Zabývat se budeme především cestami k naplnění nízkoenergetického standardu dotčených budov, splnění požadavku na téměř nulovou spotřebu energií i specifiky rekonstrukce historických staveb. Po omezení poskytování dotačních titulů NOVÝ PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM se s velkým zájmem očekávají aktuální informace o budoucnosti podpory rekonstrukcí a výstavby bytových domů.

Některé z přednášek reagují na skutečnost, že schválením novely zákona č. 406/2000 Sb. o usporách energií a prováděcí vyhlášky č. 148/2007 Sb. má české stavebnictví jasně definované energetické parametry, které musí budovy splňovat v nastávajících nejbližších časových horizontech.

Na základě dotazů odborné veřejnosti i orgánů státní správy a samosprávy bude součástí programu část věnovaná detekci azbestu ve veřejných budovách a jejich následné sanaci.


Diskutované problémy jistě zaujmou jak odborníky v dané oblasti, tak stavební firmy, projektanty, investory, vlastníky objektů, zástupce bytových družstev i zástupce měst a obcí.

Více informací získáte na internetových stránkách www.regeneracebytovehofondu.cz nebo mobilním čísle organizačního garanta p. Bezoušky +420 724 915 231.

Na shledání již poosmé v Hradci Králové se s celým přípravným výborem těší
I
ng. Petr Kučera, CSc.
odborný garant konference