Produkt Nafufill KM 250 se osvědčil nejen jako PCC-náhrada betonu, použitelná univerzálně při sanaci betonu, nýbrž nyní také prokázal, že splňuje maximální nároky stavební protipožární ochrany tunelů.

Při požárech ve stavebních objektech se v podstatě rozlišují dvě oblasti: budovy a tunely. Pro požáry v budovách byla stanovena takzvaná standardní teplotní křivka (ETK), která je v celém světě uznávána dle normy ISO 834. Simuluje průběh teploty, od vzniku požáru až po úplný požár, vztaženo k času. Podle ní dosahuje například 90minutový ničivý oheň teploty téměř 1000 °C. Křivka končí po 180 minutách při teplotě 1090 °C.

V tunelech naopak při požáru platí jiné zákonitosti. Na rozdíl od budov se zde jedná o tzv. „táhlou troubu“, ze které nemůže jen tak unikat ani teplo ani kouř. Proto je zde vysoké tepelné zatížení. Navíc nelze zátěž požárem jednoznačně určit, neboť je závislá na druhu vozidla, které se bere za základ jako potencionální ohnisko požáru.

Na tomto pozadí byly navrženy různé křivky požáru v tunelu, ve kterých byla zohledněna maximální teplota požáru vzhledem k časovému průběhu a druhu vozidla. Pro všechny křivky požáru je společné, že přihlížejí k rychlejšímu ohřívání v tunelu a podstatně rychleji při nich stoupá teplota než u standardní teplotní křivky ETK. Vzhledem k tomu byla při téměř všech scénářích překročena hranice 1000 °C již po několika minutách.

Odlupování betonu
Tento rychlý nárůst teploty působí v případě požáru negativně na železobetonovou konstrukci tunelu. Voda vázaná v betonu se velmi rychle odpařuje a přitom se rozpíná. Jestliže tento tlak páry nelze vyrovnat, dochází k explozivnímu odlupování betonu, které se může rozšířit až k ocelové výztuži. Je-li nezakrytá, může horko neomezeně působit na betonářskou ocel. Důsledkem jsou deformace výztuže a snížení její pevnosti, což ohrožuje celkovou stabilitu stavební konstrukce.

K vytvoření stavební protipožární ochrany v tunelech je proto třeba beton a výztuž chránit před velkým ohřátím. S produktem Nafufill KM 250 je nyní k dispozici dosud jediný systém PCC-náhrady betonu, který lze použít téměř ve všech oblastech sanace betonu a navíc splňuje všechny požadavky ochrany proti požáru, které platí v pozemním stavitelství a bytové výstavbě, jakož i pro stavební protipožární ochranu v tunelech. Díky tomu je již léta osvědčený produkt Nafufill KM 250 nyní téměř univerzálně použitelný.

Zkouška podle křivky požáru RWS
Pro cementovou maltu modifikovanou polymery (PCC) byla již v minulosti prokázána odolnost proti požáru, podle standardní teplotní křivky pro pozemní stavby, jakož i pro křivky požáru v tunelech podle německé směrnice ZTV-ING a směrnic německého Železničního spolkového úřadu (EBA). Nyní splňuje sanační systém navíc požadavky nizozemské směrnice Rijkswaterstaat (RWS) na stavební hmoty pro stavební protipožární ochranu v tunelech. Tato v Evropě nejpřísnější požární zkouška byla prováděna v laboratoři pokusné štoly Hagerbach ve švýcarském Flums Hochwiese, kanton St. Gallen.

Křivka požáru RWS je navržena pro silniční a železniční tunely, kterými se přepravují nebezpečné náklady. Za základ se vzal požár kamionu s cisternou, který veze 50 m3 benzínu. Již po cca pěti minutách je dosaženo teploty 1200 °C, která vzroste během dvouhodinového požáru až na 1350 °C, aby ke konci klesla opět na 1200 °C.

Pro laboratorní pokus se použily dvě železobetonové desky, které byly opatřeny 60 mm silnou vrstvou produktu Nafufill KM 250. Po vložení do speciální vypalovací pece byl Nafufill KM 250 vystaven výše popsaným teplotám. Přitom nesměl protipožární systém vykazovat žádné odlupování a musel po celou dobu udržovat dostatečný teplotní izolační účinek pro beton a výztuž.

Pokus s požárem obstál
Při tomto praktickém pokusu s požárem produkt Nafufill KM 250 dokonale obstál. Stavební hmota nevykazovala po značném namáhání požárem žádné narušení v přilnavosti a celý průřez vrstvy zůstal zachován. Na betonu nebylo rovněž zjištěno žádné odlupování.

Rovněž teploty měřené na betonovém zkušebním tělese během pokusného požáru byly přesvědčivé. Zde požaduje křivka RWS, aby na povrchu betonu, tzv. interface, nebylo více než 380 °C. Naměřeno však bylo pouze maximálně 267 °C. Kromě toho nesmí teplota v hloubce 25 mm pod interface vzrůst nad 250 °C. Zde byl však zaznamenán nárůst pouze na 112 °C.

Po tomto úspěšném pokusu lze nyní Nafufill KM 250 rovněž mnohostranně použít v oblasti protipožární ochrany. Prokázaný teplotní izolační účinek stavební hmoty splňuje veškeré požadavky na stavební protipožární ochranu, ve smyslu křivek požáru v tunelech, stanovených v Evropě. Současně je polymery modifikovaná cementová malta první PCC-náhradou betonu, která je použitelná pro protipožárně-technická zlepšení tunelových stavebních děl.

Spektrum použití produktu Nafufill KM 250
Nafufill KM 250 je v sanaci betonu a ve stavební požární ochraně téměř univerzálně použitelný a má následující prokázané parametry:
•    ručně a strojně aplikovatelná PCC-náhrada betonu dle směrnice ZTV-ING, kapitola 3 Masivní stavby, odstavec 4 (dopravní stavby),
•    ručně a strojně aplikovatelná PCC-náhrada betonu dle směrnice ZTV-W, oblast použití 219 (vodní stavební díla),
•    statisticky relevantní – prokázáno dle sanační směrnice DAfStb, třída zatížení M2 a M3,
•    certifikovaný a klasifikovaný dle ČSN EN 1504-3,
•    elektricky vodivá opravná malta a malta pro uložení anody dle ČSN EN 12696 pro sanační princip „Katodická ochrana oceli v betonu“,
•    nehořlavý dle ČSN EN 13501, stavební hmota třídy A1,
•    odolný proti požáru podle standardní teplotní křivky (ETK) dle normy ISO 834, splňuje třídu požární odolnosti F120,
•    odolný proti požáru podle teplotních časových křivek
-    ZTV-ING, část 5, odstavec 1 + 2,
-    směrnice EBA,
-    zpráva TNO 1998-CVB-R1161
-    a křivky požáru RWS (Rijkswaterstaat).

MC-Bauchemie s.r.o.
průmyslová zóna Sever
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák, okr. Beroun
tel.: 311 545 155, fax: 311 537 118
info@mc-bauchemie.cz, www.mc-bau­che­mie.cz