V praxi je poměrně často diskutována problematika technologie spojování asfaltových izolačních pásů zejména z hlediska kvality spoje a tím i spolehlivosti celého hydroizolačního souvrství.

Pro vyjasnění této otázky bylo ve spolupráci s Ústavem pozemního stavitelství FAST VUT Brno provedeno několik zkoušek a měření vlastností různě provedených spojů asfaltových pásů Büsscher & Hoffmann. Se závěry provedeného experimentu se chceme podělit i se širší odbornou veřejností.

V současné době je nejběžněji používanou technologií spojování asfaltových pásů pomocí ohřevu pásu přímým plamenem hořáku (propan-butan nebo propan). Plamen hořáku běžně dosahuje teplot až 1300 °C. Tyto teploty mohou při technologicky nesprávném provedení vést k přepálení materiálu a ke snížení jeho kvalitativních vlastností.

Druhou, méně obvyklou možností je spojování asfaltových izolačních pásů pomocí horkovzdušného přístroje. Teplota při použití horkovzdušných přístrojů je stupňovitě regulovatelná až do teploty 700 °C. Tato teplota by neměla vést k ovlivnění materiálových vlastností a následně ke snížení hydroizolačních schopností daných materiálů.

Zkoušky a měření byly provedeny na vzorcích natavitelného elastomerně (SBS) modifikovaného asfaltového pásu tloušťky 5 mm s nosnou vložkou z PES rohože. Tento pás je vhodný i pro jednovrstvé hydroizolační systémy. Pro ověření a porovnání vlastností spojů provedených zmíněnými rozdílnými technologickými postupy byly zvoleny dvě zkoušky, které nejlépe charakterizují vlastnosti spoje - zkouška smykové odolnosti ve spojích a zkouška odolnosti proti odlupování ve spojích.

Vzorky pásů pro zkoušky byly zhotoveny z pásů spojených v laboratořích zkušeným odborníkem z realizační praxe, který v maximální možné míře dbal na dodržení všech technologických zásad. Ze spojených pásů pak byly nařezány vzorky v příslušných rozměrech pro jednotlivé zkoušky.

Z výsledků provedených zkoušek bylo zjištěno, že u spoje namáhaného na smyk jsou jednotlivé výsledky pevnosti spojů provedených horkým vzduchem nepatrně lepší proti spojům provedeným plamenem. Co se týče vyrovnanosti silových hodnot na jednotlivých vzorcích (směrodatné odchylky), bylo opět lepších hodnot dosaženo u horkovzdušných spojů.

Při porovnání průměrných hodnot výsledků zkoušky odolnosti proti odlupování ve spojích lze konstatovat, že průměrné síly jsou u vzorků spojených plamenem o málo vyšší než u vzorků se spoji provedenými horkovzdušně.  Z hlediska porovnání hodnoty směrodatné odchylky však vykazují lepší hodnoty vzorky horkovzdušně provedených spojů, což ukazuje na rovnoměrnou kvalitu horkovzdušně provedených spojů.

Z provedených zkoušek a jejich výsledků lze konstatovat, že v případě realizace spoje s maximálním dodržením všech technologických předpisů a kvality práce nejsou zásadní rozdíly v kvalitě spoje a jeho fyzikálně mechanických parametrech mezi spojem provedeným hořákem s mediem propan – butan a spojem provedeným horkovzdušně.

Uvedené výsledky však ukazují na poněkud vyšší kvalitu spoje provedeného horkovzdušně a to jak v absolutní hodnotě fyzikálně mechanických parametrů tak i v rozptylech dosažených hodnot, tedy v rovnoměrnosti kvality.

Pro praxi je jednoznačně přínosným závěrem, že spoje provedené kvalitně a zkušenými pracovníky dle všech technologických předpisů hořákem s běžným mediem propan – butan neovlivňují fyzikálně mechanické parametry modifikovaného materiálu a provedení spoje horkovzdušným přístrojem nepřináší podstatně vyšší kvalitativní výsledky.

Pro opracování detailů však lze jednoznačně doporučit provádění horkovzdušným přístrojem, neboť pracovníkovi umožňuje lepší přístup k detailu konstrukce a lepší opracování špachtlí nebo válečkem než v případě podstatně širšího plamene s výrazně vyšší teplotou.

Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.,
Büsscher  & Hoffmann s.r.o.

Doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc.,  
Doc. Ing. Jan Škramlik, CSc.,
Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.,
FAST, VUT Brno.

Pro publikaci připravilo:
Poradenské středisko Büsscher Hoffmann

Zpracování tohoto výzkumného úkolu „Optimalizace technologie spojování asfaltových izolačních pásů“ proběhlo v rámci poskytnutí inovačního voucheru Jihomoravským inovačním centrem.

Büsscher & Hoffmann, s.r.o.
Sídlo firmy - obchodní a skladovací areál:
Husova 593, 664 42 Modřice u Brna
tel./fax: 547 216 741 - 2
e-mail: bueho@bueho.cz, www.bueho.cz