Je možné se setkat i s takovými doklady, které deklarovanými parametry neodpovídající evropským a českým normám a mají deklarace podle různých nekontrolovatelných norem. Potom vznikají zcela oprávněné dotazy o kvalitě a životnosti výrobku. Tepelné izolace hrají klíčovou roli při určování nákladů na spotřebu energii a jsou často integrovány do stavebních konstrukcí. Jejich oprava či nahrazení je velmi obtížná.

Mezi takové dotazy patří i tepelná izolace vyrobená z tvrdé polyuretanové pěny (PUR). Potřeba lepších údajů od výrobců, správná a korektní informovanost veřejnosti se významně zvýšila v posledních letech, kdy se zvyšuje prodej těchto izolací.

Izolace vyrobené z tvrdé polyuretanové pěny, dnes vyráběné pod označením PIR izolace, jsou izolace s nejvyšším tepelným odporem při minimální tloušťce. Tyto izolace nahradily dříve vyráběné izolace pod označením PUR obsahující freon.
S cílem reagovat na tyto potřeby trhu a budování důvěry v dodavatelském řetězci, sdružení výrobců PUR izolací v Evropě požádalo nezávislou zkušebnu Wärmeschutz eV (FIW, Mnichov), aby zhodnotila 28 roků starý PUR výrobek v souladu s deklarovanými vlastnostmi:
• Tepelná vodivost • Pevnost v tlaku • Vlhkost • Změny rozměrů a celistvost izolační desky • Reakce na oheň (malý hořák).

 

Obr. 4 – Flísový povrch
Obr. 4 – Flísový povrchZkoušky prokázaly, že po 28 letech od zabudování je tato PUR izolace plně funkční a dosáhla všech původně deklarovaných hodnot. Odebrané vzorky neukázaly žádné změny, s výjimkou některých stop od prachu a vlhkosti na povrchu. To poskytuje informaci projektantům, stavebním firmám a investorům, s jakými hodnotami mohou kalkulovat při návrhu tepelné izolace z hlediska dlouhodobé použitelnosti PUR/PIR izolace.

Test 28 roků starého vzorku PUR izolace provedl nezávislý stavební inženýr, Ingenieurbüro Walter (Stuttgart, D), ze vzorku stávající střechy a odeslal ho na FIW.

Zkušební vzorek: vzorek byl převzat od nezávislého inženýra v dubnu 2010. Vzorek (cca 600 x 600 mm,
tloušťka: 100 mm) byl z PUR desky, která byla součástí izolační vrstvy instalované v roce 1982 nad krokvemi v šikmé střeše malého rodinného domu (obrázky 1 a 2). Stavební inženýr ve své zprávě poznamenal, že desky PUR byly sesazeny pevně proti sobě, instalované bez mezer mezi nimi (obr. 1, 2, 3).

Výsledky hodnocení FIW dle charakteristiky:
• Typ a stav hran • Homogenita otvorů, dutiny, bubliny v pěně • Tloušťka dle EN 823 • Vlhkost po sušení při 70°C • Tepelná vodivost ve stavu dodávky podle EN 12667 • Pevnost v tlaku podle EN 826 • Reakce na oheň (malý hořák) dle DIN 4102-1-B2
Zkoušky prokázaly, že vzorek nevykazuje žádné poškození, žádné díry, bubliny, dutiny nebo jiné nehomogenní prvky. Jedna strana obkladů ukázala některé stopy prachu a vlhkosti. FIW potvrdil, že po 28 letech je tato izolace PUR ještě zcela vhodná k použití a dosáhla všech deklarovaných hodnot.

Závěr: Praktické zkoušky jsou důkazem dlouhodobé životnosti PUR izolací. To by mělo zvýšit důvěru v aplikaci PIR izolací a přesvědčit o vhodnosti použití pro energeticky úsporné budovy po celý jejich životní cyklus.
Tento příklad by měly následovat i ostatní výrobci tepelných izolací a prokázat deklarované vlastnosti v čase, popř. jejich změny.
Čerpáno z materiálů Asociace evropské federace polyuretanových pěn, německého sdružení výrobců polyuretanových pěn a společnosti ­Puren GmbH.

