Mezi takové tratě v jihomoravském kraji patří dvoukolejná železniční trať Brno – Vlárský průsmyk, která je součástí Integrovaného dopravního systému jihomoravského kraje.

Začátkem roku 2014 byl zpracován Záměr projektu a následně na přelomu roků 2014 a 2015 zpracována realizační dokumentace na úsek železniční tratě mezi železničními stanicemi Blažovice a Nesovice. Celková délka řešeného úseku železniční tratě je 20,9 km. Součástí stavby nejsou železniční stanice Slavkov u Brna a Bučovice.

Účelem stavby je provedení především takových stavebních činností, které povedou k opravě železniční infrastruktury a odstranění propadů traťové rychlosti v daném úseku trati tak, aby byly plně využity možnosti stávajícího trasování trati za využití mezních hodnot parametrů geometrické polohy koleje. Maximální rychlost po realizaci stavby bude zvýšena až na 100 km/hod. Současně dojde k opravě všech stávajících železničních přejezdů, které jsou ve většině případů značně poškozené zejména těžkou nákladní dopravou. Na úseku železniční tratě se nachází velké množství umělých staveb. Na základě podrobné pasportizace jejich stavu bylo vybráno 29 propustků a 12 mostů, u kterých je třeba realizovat opravné práce pro prodloužení jejich životnosti, případně odstranění závad, které v případě neřešení povedou k omezením v železničním provozu.

Jako další účel stavby je možné identifikovat zvýšení komfortu pro cestující, využívajících nejen železniční dopravu, ale celý integrovaný dopravní systém. Stavbou jsou řešeny rekonstrukce všech zastávek, které se na daném úseku nacházejí. Jedná se o zastávku Křenovice dolní nádraží, zastávku Křižanovice, Marefy a Nevojice. Na všech zastávkách je navržena realizace nových nástupišť, tam, kde je to možné, adaptace stávajících čekáren, případně náhrada za nové přístřešky pro cestující. Součástí všech zastávek je i nové osvětlení splňující příslušné normy a v neposlední řadě i rozhlas pro cestující. Dále bude na zastávkách provedena příprava na instalaci informačních panelů integrovaného dopravního systému.

Další důležitou skutečností vstupující do vlastního návrhu stavby je způsobu její realizace. Tak jak už to u železničních staveb bývá zvykem, byla omezujícím faktorem možnost rozsahu výlukové činnosti. Zde bylo nutné najít vhodný kompromis mezi požadavkem zadavatele železniční dopravy, zejména regionální, na straně jedné a časovými možnostmi vlastní realizace na straně druhé. Výsledkem jsou délky výluk jednotlivých kolejí, které umožní realizaci kvalitního díla a v co nejmenší míře omezí vlastní dopravu na železnici. Jako značná výhoda se u stavby ukázala skutečnost, že obě dvě železniční stanice nacházející se v úseku stavby nebudou vlastní stavbou dotčeny a umožní křižování železniční dopravy. Stavba je tak rozdělena do tří samostatných segmentů – mezistaniční úsek Blažovice – Slavkov u Brna, úsek Slavkov u Brna – Bučovice a Bučovice – Nesovice.

Cílem stavby není budování zcela nových prvků železniční infrastruktury, ale využití všech možností, které stávající konfigurace železniční tratě nabízí. Současně s tím byl kladen důraz na maximálně možné zkrácení legislativní části přípravy stavby tak, aby byla možná její realizovatelnost již během roku 2015.

V době přípravy článku probíhaly závěrečné přípravné práce, aby vlastní stavbu bylo možné zahájit v srpnu 2015. Lze jen doufat, že výsledné dílo po realizaci ocení především stávající cestující a přispěje k přilákání nových cestujících na železnici.

SUDOP BRNO, spol. s r. o.
Kounicova 26, 611 36  Brno
tel.: 972 625 804, fax: 541 211 310
e-mail: sudop@ sudop-brno.cz, www.sudop-brno.cz