Hlavní cenu BRICK AWARD Dům roku 2014 ve výši 100 000,- Kč porota udělila Rodinnému domu nad rybníkem v Zahrádkách u České Lípy. Jeho autory jsou Ing. arch. Ján Stempel a Ing. arch Jan Jakub Tesař. Realizoval Antonín Pechočiak STAVEBNÍ PRÁCE.

Stavba tohoto rodinného domu našla, dle názoru odborné poroty, dokonalou rovnováhu mezi tradičním a soudobým, mezi architekturou a přírodou, díky čemuž jedno umocňuje druhé. Na jednoduchém, logickém a přehledném půdorysu je vyvinut jednoduchý dům s pečlivě vyváženými proporcemi. Nejen proporcemi stavby jako takové, která navazuje na tradice přirozeného lidového stavitelství, ale stejně tak proporcemi jednotlivých částí k celku i mezi sebou. Stavba skvěle zapadá do svého prostředí, navazuje na původní zástavbu, přitom nabízí pohodlné prostory rodinného bydlení v dokonalém sepětí s přírodou.

Cenu ČKAIT (uděluje se stavbyvedoucímu za provedení stavby) ve výši 25.000,- Kč získali za provedení rekonstrukce a dostavby Dusíkova divadla v Čáslavi hlavní stavbyvedoucí Jaroslav Vaňátko a stavbyvedoucí Ing. Ivan Popl a Jan Moravec. Autory rekonstrukce a dostavby byli Ing. arch. Aleš Burian a Ing. arch Gustav Křivinka za spoluautorství Ing. arch. Radky Neumanové. Realizovalo konsorcium firem Realitní a stavební společnost s.r.o. a RITUS s.r.o..

Původní drobná secesní stavba je doplněna novým sálem s potřebným zázemím. Stavba je technicky velmi čistá, dispozičně potřebně logická, přitom s dobrým členěním a stupňováním prostoru. Ve vnějším vzhledu nová část takticky nechává dominovat výtvarné bohatství secese, sama se omezuje na vyváženost proporcí, pečlivě volený kontrast plných a prosklených ploch, s hravým výtvarným detailem šikmo nasazené stěny s čelním průzorem. Jemné profilování omítky pilovými listy (kůrování) dobře odpovídá cihlové konstrukci obvodových stěn.

Cena ČKAIT je udělena za odborné vedení stavby složité, technicky náročné rekonstrukce a za kvalitně odvedenou práci včetně řemeslně dotažených detailů. V souladu se spokojeností investora i architekta díla.

Zvláštní ocenění GŘ společnosti Wienerberger ve výši 40.000,- Kč udělil generální ředitel společnosti Wienerberger Josef Kotek Zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže. Autoři: Ing. arch. MgA. Marek Přikryl a Ing. arch. Martin Prokš. Realizace: svépomocí / stavební firma Rovina a.s.

Proměna opuštěného statku na nové rekreační a společenské středisko obce je postupná, stavebně nápaditá.  Železobetonový skelet patřící kdysi garážím pro traktory byl při použití recyklovaných cihel proměněn v přitažlivou a výrazově nápaditou stavbu, která využívá výtvarné hodnoty klasických cihel v zásadě velmi tradičním způsobem – k dosažení velmi netradičního účinu. Malebnost skladby zdiva provázená řemeslnou čistotou zpracování dřeva je provázena jistou surovostí v interiérovém uspořádání, to vše v souhrnu dokonale ladí s určením stavby.

Zvláštní uznání společnosti Wienerberger ve výši 10.000,- Kč získal Rodinný dům v Nebušicích. Autor: Ing. arch. Lukáš Rouha. Realizace: LEVEL a.s.

Pro rodinný dům vyšla velmi nepříznivá parcela – severní svah s terasovitým uspořádáním, pozemek dosti ostře se zužující, s výrazově nevyhraněnou zástavbou kolem. Tyto nevýhody však byly nápaditým architektonickým řešením proměněny v netradiční stavbu, která nabízí na úsporné dispozici dostatečně pohodlné bydlení rozložené ve třech podlažích s přehledným uspořádáním, které dovoluje dům rozdělit na dvě plnohodnotné bytové jednotky. Vnější výraz domu je přiměřeně sevřený, přitom jasně obytný.

Hlasování veřejnosti, které probíhalo na webových stránkách společnosti Wienerberger od 10.února do 21. dubna 2014 udělilo 1378 hlasy titul Stavba VOX POPULI BRICK AWARD 2014 Rodinnému domu na Trutnovsku, jehož autorem je Ing. Karel Peterka.

Smyslem a cílem vyhlašování soutěžní přehlídky je snaha společnosti Wienerberger presentovat architektonicky i realizačně kvalitní stavby z cihel a upozorňovat širokou veřejnost na jejich uživatelskou atraktivitu jak z hlediska ekonomicky výhodné výstavby, tak technologické přizpůsobivosti s ohledem na požadavky uživatelů na komfortní, ekologické, energeticky, provozně i ekonomicky nenáročné užívání.

Odbornou porotu vedla Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., členy byli Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, PhD., Ing. arch. Alexandr Kroha, Doc. Ing. arch. Iva Poslušná, PhD., Ing. Antonín Horský, členy – náhradníky Ing. Ladislav Brett, RNDr. Jiří Hejhálek, Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Ing. arch. Jitka Pálková a PhDr. Matěj Šišolák.

PhDr. Václav Chaloupecký