Ve stavebním procesu navrhování a realizace se můžeme setkat v současné době s výrobky z tvrdé polyuretanové pěny v těchto modifikacích:
-    Tuhé izolační desky PIR vyráběné ve výrobním závodě dle stanovených výrobních a normových předpisů. Uzavřená mikrobuněčná struktura vyplněná plynem (např. pentanem). Izolace s oboustrannou vrstvou hliníku nebo sklotextilního flísu. Izolace pro šikmé střechy jsou opatřeny integrovanou vrstvou pojistné hydroizolace (obr. č. 4, 5, 6).
-    Tuhé izolační desky PUR vyráběné ve výrobním závodě dle stanovených výrobních a normových předpisů. Uzavřená mimobuněčná struktura vyplněná plynem. Izolace s oboustrannou vrstvou papíru s pohliníkovanou mikrovrstvou (obr. č. 7).
-    Stříkané PUR pěny realizované na stavbě pro ploché a šikmé střechy z exteriérové strany nebo mezi krokve. Uzavřené buňky různých velikostí vyplněné vzduchem s nekontrolovatelným stavem velikosti vzduchových bublin. Tvrdá PUR pěna vzniká přímo na místě směšováním dvou tekutých složek, které se nanášejí stříkáním. U izolace tvořící exteriérovou vrstvu je nutný horní dodatečný hydroizolační nátěr. Vytvrdnutí na bázi vzdušné vlhkosti (obr. č. 8).

Co je trvanlivost a životnost. Jak se chová izolace v zabudovaném stavu v čase?
Životnost (stavby) – doba, během níž budou ukazatele charakteristik stavby udrženy na úrovni slučitelné s plněním základních požadavků.

Životnost (výrobku) – doba, během níž budou ukazatele charakteristik výrobku udrženy na úrovni, která umožní, aby správně navržená a provedená stavba plnila základní požadavky (tzn. základní charakteristiky výrobku splní nebo překročí minimálně přijatelné hodnoty, aniž by se tím vyvolaly větší náklady na opravu nebo výměnu). Životnost výrobku závisí na jeho vlastní trvanlivosti a běžné údržbě.

Hodnocení dle pokynu F (ke směrnici o stavebních výrobcích 89/106/EHS) „Trvanlivost a směrnice o stavebních výrobcích (Revize prosinec 2004)“

Pokyn je určen zpracovatelům technických specifikací (členům CEN/CENELEC a EOTA), aby jej vzali spolu s příslušnými mandáty a ustanoveními v nich uvedenými v úvahu, a regulačním a výkonným orgánům v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Přihlíží se v něm ke sdělení Komise o interpretačních dokumentech směrnice 89/106/EHS1.
Musí být jasný rozdíl mezi předpokládanou ekonomicky přijatelnou životností výrobku (zvanou také: návrhová životnost), která je základem pro posouzení trvanlivosti v technických specifikacích, a skutečnou životností výrobku ve stavbě. Ta závisí na mnoha faktorech, které jsou mimo kontrolu výrobce, jako je místo použití (expozice), osazení, použití a údržba. Předpokládaná životnost pak nemůže být pokládána za záruku danou výrobcem.

Trvanlivost výrobku - schopnost výrobku zachovat si požadované vlastnosti v daném nebo v budoucnu předvídatelném stavu zabudování a používání. Je-li výrobek správně navržen a proveden, musí při běžné údržbě plnit základní deklarované požadavky po dobu ekonomicky přiměřené lhůty životnosti výrobku. Trvanlivost je tedy závislá na zamýšleném použití výrobku a jeho provozních podmínkách. Posouzení trvanlivosti se může vztahovat na výrobek jako celek nebo na jeho funkční charakteristiky. V každém případě, základním předpokladem je, že zabudovaný produkt bude provozován a udržován na přijatelné úrovni po celou dobu svého pracovního života.

Základním prvkem plánování pro projektanty, specialisty a investory je odhadnout dlouhodobé chování budovy z hlediska nákladů na pořízení, návratnost, funkčnost a dopad na životní prostředí. Základní normový parametr pro PUR/PIR izolace je EN 13165. Odhadovaná životnost izolačních výrobků může být mezi 30 až 80 lety v závislosti na materiálu a na způsobu zabudování a použití. Nicméně, je velmi málo praktických zkoušek k veřejnému použití.

Ing. Luděk Kovář - technický servis
obchodní zastoupení puren GmbH pro ČR a SR

 

www.puren.cz