Ze studie, kterou zadalo Německé spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum, a kterou realizoval výzkumný tým pod vedením Prof. Dr. Steina, vyplývá, že poddajné kanalizační systémy z plastových materiálů, vykazují významně méně závad a poruch oproti kanalizacím z materiálů tuhých. Vhodnou volbou může být například plně svařovaný kanalizační systém PRO-TV od českého výrobce Wavin Ekoplastik. Předností systému, který je složen z koextrudovaného PE-HD potrubí, šachet Tegra a polyethylenových tvarovek, je mimořádná odolnost a snadné provádění TV inspekce.

Pružnost a odolnost

Kanalizační potrubní systémy jsou vystaveny komplexnímu namáhání, složenému z vnějšího a vnitřního zatěžování. Zvenčí působí v první linii mechanické namáhání statickým zatížením zeminou, často ve spojení s dynamickým dopravním zatížením. Při pokládce do velkých hloubek a vysokém stavu spodní vody se požaduje odolnost proti tlaku zvenčí i tlaku způsobujícímu deformaci. Vzhledem k tomu, že trubky odvádějí odpadní vody, musí být odolné nejen vůči chemickému a mikrobiálnímu namáhání, ale musí vykazovat i dobrou odolnost proti teplotám a abrazi. To vše pružné plastové trubky dokáží splnit. U polyethylenových trubek nehrozí ani křehké lomy způsobené bodovým nebo přímkovým namáháním. Deformace pružného průřezu trubky vede k odvedení nebo obejití výsledných sil v půdě a tudíž i ke stabilizaci masy zeminy, k tzv. tunelovému efektu. Díky pružnému materiálu nejsou problémem ani větší deformace.

Nepropustnost
Kanalizační potrubí musí být i nepropustné, aby nedocházelo k prosakování odpadní vody do půdy a spodních vod, a opačně k infiltraci spodní vody při tlaku na potrubí. Pronikání tzv. cizí odpadní vody může vést k přetížení kapacit systému, především čistíren. S tím bývají spojená rizika zaplavení a při větším množství odpadních vod vysoké dodatečné náklady na dopravu a úpravu odpadních vod. Infiltrace může způsobovat plíživé vyplachování lože potrubí, což zhoršuje uložení a statiku potrubí. Důsledkem jsou neustále se zvyšující škody na potrubí. U kanalizačních potrubí z křehkých materiálů se typicky vyskytují praskliny, trubky se lámou a tvoří se střepiny, jež mohou vést až ke zborcení kanálu.

Svařované kanalizační systémy PRO-TV
Maximální těsnosti lze dosáhnout s pomocí plně svařovaných kanalizačních systémů z PE-HD, jako jen například zmiňovaný systém PRO-TV. Je vytvořený z koextrudovaného dvouvrstvého potrubí a tvarovek na tupo z PE-HD s vnitřní světlou vrstvou a z šachet o průměru 1000 mm z PE-HD s šachtovým dnem se světlou vnitřní kynetou. Šachtové dno i tvarovky jsou opatřeny dostatečně dlouhými PE konci, které umožňují celý systém svařovat pomocí elektrotvarovek. Potrubí i tvarovky splňují požadavky normy ČSN EN 12666, podle které mají minimální kruhovou tuhost SN16. Vysazení přípojek se provádí pomocí sedlových elektrotvarovek.

Kanalizační šachta o průměru 1000 mm z PE-HD se skládá z kónusu, skruží a z šachtového dna. Všechny tři části šachty mají vnější žebrování pro dobré propojení s okolní zeminou. Šachtové skruže jsou z vnitřní strany opatřeny vstupním žebříkem. Šachtové dno má vnitřní světlou kynetu provedenou ve spádu. Napojení šachtového dna na potrubí pomocí elektrotvarovek zajišťují hladké konce dvouvrstvého, uvnitř světlého, PE potrubí.

Výhody svařovaného spoje
- Odolává kořenům i podélně působícím silám
- Kvalita svařování zajištěna normami TNV a DVS
- Vysoká kompatibilita všech částí systému

V případě svaření elektrotvarovkami přistupují další výhody:
Spojení je pevné v tahu, zpravidla odolné i proti vytržení. Mechanická zatížitelnost spojení zhotoveného elektrotvarovkami je často vyšší než u samotného potrubí. Potrubní systémy z PE se obzvlášť doporučují pro poddolovaná území nebo do oblastí ohrožených zemětřesením.

Místo spojení s elektrotvarovkou má často výrazně vyšší kruhovou tuhost než trubka, protože síla stěny trubky je v kritickém místě jakoby zdvojnásobená. Přesto se při působení příslušných sil spojení deformuje stejnoměrně.

Potrubí odvádějící odpadní vodu je k hlavnímu řadu připojeno homogenně: Už není třeba elastomerové těsnění. Spojení je prokazatelně odolné proti vnějším i vnitřním tlakům, jeho očekávaná životnost je stejná jako u trubky.

Kam se svařovaná kanalizace z PE-HD hodí?
PRO-TV se ideálně hodí všude tam, kde je bezpečnost kanalizačního potrubí hlavní prioritou. Jde tedy jak o centra měst, tak o poddolovaná území či chráněné krajinné oblasti a ochranná pásma vodních zdrojů. Své místo najde i v horských oblastech či v zavodněných lokalitách