do dění."

Jakými prostředky chcete tohoto efektu docílit?

"Nový prostor a vnímání udělí škole již změna orientace vstupu do jejího areálu. Původní vstup do školy z náměstí bude nahrazen bohatě dimenzovaným nástupním prostorem směrem od České ulice. To umožní vytvořit rozptylovou zónu v průčelí školy. Tam se budou moci děti sejít před nástupem do školy i po skončení vyučování. Historická budova školy, budova nová a objekt nové tělocvičny spolu vytvoří nově koncipované venkovní nádvoří volně přístupné z přízemí okolních budov. Ze staré tělocvičny, která nevyhovovala svými rozměry výuce, bude vytvořen přednáškový sál, přízemí nové budovy bude obsahovat kavárnu, knihovnu, počítačový sál i novou reprezentační místnost pro jednání pedagogického sboru s výhledem na hlavní náměstí. Novinkou v běžné dispozici je napojení tzv. přidružených prostor přímo na učebny. Tyto místnosti jsou od učeben odděleny pouze posuvnou příčkou. Složením příčky může být učebna rozšířena o nový prostor. Mohou zde být uloženy např. učební pomůcky pro konkrétní vyučovací předměty nebo zde mohou pracovat a hrát si skupiny žáků plnící odlišný úkol. Jiné je i pojetí kabinetů. Ty nebudou sloužit ke skladování školních pomůcek, ale výhradně k přípravě a setkávání učitelů. Velmi žádanou službou škol je v dnešní hektické době školní družina. Pracovně zaneprázdnění rodiče vítají, že rozvoj schopností dětí je zajištěn i po školním vyučování. I v tomto ohledu splňuje nová škola ta nejpřísnější kritéria."

Jak bude probíhat samotná realizace projektu?

"Po etapách," říká Ing. Arch. Šimek a dodává: "Je tomu tak proto, že prvořadým požadavkem investora bylo, aby výuka mohla probíhat i v době výstavby. Jako první proto proběhne demolice budovy starého sociálního zázemí. Na jejím místě bude zahájena výstavba nové tělocvičny. Později budou realizovány nové budovy pro I. a II. stupeň tak, aby bylo možné vždy žáky a pedagogy přesunout ze stávajících budov určených k demolici nebo rekonstrukci do budov nových. V každé etapě musí být zajištěn plynulý chod školy a propojeny všechny důležité prostory."

Jaké stavebně technické řešení jste pro výstavbu školy zvolili?

"Pro výstavbu nové budovy jsme zvolili monolitický skelet s možností využití velkých rozponů. Obvodový plášť bude tvořen vyzdívkou a klasickým zateplovacím systémem v kombinaci se strukturálními prosklenými fasádami. Přirozené větrání interiérů a dostatečné denní osvětlení zajistí velkoplošná posuvně otevíravá okna. Hlavní část prosklené fasády je pohledově z exteriéru řešena jako bezespará s vnitřními dřevěnými nosníky viditelnými z interiéru.
V učebnách i na chodbách jsou instalovány podhledy s akustickou funkcí. V novostavbách chceme využít technologii litých podlah a omývatelných omítek. Požadavkem města bylo, aby provoz nové školy dosahoval, pokud to bude možné, maximálních úspor nákladů. S přihlédnutím k tomuto požadavku budou sladěny veškeré vnitřní instalace, topná soustava, systém větrání a akumulace tepla."

Co si na projektu ceníte nejvíce?

V této otázce se architekti Šimek a Tůmová shodují: "Především dosažení nadstandardní komunikace jak se starostou města, tak i s vedením školy. Díky ní se nám podařilo zorganizovat několik setkání s učiteli, na kterých měli možnost projekt připomínkovat a bezprostředně tak ovlivnit konečné řešení. Zachovány budou také tři obrovské stromy v průčelí nové budovy. Z tohoto důvodu vytváříme patřičné odstupy od budov tak, aby dostatečný prostor pro rozvoj měly jak koruny stromů, tak i jejich kořenový systém. Dále je to také odstranění bariér. Schodiště se dají obejít po rampě. Snahou celého projektu je pak reagovat na výrazný posun funkcí v oblasti základního školství, které rychle spějí na úroveň, kde se nyní nachází střední či dokonce vysoké školství."

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek


Arch.Design project, a.s.
Ohradní 2b/1424, 140 00 Praha 4 - Michle
tel.: + 420 261 099 360 | fax: + 420 261 099 359
e-mail: praha@archdesign.cz