Firma REHAU nabízí řadu specifických systémů, které napomáhají prodlužovat životnost našich silnic. Např. naše vsakovací systémy zabraňují škodám vznikajících při záplavách, drenážní systémy řeší odvod vody z pozemků, ploch nebo ze silnic. Geosyntetika oddělují, filtrují, ale i stabilizují jednotlivé vrstvy při výstavbě silnic, železnic a tunelů. V neposlední řadě nabízíme řešení pro vytápění venkovních ploch, např. mostů, nádraží, příjezdových ploch, atd..

Dešťová voda - výzva pro budoucnost

Kvalifikované posouzení problematiky dešťové vody představuje dnes ve všech stavebních projektech centrální úkol. Aktuální vývoj (neprodyšné uzavírání přirozených ploch, nebezpečí povodní, narušení vodního hospodářství, citelné klimatické změny) přitom charakterizuje zvyšující se složitost a provázanostdaného tématu. Přitom právě hospodaření s dešťovou vodou poskytuje mnohostranné možnosti, které respektují rostoucí požadavky na moderní odvodňovací systémy. Vědomí odpovědnosti a ochota každého z nás ke spolupráci jsou nutné k tomu, abychom ochránili a zachovali zásoby vody i pro příští generace.

REHAU vám nabízí:

- podporu při řešení problémů díky dlouholetým zkušenostem a odpovídajícímu know-how
- individuální poradenství zaměřené na řešení problémů při dimenzování a projektování, stejně jako podporu na místě při montáži
- různá systémová řešení se stavebními součástmi, které jsou optimálně sladěny pro vaše individuální požadavky
- inovativní ekonomické výrobky s dlouhou životností

Ekologické hospodaření s dešťovou vodou v centrálních a decentrálních zařízeních odpovídá stavu techniky v oblasti odvádění srážkových vod. Dnes pro ně jsou požadovány systémy, které je možno použít flexibilně ve všech myslitelných případech, a které zaručují bezpečné, trvalé řešení s dlouhou životností.

Systém boxů RAUSIKKO
nabízí správné řešení pro všechny požadavky kladené na vsakování, retenci a akumulaci srážkové vody. Díky vysoké funkčnosti a zatížitelnosti boxů RAUSIKKO je tak zajištěno bezpečné a trvalé hospodaření s dešťovou vodou s dlouhou životností.

Box RAUSIKKO s integrovaným distribučním, inspekčním a čisticím kanálem - rozdíl je jasný na první pohled. Kanál zajišťuje jasné oddělení usazovací a vsakovací zóny. Nečistoty se usazují v usazovací zóně (sedimentace). Vyčištěná voda pak prochází přes odstupňovanou perforaci, které zaručuje optimální rozdělování vody do vsakovací zóny. Vsakovací zóna a vsakovací rouno zůstávají čisté, takže je zajištěna bezproblémová funkce systému bez nákladných opatření údržby.

Vysoce zátěžový RAUSIKKO Box představuje novou dimenzi z hlediska statické zatížitelnosti, tedy i bezpečnosti.

Díky integrovaným přidaným podpěrným prvkům se dosahuje extrémně vysokého stupně zatížitelnosti akumulačních prvků, přičemž lze použít vysoce zátěžové RAUSIKKO Boxy i při extrémních podmínkách zabudování.

Vysoký stupeň zatížitelnosti akumulačních prvků umožňuje jejich zabudování do ještě větší hloubky při nezměněném vysokém stupni bezpečnosti. Díky vysokému stupni tuhosti jsou vhodné i pod vozovku s minimálním překrytím bez dodatečných nákladných opatření.

RAUSIKKO Box vysoce zátěžový je určen pro:

- vysoký stupeň zatížitelnosti ve vodorovném a svislém směru
- vysoký stupeň tuhosti
- maximální stabilitu a bezpečnost
- minimální krycí vrstvy i při dopravním zatížení
- velkou hloubku zabudování.

Systémy RAUSIKKO Box Standard a Vysoce zátěžový přináší správné a bezpečné řešení pro každý případ použití.
Díky přidaným podpěrným prvkům dosahuje akumulační koeficient vysoce zátěžového boxu RAUSIKKO Box 93 %.

RAINSPOT

Z důvodu stále se zvyšujícího dopravního zatížení silničních vpustí jsou kladeny vyšší nároky na použitý systém a materiál. Často budí integrované silniční vpusti pozornost díky následujícím poškozením:
- snížení/sesednutí povrchu
- zničení vyspárování a betonových dílů
- netěsnící odtoková tělesa

Často se zde používají odtoková tělesa z betonu, která ale poškození neredukují. Proto je nutné se zamyslet nad novým řešením, protože uvedené problémy a z nich vyplývající poškození vyžadují náročná a nákladná sanační opatření. Jako alternativa k těžkým odtokovým tělesům z betonu se nabízejí polymerová řešení.

FirmaREHAU proto vyvinula silniční vpusť RainSpot, která stanovuje nová měřítka s ohledem na zatížitelnost,těsnost, flexibilitu a snadnou pokládku.

1

Pro výrobu kanalizačních trubek pro vysoké zatížení REHAU AWADUKT HPP/AWADUKT PP SN10, tvarovek a šachet se používá vysoce kvalitní, čistý polypropylen bez přídavku plnících látek podle ČSN EN 1852.

Čistý polypropylen je vysoce kvalitní materiál, který se v uplynulých letech osvědčil v různých oblastech automobilového průmyslu, lékařské techniky a také v mnoha průmyslových využitích.

Celý systém je jen tak pevný jako jeho nejslabší článek, a proto je celý systém kanalizačních trubek a tvarovek dimenzován tak, aby všechny díly dosahovali minimální kruhovou tuhost 16 kN/m2 (SN16). Ve spojení s použitým polypropylenem bez plniv vznikla enormní rázová odolnost, i při nízkých teplotách.

Kanalizační trubky jsou vystavovány mnohonásobnému zatížení, např. tlakovému proplachování kanálů, bodovému zatížení kamením nebo abrazivních látek ve vodě.
Pomocí rozvinutého RAUSISTO-provedení bylo optimalizováno bodové zatížení.
U RAUSISTO trubek již známa, velmi vysoká odolnost proti oděru a stálost při tlakovém proplachování (prokazatelně do 340 bar) zůstávají beze změn.
Barevným provedením trubek AWADUKT HPP a zejména využitím IR-reflekčníchbarevných pigmentů dochází k snižování jednostranné teplné roztažnosti při působení tepla.Tímto lze redukovat možné odchylky vyrovnaného materiálu na minimum.

Vaše výhody:
Úspora nákladů, celý systém AWADUKT HPP lze využít i při mělkých pokládkách, např. při odvodnění velkých dopravních ploch. Široká možnost využití, od trubek pro odvodnění pozemků až po extrémní pokládky a zatížení. Např. lze tento systém využít i při stavbě letištních ploch nebo terminálu pro přepravní kontejnery.

Úspora nákladů při dlouhodobých odpisech vzhledem zvýšené bezpečnosti při použití.

Úspora nákladů pomocí
- rychlé a jednoduché pokládky
- využitím, velkých stavebních délek, i při malém spádu.