Výhody bezvýkopových technologií se začínají čím dál častěji prosazovat i na území České republiky. Naše redakce Stavebních a investorských novin a stavebního videoportálu TVstav měla možnost jednu ze zajímavých a náročných staveb budovaných bezvýkopově zdokumentovat v květnu až červnu letošního roku v Praze 7.

Přípravné práce na projektu „Vltava“ (řízený horizontální podvrt pod Vltavou o délce 200 m mezi Trójou a Císařským ostrovem) byly zahájeny v polovině května. Kompletní realizaci projektu zajistila pražská společnost SPEEDDRILL s.r.o., která se specializuje na pokládku inženýrských sítí bezvýkopovou technologií s pomocí stroje Vermeer Navigator D80x100 serie II. Investorem projektu byla akciová společnost FABRICOM za přispění generálního investora, akciové společnosti PREdistribuce. Podvrt byl realizován dle projektu projekční kanceláře PSK TUZAR.

Projekt „Vltava“ byl zahájen geologickým průzkumem dané lokality, ze kterého následně vzešel vhodný způsob a konkrétní místo vrtu. Poté následovalo zhotovení projektu a rozplánování vrtu. Pro samotný začátek vrtu bylo nutné důkladně postavit a ukotvit stroj Vermeer Navigator D80x100 serie II a připravit zařízení staveniště, tj. provést natažení pomocného lana přes Vltavu a připravit míchací a recyklační jednotku. Samotná realizace začala provedením pilotního vrtu dle stanovených hloubek projektu. Tento dvousetmetrový vrt z Císařského ostrova byl proveden v průběhu 2 dnů a byl završen úspěšným vynořením vrtací hlavy v Tróji. Poté následovalo postupné rozšiřování pilotního vrtu profilem 300, 500 a 700 mm. Po vyčištění tunelu bylo za rozšiřovací hlavu o průměru 700 mm napojeno zatahovací zařízení včetně PE chrániček 3 x 250 mm a 1 x 160 mm, které byly zatahovány najednou. I přes velmi složité geologické podloží, jež představovalo např. skalní podloží a ulehlé štěrkopísky, proběhl vrt bez výraznějších komplikací. Celá akce včetně přípravných prací proběhla za 20 dnů.

Stroj Vermeer Navigator D80x100 serie II je určen pro řízené horizontální vrtání. Už při pohledu na masivní a kvalitně zpracovanou konstrukci je jasné, že tohle je stroj vhodný pro náročné vrty. Disponuje velmi vysokou tažnou i tlačnou sílou a krouticím momentem. Po jeho nastartování obsluha ovládá 36 287,4 kg tlačné i zatahovací síly a 13 558,2 Nm krouticího momentu.

I přes jeho masivní konstrukci je poměr velikosti k síle na trhu nejlepší ve své třídě. Uváží-li se poloměr ohybu vrtných tyčí 51 metrů, dostává se tento stroj v žebříčku efektivity o další stupínek nahoru. Pro investory to znamená, že není potřeba dlouhých náběhů, čímž se značně zkracuje délka vrtu, čas na jeho provedení a tím i celková investice.

V průběhu vrtání na dlouhé vzdálenosti a velké průměry vrtných nástrojů je nesmírně důležité vrt důkladně vyčistit a stabilizovat. K tomu slouží na stroji umístěné čerpadlo o výtlaku 757,1 litrů/min. a tlaku 75,8 barů. Výplachová směs, která je tvořena kombinací bentonitů a polymerů, je přes vrtné tyče vháněna do vrtu, a tím je zajištěno jeho vyčištění a stabilizace.

Technologie řízených vrtů přináší investorům značnou finanční i časovou úsporu, v tomto konkrétním případě prakticky jedinou možnou variantu řešení jak položit inženýrské sítě pod vodním tokem.

Ing. Jiří Zahradnický

TRANSTECHNIK CS spol. s r.o.
Průběžná 80b, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno
tel.: 274 812 280, fax: 274 814 287
e-mail: info@transtechnikcs.cz , www.transtechnikcs.cz