D3 současně přebírá funkci kapacitního spojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech, napojuje Táborsko a Českobudějovicko na republikovou síť dálnic a rychlostních silnic a ve směru na jih na silniční a dálniční síť v Rakousku (přes hraniční přechod Dolní Dvořiště s napojením na budoucí rakouskou vysokokapacitní silnici S10).

Celý tah dálnice D3 a navazující rychlostní silnice R3 mezi Prahou a státní hranicí s Rakouskem je rozdělen na 12 stavebních úseků 0301 až 0312. Některé úseky jsou dále členěny na dílčí části, zaručující snadnější a rychlejší projednání a financování.

Jedním z připravovaných úseků je úsek stavby 0308, který je členěn do tří částí: 0308A Soběslav – Veselí nad Lužnicí, 0308B Most přes Lužnici a 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec. První dva úseky jsou ve výstavbě, pro úsek 0308C v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dalším připravovaným úsekem je stavba 0309, která je také rozdělena na tři dílčí části, a sice: 0309/I Bošilec – Ševětín, 0309/II Ševětín – Borek a 0309/III Borek – Úsilné. První dva úseky jsou ve fázi přípravy, pro úsek 0309/III v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Stavba D3 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec leží západně od města Veselí nad Lužnicí. Na svém začátku se v km 104,135 napojuje za MUK „Veselí sever“ na dokončovanou stavbu D3 0308A. Konec stavby leží západně od Horusického rybníka a v km 109,260 navazuje na stavbu D3 0309/I Bošilec – Ševětín. Pro tento navazující úsek je zpracovaná dokumentace pro vydání pro stavební povolení a v současné době probíhají práce související s majetkoprávním vypořádáním a získáním stavebního povolení. Celková délka trasy dálnice je 5,125 km.

V rámci etapizace výstavby byla již dříve vybudována komunikace v polovičním profilu dálnice, konkrétně se jedná o její levou polovinu, která je nyní provozována jako silnice I/3. Tehdy uvažované šířkové uspořádání D 26,5 je nyní nahrazeno kategorií D 27,5/120. Tato kategorie je navržena i v navazujících úsecích, čímž je dosaženo kontinuity v trase D3.

Směrové řešení výhledové čtyřpruhové komunikace respektuje stávající směrové vedení silnice I/3. Ke stávající silnici, která je využívána jako levá polovina čtyřpruhu, je doplněna nová (pravá) polovina dálnice, přitom je využito stávajících mostních objektů. Jakékoliv změny směrového vedení nebyly možné s ohledem na již provedené výkupy pozemků. Rovněž výškové řešení, s drobnými korekcemi, respektuje stávající niveletu. Jedním z důvodů korekce byla skutečnost, že by při povodňových stavech na Bechyňském potoce docházelo k zaplavení pláně dálnice.

Součástí stavby je stavební objekt, který řeší úpravu současné mimoúrovňové křižovatky v rozsahu vyvolaným novým řešením hlavní trasy. Stávající provozovaná mimoúrovňová křižovatka „Veselí jih“ je ve tvaru trubky a připojuje silnici I/24 ve směru od Třeboně na dálnici D3. Netypická je přímá větev při výjezdu z dálnice od Českých Budějovic směrem na Třeboň nebo Veselí nad Lužnicí. Tato větev je vedena po bývalé silnici I/3 souběžně s tratí ČD a odbočení je tak od ostatních větví poněkud vzdáleno.

Stavba dálnice si vyžádá zásah do silniční sítě nižších tříd. Konkrétně se jedná o silnici II/147 resp. III/14713 vedoucí z Dolního Bukovska do Veselí nad Lužnicí. Mimoúrovňové křížení této komunikace odstraní dnešní nebezpečnou úrovňovou křižovatku u autobazaru. Délka nového úseku komunikace je 0,613 km.

Dále je navržen nový úsek silnice II/603, která bude sloužit jako doprovodná komunikace k dálnici. Silnice je napojena na začátku na silnici I/24 a na konci na silnici II/147. Toto napojení je provizorní a bude využíváno do doby, než bude dokončen navazující úsek silnice II/603 během stavby D3 0309/I. Celková délka nového úseku II/603 je 3,380 km.

Třetím úsekem silnic v majetku Jihočeského kraje, který bude stavebně upravován je silnice III/14717. Jedná se úsek dlouhý 0,242 km a řeší napojení předmětné silnice na novou silnici II/603.
Z důvodu přístupu na sousedící pozemky je rovněž navrhováno více než 3,5 km polních cest.

