Metodika pro oceňování staveb nově zavádí práci s riziky a pro přesnější odhad ceny jsou připraveny technologické atributy. Tyto úpravy byly zapracovány do aktuální verze programu EstiRoad.

Cenové normativy 2012
Součástí ceny normativů byla až dosud rezerva na pokrytí veškerých souvisejících rizik. Nově byla tato rezerva oddělena od základní ceny stavebních nákladů a rizika byla rozdělena do šesti skupin. U každé skupiny byl stanoven interval doporučených hodnot vlivu rizika na cenu. Při ocenění konkrétní stavby je úlohou experta identifikovat rizika, která přicházejí do úvahy a stanovit pro ně významnost a pravděpodobnost výskytu. Výsledkem je zadání procenta pro každou skupinu rizik. Součet za všechny skupiny potom určuje rizikovou složku ceny, dopočítanou ze stavebních nákladů. Pokud bude také v dalších stupních přípravy prováděno řízení rizik, potom by mělo docházet ke snižování této rezervy na pokrytí rizik. Některá rizika mohou být již eliminována, jiná se mohou potvrdit a stát součástí základní ceny stavebních nákladů, případně se mohou objevit rizika nová.

Druhou hlavní změnou je rozšíření o technologické atributy. V dosavadní praxi používání cenových normativů, kdy byla definována jen jedna cena pro standardní provedení, byly expertní úpravy řešeny odhadnutým koeficientem, což přinášelo různé výsledky od různých zpracovatelů. Pro odstranění tohoto subjektivního vlivu jednotlivých zpracovatelů ocenění byly pro každou položku cenových normativů definovány atributy vyjadřující technologickou náročnost. Vždy byla stanovena standardní, minimální a maximální hodnota atributu, včetně vlivu na základní cenu. Tím je pro každý normativ vytvořen cenový interval, ve kterém by se měl zpracovatel upřesňováním atributů pohybovat. Na příkladu jsou vidět možnosti pro atribut „objem zemních prací“ s vyznačením hodnoty, pro kterou platí základní cena. Pro ostatní hodnoty jsou stanoveny koeficienty pro úpravu této ceny. Výsledná cena pro konkrétní položku se počítá jako násobek základní ceny a součtu koeficientů pro jednotlivé atributy.

Kalkulace hlavních položek třídníku OTSKP-SPK
Součástí oceňovacích podkladů na EstiRoad je i oborový třídník staveb pozemních komunikací v cenové úrovni 2012. Také u těchto položek je možné při oceňování staveb blíže specifikovat cenu za pomoci technologických atributů a na úrovni stavby nebo objektů definovat hodnoty dílčích rizik a jejich vliv na cenu. Uživatelé mají k dispozici nástroje pro podrobnou cenovou analýzu, jejímž výstupem je cenový interval, ve kterém je možné cenu stavby očekávat. Pro detailní informaci o ceně nejdůležitějších položek byl přidán kalkulační rozpad včetně výpočtu podle kalkulačního vzorce. V rekapitulaci za celou stavbu tak má zpracovatel ocenění k dispozici rozdělení nákladů do hlavních skupin, což by mělo sloužit zhotovitelům jako první hrubý odhad skladby ceny a pro investory by to mohl být důležitý podklad při hodnocení nabídek zhotovitelů.
Zapracované novinky směřují k dosažení hlavního cíle portálu, tedy snaze poskytnout uživatelům rychlou představu o intervalu, kde je možné očekávat cenu dané práce nebo celé stavby. Zapracování risk managementu zejména ve fázi přípravy prováděcí dokumentace stavby pro vypsání veřejné obchodní soutěže by mělo významně přispět nejen k odhadu rezervy na rizika, ale také ke zkvalitnění této dokumentace a tím i snížení případných víceprací.

Ing. František Benč, Ph.D.
IBR Consulting, s.r.o.