Ta v posledním čtvrtletí roku 2014 zahájila práce na zakázce „Revitalizace objektu Základní školy profesora Švejcara v Praze 12,“ jež byla spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudržnosti, státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostření a Městskou částí Prahy 12.

Revitalizace tohoto rozsáhlého komplexu s komplikovaným půdorysem, složeným z více vzájemně propojených budov o dvou a třech podlažích, spočívala ve výměně původních oken za bezmála 300 ks nových plastových okenních sestav s izolačním dvojsklem, v dodávce nového střešního pláště v tzv. provedení „PLUS střechy“ v ploše téměř 5 000 m2 a v zateplení obvodového pláště na celé škole v celkové výměře přes 6 500 m2.

Člověk míní, rorýsi mění
Po obhlídce školy ornitologem se ukázalo, že tato základní škola je významným hnízdištěm ohroženého rorýse obecného, synantropních netopýrů a spousty druhů zpěvných ptáků. Aby se mohly i nadále realizovat všechny plánované práce i v době hnízdění rorýse či hibernace netopýrů, zažádala MČ Praha 12 o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště ohrožených živočichů. Přestože se podařilo získat výjimku ve velmi krátké době, a nebylo tak nutné čekat až do poloviny srpna, kdy hnízdění rorýse obecného končí, musely být práce cca na 3 měsíce pozastaveny z důvodu zahnízděných hibernujících netopýrů.

Spolehlivé materiály
Po všech peripetiích mohlo vše s realizací stavby naplno začít a bylo možné zvelebit školu za použití prvotřídních materiálů od našich předních výrobců a dodavatelů. Veškerý materiál pro realizaci kontaktního zateplovacího systému na obvodovém plášti dodávala společnost Baumit.

Pro renovaci fasády byly zvoleny hned tři různé zateplovací systémy, které na sebe musely navazovat. Na stěny objektů s výplněmi otvorů se aplikoval systém Baumit Duo s izolačními deskami z minerální vlny s podélnými vlákny tl. 180 mm, zapuštěnými hmoždinkami a silikonovou omítkou. Na částech školy s balkony byl aplikován systém Baumit ­Twinner, jehož součástí je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska tvořená jádrem z grafitové izolace a krycí deskou z minerální vlny – jednoduše řečeno „dva v jednom“. Tato izolace tak splňuje vysoké požadavky na požární odolnost a stejně tak má i výborné tepelně izolační vlastnosti v nižších tloušťkách. Mohly být tak použity desky tl. pouze 120 mm a průchozí šířka balkonů se zmenšila co nejméně to bylo možné. Na štítové stěny objektů bylo projektantem navrženo použití děrovaného polystyrenu s tepelným součinitelem λ=0,032 W/mK. Tyto požadavky nejlépe splnil high-tech zateplovací systém Baumit open s použitím desek Baumit open plus. Ty obsahují jako jediné síť drobných otvorů, které procházejí skrz celou tloušťku desky až na její vnější líc, takže u nich nehrozí kondenzace vlhkosti. Aby se docílilo prvotřídního zateplení, provedla společnost KyraStav spol. s r. o. i tzv. bezhmoždinkové kotvení za použití lepicích kotev Baumit StarTrack – nezasahují do izolantu a tím je snížení tepelně izolačního účinku téměř nulové. Jako povrchová úprava byla použita difúzně otevřená omítka  Baumit openTop. Tímto se realizoval zateplovací systém splňující sanaci a zateplení v jednom.

Rovným střechám byla věnována zvýšená pozornost
Provedení nového střešního pláště jako tzv. „střechy PLUS“ spočívalo v položení nové tepelné izolace EPS 100 S ve dvou vrstvách tl. 100 mm na stávající hydroizolaci a přes separační vrstvu z geotextilie pak hydroizolační folie tl. 1,5 mm na bázi měkčeného PVC s nosnou vrstvou tvořenou polyesterovou mříží, která byla mechanicky kotvena k původnímu podkladu. Aby byla zajištěna bezpečnost při pohybu na střeše, zhotovitel použil fólii PROTAN s unikátní protismykovou úpravou.

I prosklené plochy patří k fasádě
Při výměně oken bylo asi největším oříškem vyrobit a osadit „prosklenou fasádu“ o rozměrech 42,0 x 5,1 m nad hlavním vstupem do Základní školy, kdy pro její nestandardní velikost bylo nejprve nutné zpracovat statický výpočet. Na základě tohoto výpočtu bylo provedeno celkové ztužení okenních profilů ocelovými poplastovanými prvky. Po jejím osazení zbývala již jen milá povinnost nalepit logo školy, dle jejich vlastního návrhu.

Konec dobrý všechno dobré
Veškeré práce probíhaly za plného provozu školy a musel být kladen důraz na koordinaci všech profesí a činností tak, aby byla zajištěna bezproblémová výuka z hlediska prašnosti a hlučnosti stavebních prací. Veškeré vrtací práce byly prováděny po skončení výuky nebo o sobotách a nedělích. Především díly úzké spolupráce zhotovitele, vedení Základní školy a zástupců MČ Prahy 12 bylo dílo zdárně dokončeno a předáno v smluvním  termínu.
Nic tak nebrání, aby si žáci i celý učitelský sbor užívali školu v „novém kabátě“.