Zjednodušeně by se dalo říci, že rok 2014 je ve znamení odstraňování povodňových škod, které jsou následkem povodní z června 2013. Naše společnost provádí odstraňování povodňových škod na dále zmíněných akcích:

Jednou z nejrozsáhlejších akcí jsou Prosecké sběrače v Praze 9 a zajímavou stavbou je rovněž odstranění povodňových škod ve Vinohradské ulici v Praze 2. U obou těchto akcí po provedených průzkumech PVK a. s. a PVS a. s. počítaly s nutnými opravami stok, ale povodně s mohutnými přívalovými dešti v červnu 2013 stavy značně zhoršily, a byla tak vynucena okamžitá oprava, např. na Proseckých sběračích v ul. Prosecká došlo dokonce k propadům povrchu nad poškozenou stokou.

Prosecké sběrače
Tyto se nacházejí v Prosecké ulici, která spojuje Prosek s Libní. První stoka 100/175 označovaná jako Prosecká I byla postavena v letech 1964-66. V úseku mezi ulicemi Na Proseku a Vysočanská se střídá profil 90/160 a 70/125 a je předmětem rekonstrukce. Zbylá část stoky, částečně vyložená sklolaminátovou vložkou, slouží pro přepojení vod při rekonstrukci stoky „II“.
Druhá stoka 100/175 zděná, označovaná jako Prosecká II z roku 1981 je určena k rekonstrukci. Na této stoce byly v minulosti havárie s propadem až na povrch a navržená oprava zahrnuje převážně přeražbu staré stoky, prováděnou hornickým způsobem a výstavbu stoky nové. V menší míře je stoka obnovena otevřeným výkopem nebo je opravována zevnitř stávající stoky.
V celé délce jsou budovány čedičové žlaby, okolí stoky a kaverny jsou vyplněny resp. zpevněny nízkotlakými injektážemi. Celková délka opravy je 1327 m. Vzhledem k požadovanému termínu dokončení se stavba provádí z maximálního počtu pracovišť, které dovolí dopravně inženýrská opatření vydávaná odborem dopravy Magistrátu hl. města Prahy. Práci znesnadňují přívalové deště, podle Hydrometeorologického ústavu v květnu až červenci extrémně nadprůměrné, které nestačí obtoková stoka převádět. Odpadní vody, zejména dešťové, potom protékají rozestavěným dílem a způsobují nemalé komplikace. Je nutné provádět taková opatření, která minimalizují škody na rozestavěném díle.

Vinohradská ulice
Stavba řeší opravu sběrače kmenové stoky A, který odvádí odpadní vody z oblasti Vinohrad. Stoka pochází z konce devatenáctého a začátku dvacátého století, je vejčitého profilu dimenze 110/140 v celé délce zděná. Špatný stav je dán i vysokým podélným sklonem a z toho vyplývajícími vysokými rychlostmi ve stoce, které jsou při dešťové události i nad 5 m/s. V červnu 2013 se po přívalových deštích špatný stav ještě více zhoršil, vzniklo nebezpečí propadů a ohrožení tramvajové trati. Zvětšily se rovněž kaverny a dutiny za ostěním stoky, jak ukázal průzkum provedený PVK a. s. Urychleně vypracovaný projekt navrhl v délce 140 m stoku přerazit s vybudováním nové obezdívky a v úseku o délce 100 m provést čedičové žlaby a sanační injektáže. Převedení odpadních vod probíhá vnitřním obtokem, jehož dimenze neumožňuje, vzhledem k jeho umístění ve stoce, převedení veškerých přívalových dešťů na této stoce, proto při těchto vydatných srážkách dochází k zatápění spodní části rekonstruované stoky s dopadem do průběhu prací. Ke zvednutí hladiny dochází velmi rychle, a proto bylo z důvodu bezpečnosti pracovníků nutno instalovat varovný systém. I přes tyto problémy naši pracovníci zvládají náročnou práci realizovat ve vysoké kvalitě, na kterou jsou naši odběratelé po desetiletí zvyklí.

Společnost Čermák a Hrachovec a. s. zahrnula do svého portfolia také nové druhy prací, kterým jsou stavby kabelových tunelů. Úspěšně jsme dokončili KT v Motole s příčným profilem 2,3 na 2,5 m v délce 569 m a zahájili jsme práce na kabelovém tunelu v Uhříněvsi prováděném z povrchu v otevřeném svahovaném výkopu, příčný profil 2,5 na 2,7 m, délka 293 m.

Z mimopražských akcí je nejvýznamnější dokončení intenzifikace ČOV, výstavby vodovodu a kanalizací ve Starém Plzenci v objemu přesahujícím 230 mil. Kč a výstavba kanalizace pro Mikroregion Litávka v obcích Zdice a Chodouň v objemu 138 mil. Kč.
Z bezvýkopových technologií dále rozvíjíme v minulém roce implementovanou technologii plněstrukturálního polyuretanového nástřiku zevnitř potrubí technologií 3M a velkou část náplně tohoto střediska tvoří pokládky potrubí mikrotunelážní technologií
(DN 200 – 500) a také bezvýkopová klasika - pokládky potrubí technologií řízeného horizontálního vrtání (HDD), kde aktuálně provádíme vodovodní řady pro pražskou Botanickou zahradu.

Doufáme, že po ne příliš příznivém období v minulých sezónách bude budoucí období pro stavaře přívětivější, a umožní nám tak realizaci dalších zajímavých projektů.

Čermák a Hrachovec, a. s.
Smíchovská 31, 155 00 Praha-Řeporyje
tel.: 251 091 311, fax: 251 626 070
e-mail: cerhra@cerhra.cz ,www.cerhra.cz