V trase jsou navrženy 3 dálniční mosty, které přemosťují stávající vodoteče. Jedná se o jednopolové resp. rámové konstrukce. Dále budou postaveny dva nové čtyřpolové nadjezdy nad dálnicí, přičemž jeden z těchto nadjezdů je veden nad stávající železniční tratí. Dále bude postaven nový rámový most na silnici II/603 a budou upraveny dva stávající nadjezdy tak, aby vyhovovaly současným požadavkům na kvalitu.

Stavba D3 0309/III Borek – Úsilné se nachází na severovýchodním okraji Českých Budějovic, východně od obce Borek a mezi obcemi Úsilné a Hůry, délka stavby je 3160 m. Stavba 0309/III je oproti předešlému úseku dálnice D3 (stavba 0309/II) vedena ve zcela nové trase.

Začátek stavby je v km 128,080, kde navazuje na stávající silnici I/3 (Ševětín – Borek), která byla již dříve vystavěna v polovičním profilu D 26,5/120 trasy dálnice D3. V rámci stavby 0309/II bude dostavěna na plný profil, resp. na kategorii D 27,5/120.

Na konci stavby bude trasa dálnice 0309/III ukončena za mimoúrovňovou křižovatkou Úsilné, kde na ni bude později navazovat stavba 0310/I Úsilné – Hodějovice, která představuje výraznou část obchvatu města České Budějovice. Dokončená stavba umožní odvedení dopravy a tím výrazné snížení dopravní zátěže z obce Borku a z navazující okrajové části Českých Budějovic (Nemanice, Pražská ulice).
Poměrně velká část stavby prochází stávajícím lesním porostem východně od obce Borek, kde také mostními objekty přechází nejprve místní komunikaci ke střelnici a poté vodní tok Kyselou vodu, v jehož trase je veden regionální biokoridor. Délka mostu přes Kyselou vodu je 210 m. Za mostem již trasa dálnice opouští lesní porost a pokračuje dále přes zemědělské pozemky ke stávající silnici I/34. Mezitím ještě mostními objekty překonává stávající vodoteč Stoka a také silnici III/10576, jejíž část bude v rámci stavby přeložena.

V rámci výstavby přeložky silnice I/34 byly již v předstihu vybudovány vybrané rampy MÚK Úsilné pro směr Praha – České Budějovice a opačně. Podle nového projektu dálnice D3 však dojde k jejich demolici a výstavbě nového tvaru křižovatky. Původní dálniční mimoúrovňová křižovatka MÚK Úsilné byla totiž navržena jako křižovatka trojlístková s jedním přidruženým průpletovým pásem (kolektorový pás). Nově je navržena úprava tvaru křižovatky na tvar prstencové mimoúrovňové křižovatky o třech úrovních. V prostoru MÚK bude vybudováno celkem 5 mostních objektů, z toho tři přes dálnici D3 a dva přes stávající čtyřpruhovou silnici I/34, která bude, především z důvodu uvedené výstavby mostních objektů, rekonstruována v rozsahu odpovídajícímu připojení větví MÚK Úsilné.

V souvislosti s předmětnou stavbou bude provedena úprava křižovatky silnic II/603 a III/1461 na stykovou křižovatku, a to v místě dnešní provizorní komunikace silnice I/3 nad obcí Borek. V rámci stavby budou provedeny úpravy místních či účelových komunikací v nezbytném rozsahu.

Zemní těleso dálnice bude odvodněno, kromě povrchového odvodnění – silničních příkopů, také novou silniční kanalizací, z níž bude voda odváděna do navržených bezpečnostních, resp. retenčních nádrží.
Obě předmětné stavby, D3 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec i D3 0309/III Borek – Úsilné, představují další významné dopravní stavby v jihočeském regionu. Po dokončení stavby 0308C již bude ucelen úsek dálnice D3 od Mezna po Bošilec, což přispěje k výraznému zkvalitnění a zrychlení propojení Českých Budějovic s Prahou a zlepšení dopravní obslužnosti regionu.

Stavba 0309/III bude mít významný pozitivní vliv zejména na dopravní situaci a životní prostředí v obci Borek a přilehlé části Českých Budějovic (Nemanice) a její význam ještě vzroste po dokončení navazující stavby 0310/I Úsilné – Hodějovice, která je obchvatem krajského města.

Ing. Jiří Hovorka, Milan Blažek

PRAGOPROJEKT, a. s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: 226 066 111
e-mail: obchod@pragoprojekt.cz ,www.pragoprojekt.cz