Jádrem této technologie je Plastivo, což je skupina 5 různých druhů CE-certifikovaných polymer-cementových hydroizolačních membrán. Tato skupina dále zahrnuje Aquascud, patentovaný kompletní systém vodotěsné izolace pro terasy s certifikátem CE podle ETAG (verze 430) a CP1, jedinečný vodotěsný elastický prodyšný nátěr pro omítané fasády.

Systémy vodotěsné izolace VOLTECO jsou doplněny vodotěsnými maltami, opravnými maltami, prodyšnými omítkami, spárovacími materiály, chemickými bariérami, bentonitovými izolacemi a celou řadou doplňků umožňující dokonalou aplikaci. To vše je navrženo a vyráběno podle nejlepších standardů tak, aby všem zákazníkům byla dodávána systémová řešení. Technologie jsou vyvíjeny prostřednictvím LTE (Laboratoře stavební technologie), která neustále ověřuje funkčnost materiálů VOLTECO v souladu s normami EN a provádí stálou kontrolu jakosti na vstupu i výstupu výroby. Od roku 1997 společnost VOLTECO pracuje podle certifikace ISO 9001 a od roku 2011 je také certifikována podle ISO 14001 (životní prostředí) a OHSAS 18001 (bezpečnost) organizací KIWA.

VOLTECO již od roku 1976 nabízí produkty a řešení problémů vody v nových a stávajících budovách v pěti typických oblastech:

- vodotěsné izolace suterénů a sklepů,
- vodotěsné izolace bazénů,
- vodotěsné izolace teras a kleneb,
- ochrana omítaných fasád a sanace betonu,
- odvlhčování zdí

V dnešním článku se chceme věnovat novému využití historických budov z hlediska izolace proti vodě.

Naše území je omezené aktivum a jeho využití z hlediska urbanizace musí najít z etického hlediska směr vývoje, který přináší maximální výhodu s minimálním „plýtváním“. Tento přístup může umožnit regeneraci historických center a urbanizovaných oblastí s celou řadou výhod:

- ekonomická: hodnota nemovitostí je typicky větší v centrech a často v kontrastu s klesajícími tržními hodnotami nemovitostí,
- územní plánování: rehabilitace „zapomenutých“ území nebo území opuštěných průmyslem umožňuje přidat více hodnoty okolnímu kontextu,
- infrastruktura: žádné zvýšení poptávky po veřejné a privátní mobilitě, žádné zvýšení vzdáleností a žádný nárůst silniční a dopravní sítě,
- technologická: možnost využít existující technologické sítě bez potřeby budovat nová prodloužení,
- životní prostředí: žádná potřeba využívat více zemědělské a lesní půdy.

S veškerým respektem k architektonickému a historickému dědictví je možné a užitečné realizovat tzv. „nové využití budov“ buď pro účely bydlení, komerce nebo pro obnovu města. Regenerace historického centra města a jeho bezprostředního okolí může znamenat město nového tisíciletí. Přitom je zřejmé, že při novém využití budov je nesmírně důležité využívat jejich podzemních prostor. Zamýšlené použití těchto regenerovaných podzemních prostor (suterény nebo polo-suterény) může mít důvod v logistice (garáže, sklady, archivy) nebo obchodní příležitosti (bary, restaurace, obchody). V každém případě jsou to nesmírně užitečné a cenné prostory, které sdílejí základní potřebu - být suché, což znamená být zcela bez problémů prosakování a vlhkosti.

Podzemní konstrukce vyžadují ve skutečnosti téměř vždy řešení problémů vyplývající nejméně z jedné z následujících podmínek:

-
tlaková voda z ustálené hladiny podzemní vody,
- tlaková voda z dočasného průsaku (srážková voda),
- vlhkost v půdách.

Dosažení účinné izolace je proto nutnou podmínkou pro nové využití budov. Navrhnout pro novou výstavbu systém vodotěsné izolace spolu se stavbou je vždy mnohem snazší než je tomu u již postavených budov. Vzhledem k nemožnosti přístupu zvenčí musí být vodotěsné izolace obnoveny pouze zevnitř suterénu; což platí vždy pro dno suterénu, a téměř vždy i pro podzemní stěny. Volba technologií, které mají být použity pro vodotěsnou izolaci zevnitř, závisí vždy na typu konstrukce. Pokud se jedná o suterény historických budov v městských centrech, pak zdivo zhotovené z cihel nebo smíšené zdivo nevykazuje pevnost v tahu nebo v tahu za ohybu, jelikož tyto suterény často nemají základovou desku. V takovém případě je nezbytné prokládat nové monolitické betonové základy a stěny spojené se stávajícím zdivem (aby bylo možno využít jejich váhy proti síle vztlaku) kovovými spojkami, které přenášejí smykové tlaky.

