Problémem je obvykle celková degradace materiálů, které byly do konstrukce zabudovány, byly funkční, ale jsou již na konci své životnosti.

V těchto případech je nutné přistoupit k zásadní opravě, která však může znamenat zásah do nosných konstrukcí, který je vždy náročný. Původní materiály mohou mít za následek ztížení aplikace sanačních materiálů. Proto je nutné celý postup sanačního zásahu promyslet, aby byla sanace provedena podle požadavků všech zúčastněných stran.

V tomto případě bylo potřeba provést sanaci historické kašny na Karlově náměstí. Po dohodě s památkovou péčí a zhotovitelem bylo přistoupeno k realizaci sanace tak, aby nedocházelo k průsakům vody a současně nebyla ovlivněna původní konstrukce. Proto byl sanační zásah proveden nezávisle na původní historické konstrukci. Ke stávající konstrukci kašny byla přilepena a přikotvena membrána PROOFEX ENGAGE. Lepení proběhlo pomocí oboustranné butylkaučukové pásky OBA. Pomocí butylkaučuku bylo provedeno i vzájemné pospojování jednotlivých pásů membrány. Na úrovni horního líce kašny byla membrána přichycena pomocí nerezové lišty. Složitější detaily byly „doladěny“ (doplněny) vytmelením, materiálem WODAFLEX TH. Následně byl vnitřní líc kašny realizován z mrazuvzdorného materiálu WATERFIX XP TH s krystalizační přísadou XYPEX. ­Exponované detaily konstrukce, kde by mohlo docházet ke zvýšenému namáhání, byly vyztuženy pomocí korozně odolné bazaltové sítě ARMOBET BW. Tím bylo dosaženo dostatečné odolnosti materiálu, který má být v trvalém kontaktu s vodou.

Sanaci kašny provedla ­realizační firma SAN­­TECH ALFA s. r. o. (www.santechalfa.cz). Výsledek je velmi dobrý a zaručí dlouhodobou funkčnost kašny. Nejdůležitější je právě pouze bodové přichycení izolační membrány k vnitřnímu líci kašny, kterým je minimalizován vznik trhlin v souvrství v důsledku účinků působících na stěny nádrže kašny. Současně je tím zajištěna i funkčnost hydroizolační vrstvy, která funguje nezávisle na podkladní konstrukci, která je poměrně složitá.

Miroslav Pumpr, Zdeněk Vávra

www.betosan.cz