Co vlastně zapříčinilo vznik samozhutnitelného betonu? Viníka hledejme ve tvarově složitých a hustě vyztužených konstrukcích, kde použitím běžného "obyčejného" betonu nastávaly obrovské problémy s výslednou kvalitou. Uvádí se, že v České republice až 55 % vad a poruch vzniklo špatnou technologickou kázní na stavbě. A tak beton, donedávna tradiční třísložkový materiál, nabyl nových dimenzí a nastal jeho prudký rozvoj. Samozhutnitelný beton představil moderní a pokrokovou technologii, která se během posledních 10 let rozšířila ze speciálních projektů až do běžné betonářské praxe.

Do České republiky přinesl první informace o samozhutnitelném betonu a o jeho použití v roce 1997 na Betonářských dnech prof. Bartos ze skotské university Paisley. Za průkopníky této technologie v ČR lze označit společnost TBG Metrostav s.r.o., která s vývojem tohoto betonu začala v roce 1999 a která poprvé úspěšně a ve velkém objemu použila tento beton na železničním mostě na Zlíchově v létě roku 2000.
V následujících letech byl tento nový beton použit na mnoha různých stavbách. Např. stavba tunelu pro pěší pod drážním tělesem v Roztokách nad Vltavou, na hustě vyztužené stěny administrativně-kulturního komplexu Paláce Flora v Praze, na tunelech pražského metra na trase IV.C.
Dále nelze nepřipomenout stavbu železničního mostu přes Seifertovu ulici, kde se kromě obvyklých pevností pro konstrukci sledoval modul pružnosti a pevnost v tahu.

Unikátní byla stavba vysílače na Spořilově v Praze a zejména stavba čtyřkolejné železniční estakády přes Masarykovo nádraží v Praze známé jako "Nové spojení" uvedené do provozu 2008. Pilíře estakády mají válcový dřík eliptického půdorysu, na tento dřík navazuje hlavice výšky 5,3 m, ve stěně se pilíř rozšíří z 9,6 na 13,0 m a opticky rozštěpí. Rozštěpené poloviny hlavice jsou spojeny střední zídkou (diafragmatem). Pro pilíře byla navržen samozhutnitelný beton - důvodem je jednak masivnost pilíře (vývin hydratačního tepla - byl použit cement CEM II/B-S 32,5) a jednak husté vyztužení hlavice pilíře - cca 350 kg/m3.

Stavba Vysočanské ­radiály patřila v letech 2005-2007 mezi nejvýznamnější dopravní stavby v Praze. Silně dopravně a pohledově exponované mosty vyžadovaly maximální kvalitu provedení betonových konstrukcí. Celkové architektonické řešení stavby vycházelo ze snahy maximálního využití pohledového betonu mostních konstrukcí bez dodatečných povrchových úprav. Monolitické pilíře výšky 5,9 - 13,9 mají nepravidelný příčný řez tvaru - "motýlek", požadavkem bylo provedení pilíře bez pracovní spáry na celou výšku.
Masivní používání těchto betonů s sebou přineslo nové možnosti využití. Beton lze použít ve výrobnách prefabrikátů, čímž se minimalizuje hluk a opotřebení forem vlivem vibrací, také jej lze použít při výrobě monolitických konstrukcí s omezenou možnosti vibrace (vrtané piloty, podzemní tzv. milánské stěny, opěrné zdi), pro hustě vyztužené konstrukce, pro průmyslové podlahy apod.

Rozvoj samozhutnitelného betonu si vynutil různé varianty tohoto betonu. Českomoravský beton a.s., člen HeidelbergCement Group, jehož dceřinou společností je i TBG Metrostav s.r.o., zavedl na český trh značkový produkt Easycrete. Hlavní rozdíl mezi obyčejným betonem a Easy­cretem je v rheologii. Čerstvá betonová směs je považována za ­Easycrete v případě, že vykazuje vysokou schopnost přetvoření, pohyblivost a zároveň rezistenci vůči odměšování. Předcházejících vlastností se dosahuje přidáním vhodných přísad a příměsí, nízkým vodním součinitelem a pečlivě zvolenou zrnitostní křivkou.
Pod tímto názvem se vyrábí lehce zhutnitelný až samozhutnitelný beton. Vyrábí se dle ČSN EN 206-1 v konzistencích F5, F6 a F7, s kamenivem o maximálním průměru zrna do 16 mm. Obsahuje aktivní příměsi, které zlepšují rheologii betonu včetně finálního vzhledu povrchu konstrukce.

Easycrete se vyrábí v násle­du­jících variantách dle tekutosti ­směsi:
- Easycrete F - lehce zhutnitelný beton, který se hutní běžnými způsoby (ponorný vibrátor, ...), avšak nevyžaduje vysokou intenzitu hutnění jako běžné betony nižších konzistencí.
- Easycrete SF - svojí konzistencí se téměř blíží samozhutnitelnému betonu, téměř se nehutní, povrch lze upravit vlněním jako u litých potěrů.
- Easycrete SV - samozhutni­telný beton, nevibruje se.

Easycrete
- Zrychlí betonáž
- Sníží počet pracovníků při betonáži
- Sníží energetickou náročnost na stavbě vyloučením vibrátorů
- Zvýší kvalitu betonu, sníží výskyt nedostatků a sanačních prací
- Zlepší pracovní prostředí na staveništi, sníží hlučnost

Z těchto důvodů bude Easycrete využíván v budoucnosti víc a více, a proto je dodáván všemi betonárnami TBG Metrostav s.r.o.