Abychom o společnosti zjistili zajímavé informace týkající se její aktuální činnosti, požádali jsme ředitele společnosti, Ing. Pavla Jankůje, o rozhovor, který Vám nyní přinášíme.

Za 15 let postupného vývoje společnosti SDS EXMOST jste rea­lizovali mnoho náročných technologií z oblasti mostního stavitelství. Jak hodnotíte působení Vaší firmy z odstupem 15 let?

Zahájení činnosti společnosti SDS Exmost spol. s r.o. v lednu roku 1994 (tehdy ještě pod názvem Dosta Exmost spol. s r.o.) představovala výstavba všech druhů provizorních příhradových mostů a provádění specializovaných činností pro výstavby mostů všech druhů.
V roce 1998 společnost vstoupila na trh řádného mostního stavitelství. Začala se profilovat výstavbou konstrukcí s příznivými parametry průtočných profilů v řečištích, což bylo v dobách, kdy naši zemi sužovaly povodně, pro investory velmi zajímavé. Jednalo se především o předepnuté monolitické konstrukce s parapetními nosníky.

Rok 2001 představoval prosazování se na trhu s esteticky velmi zajímavými, tzv. Langrovými ocelovými nosníky se spřaženou ocelobetonovou mostovkou. Tento typ konstrukce byla realizován na mostě u obce Litol přes řeku Labe.

V následujících letech společnost dále rozvíjela technickou základnu. Náročná stavba zavěšeného mostu v Dobřichovicích přes řeku Berounku anebo výstavba visutého mostu přes Labe v Kolíně představovaly nároky na projektanta i zhotovitele při řešení nových, neobvyklých detailů a problémů. Výsledkem jsou díla vysoké technické a estetické úrovně, ohleduplné k životnímu prostředí.

V současné době se společnost zabývá kompletní dodávkou dopravních staveb a provádí i velké liniové stavby vč. staveb dálničního typu.

V současné době Vaše společnost dokončuje velkou liniovou stavbu, bylo zprovozněno 10,5 km rychlostní komunikace R6 v úseku Praha-Pavlov. Můžete našim čtenářům představit mostní objekty na tomto úseku, na kterých se podílela Vaše společnost?

Dokončením výstavby osmi mostních objektů na liniové stavbě přeložky silnice I/6 v úseku Praha - Pavlov naše společnost prokázala, že je schopna se podílet na realizaci velké liniové stavby.

K mostním objektům dokončeným v roce 2007 patří:
- železniční most v km 25,486 trati Praha-Smíchov - Středokluky;
- nadjezd silnice III/0066; Jeneč - Dobrovíz v km 6,506. U tohoto objektu bylo při zahájení výstavby nutné odstřelit horninu pro výřez k plošnému zakládání.

V roce 2008 byly dokončeny ostatní objekty, jsou to:
- most přes železniční trať č. 120 v km 10,330;
- nadjezd polní cesty v km 3,843;
- nadjezd místní komunikace v km 0,300;
- nadjezd místní komunikace v km 1,670;
- most přes železniční trať č. 120 v km 0,900;
- most přes Litovický potok v km 0,355.

Ve kterých dalších stavitelských oborech působíte?

Dalšími specializacemi jsou výstavba inženýrských sítí, především kanalizací, vodohospodářských zařízení (dešťové usazovací nádrže) a výstavba komunikací, pozemní stavitelství, stavby sportovních zařízení, jako jsou stadiony (např. Dosta Bystrc), a to jak kompletních zřízení, tak i tribun.

Společnost SDS EXMOST získala řadu významných ocenění. Kterých si nejvíce vážíte?

Mosty navržené jako Langrovy ocelové nosníky patří mezi chloubu naší společnosti. Mezi největší tohoto druhu u nás patří most u obce Litol, který byl oceněn Ministerstvem dopravy České republiky jako mostní dílo roku 2001.

Výstavba mostů pomocí náročnějších technologií mostního stavitelství vyžaduje maximální zodpovědnost při jejich navrhování a realizaci. Takovou stavbou je Visutá lávka pro pěší a cyklisty přes Labe v Kolíně, která byla oceněna Cenou státního fondu dopravní infrastruktury jako Dopravní stavba roku 2006.

Jakým způsobem dbáte na vysokou kvalitu veškerých Vámi prováděných zakázek?

Vývoj obchodních vztahů v České republice v současné době vyžaduje neustálé zvyšování kvalitativní způsobilosti dodavatelů, což jednoznačně vyzvedává jakost jako určující faktor konkurenceschopnosti dodavatelů. Zavedení systematického zajišťování kvality na bázi mezinárodních systémových norem ISO 9001:2001, ISO 14001 a OHSAS 18001:1999 dnes považujeme za standardy řízení společnosti.
V oblasti ochrany životního prostředí postupuje naše společnost dle platných předpisů. Důsledně jsou předpisy dodržovány zejména při ochraně vod a při likvidaci nebezpečných odpadů. Cílem společnosti je šetrné chování k životnímu prostředí ve všech oborech činnosti.

Které aspekty Vaší činnosti považujete za podstatné z pohledu investorů a Vašich obchodních partnerů?

Je to především snaha o hledání konstrukčních řešení vysoké estetické úrovně, ohleduplných k životnímu prostředí, technicky proveditelných a finančně únosných. S potěšením je možné konstatovat postupnou změnu v přístupu investorů k estetické a technické úrovni staveb, která je obrazem zlepšování celkové úrovně společnosti v České republice.

Děkujeme za rozhovor


SDS Exmost spol. s r.o.
Údolní 413/66, 602 00 Brno
tel.: 543 432 311
fax: 543 432 301
mobil: 602 783 978
exmost@exmost.cz
www.exmost.cz