Vodotěsná izolace je vložena mezi tyto nové konstrukce, navržené za účelem hydraulického odporu, a stávající historické konstrukce, navržené a postavené jako podpora normálního zatížení stavby. Nové konstrukce musejí zcela obalit stávající konstrukce a zajistit vytvoření „vany“, hydraulicky odolné a zcela nepropustné. Základním způsobem je zřízení „vodotěsné vany“ přímo na stěnách nebo základech a „ztužení“ vnitřními konstrukcemi tak, aby odolaly maximální hladině vody dosahované v příslušné stavbě. Použitím řešení Volteco lze tuto vanu realizovat pomocí prefabrikované bentonitové vodotěsné membrány Voltex, u níž krycí konstrukce odolá hydraulickým zatížením a spolupůsobí se stávající konstrukcí. Tento systém umožňuje propojení nových konstrukcí se stávajícími za použití spojek bez perforace vodotěsné izolace, která způsobuje ztrátu její účinnosti. Použití materiálu Voltex umožňuje práci dokonce za přítomnosti vlhkosti nebo vody s externím odvodněním a automatickým připevňováním ke konstrukci. Tato membrána je totiž samoregenerační, samolepící a kompletně přiléhající ke konstrukci.

Jestliže jsou naopak stěny vystaveny průsaku, ale jinak jsou pevné, lze docílit svislé izolace vodotěsnou omítkou BiMortar spojenou s konstrukcí pomocí kovové sítě a šroubových spon, aby odolávala zápornému hydraulickému tlaku. BiMortar tak umožňuje dosáhnout dvojího účelu: vyrovnat povrch plný spojů omítkou (každá řada zálivky cihel je spára!) a vytvořit úplnou vodotěsnou bariéru o tloušťce pouhých 3 – 4 cm. Pokud se očekává sedání, je dobrým opatřením aplikovat pružnou stěrku Plastivo 250 na bázi cementu na povrch vodotěsné omítky. Stěrka Plastivo 250 je schopná přemostit trhliny způsobené smršťováním a sedáním a zajišťuje vodotěsnost v bodech přemostění. Plastivo 250 vytváří pružnou bariéru proti vodě v tloušťce pouhých 2 mm, která je díky své vysoké pevnosti v tahu a paropropustnosti odolná dokonce i  proti negativnímu tahu.

Všechny konstrukční spáry, stejně jako procházející tělesa a kovové spojky, lze utěsnit bentonitovým profilem Restop nebo vodou rozpínavým tmelem Aktivo-201. Těmito prostředky lze zajistit absolutní těsnost všech prvků, které pronikají vodotěsnou izolací a všech nespojitostí v betonu.

V případě základů zhotovených z betonu, pokud jsou odolné proti hydraulickému tlaku, je možné izolovat konstrukce přímo zevnitř materiálem Plastivo 250. Před touto aplikací je třeba provést utěsnění trhlin, konstrukčních spár a prostupů vodou rozpínavým tmelem Aktivo-201.

Dilatační spáry pak mohou být těsněny materiály BiFlex, Adeka KM nebo Vol-Tec podle podmínek nebo požadavků, nicméně vždy aplikovány zevnitř a proti negativnímu hydraulickému tahu.

Stojí za zmínku, že všechna shora uvedená řešení lze aplikovat v kombinaci s maximální kompatibilitou a vždy vytvořit vodotěsnou vanu bez ohledu na používanou technologii. Na závěr hydroizolačních prací je nezbytné vzít v úvahu efekty konden­zace, ke které může docházet na povrchu studených ploch v případě špatně větraného suterénu. Optimálním řešením je makro-pórovitá omítka, jako Calibro PE nebo Calibro NHL PE, které jsou schopné upravit úroveň vlhkosti v prostředí jako jakási houba. V každém případě je vždy nutné zajistit odpovídající systém větrání suterénu.

Díky makro-pórovité struktuře mohou být Calibro PE a NHL také jedním z řešení problémů vzlínající vlhkosti ovlivňující budovy, zvláště historické. Díky jejich velmi lehké struktuře umožňují tyto odvlhčovací omítky účinné vysušování zdiva, umožňují snadné vypařování vlhkosti a umožňují usazování soli v pórech a ne mezi omítkou a zdivem. Tímto způsobem nedochází k typickým problémům odlupování omítky. Kde je to možné (masivní zdivo), lze zastavit vzlínání vody injekcemi materiálu Triplezero, hydrofobního siloxanového krému, který vytváří účinnou fyzikálně-chemickou bariéru s minimálním zásahem do konstrukcí a velmi malým rušením v případě obývaných budov.

Je samozřejmostí, že výjimečné rysy dobrého systému vodotěsné izolace VOLTECO platí také v případě nové výstavby (s velkou výhodou z hlediska ochrany konstrukcí). Tyto výhody lze shrnout následovně:

Úplnost: různá řešení a aplikované technologie lze snadno integrovat tak, aby bylo dosaženo spojitosti vodotěsné izolace. Správná analýza problému a návrh řešení na míru jsou nutností. Je třeba věnovat péči každému detailu, protože vodě stačí kapilára!

Snadnost realizace a instalace: složitý a choulostivý systém je víc vystaven riziku chyb a vede k vyšším nákladům na staveništi, kde je třeba zajistit správné podmínky. Užití systémů snadno aplikovatelných a méně citlivých na podmínky staveniště snižuje riziko chyb při instalaci a vedlejší náklady.

Trvanlivost: účinnost v průběhu času je prokázána 38 lety zkušeností ve stavebnictví a úspěchy dosaženými v nejnáročnějších podmínkách.

Účinnost: produkty s vysokou účinností ve své kategorii, certifikované a ověřené v provozu.

TECONS, spol. s r.o.
Ovesná 4, 109 00 Praha 10
tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879, mobil: +420 736 630 201
e-mail: kovalak@tecons.cz, www.tecons.cz