Zvýrazněným tématem programu jsou „stavební úpravy střech“. To ovšem neznamená, že mluvit se bude pouze o rekonstrukcích a údržbě střech.  První veletržní den se bude konat konference „Izolace 2012“ zacílená na projektanty a stavební inženýry, kterou každoročně připravuje společnost A.W.A.L.

Odborný program k veletrhu Střechy Praha obsahuje tři hlavní bloky. Další témata pak zazní k výstavě Solar Praha.

Blok „Šikmé střechy“

Tento přednáškový blok zahrne opravy šikmých střech očima soudního znalce v kontextu nové ČSN 73 1901 a návrhu ČSN 73 0607 (Ing. Antonín Parys). O konstrukcích šikmých střech bude hovořit Ing. Michal Pánek z ČVUT v Praze, tepelné izolace budou doménou Ing. Romana Šubrta, na nějž naváže Ing. Zuzana Mathauserová s přednáškou o tepelně vlhkostním klimatu obytných podkroví. O střechách a hrozbě požáru promluví Ing. Marek Pokorný z ČVUT v Praze.

V části B tohoto bloku zazní velmi očekávaná přednáška cechmistra Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů Jiřího Vrňaty o projektu širší spolupráce projektantů s realizátory střech. Ing. Tomáš Petříček z VUT FAST v Brně přednese téma zásad použití pojistných hydroizolací, tepelných izolací a parozábran při opravách šikmých střech. Vliv tloušťky tepelné izolace na konstrukci šikmých střech přiblíží Ing. arch. Luděk Kovář.

Blok „ploché střechy bytových a občanských staveb“

Rekonstrukce plochých střech panelových objektů přiblíží Ing. Lenka Hanzalová z ČVUT v Praze. O tepelně technickém hledisku při návrhu střešních plášťů promluví Ing. Běla Stibůrková rovněž z ČVUT. Změny technických norem a jejich vliv na navrhování plochých střech včetně výpočtu zatížení větrem rozkryje Ing. Antonín Parys a Ing. Libor Vykydal.

Blok „ploché střechy halových staveb“

Zde zazní mnoho zajímavých přednášek, např.: současný stav souvrství střech halových staveb, nosné betonové a ocelové konstrukce halových staveb, stavebně technický průzkum vad a poruch střešních plášťů, odvodnění plochých střech nebo opláštění halových staveb pohledem projektanta i výrobce.

Kvalitní program s hlavním tématem „Solární teplo ze střechy“ je připraven i k výstavě Solar Praha ve spolupráci s ČSSE, fakultou stavební a fakultou elektrotechniky ČVUT. Program obohatí i zástupci České fotovoltaické asociace s porovnáním výhodnosti využití alternativních zdrojů energie (fotovoltaika, solární termika, kogenerace a tepelná čerpadla).

Dále přímo na výstavní ploše v předváděcím centru se budou prezentovat firmy z oblasti kovových střech a klempířského řemesla a budou zde vyhlášeny výsledky soutěže Metalstar o nejlepší realizaci kovové střechy a detailu v roce 2011.

Pro laickou veřejnost je hlavní blok přednášek přichystán na sobotu 11. 2. 2012. Kromě témat užitečných pro všechny, jako jsou úspory energií nebo zásady při výběru realizační firmy při rekonstrukci střechy, bude jistě velmi zajímavá i prezentace střechařského řemesla zacílená na žáky ZŠ, potažmo jejich rodiče.

K dispozici všem návštěvníkům budou i bezplatná poradenská centra a informační místa:

Stavební poradenské centrum Střechy Praha – garant ČKAIT
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) – poradenství v oblasti energetických úspor se zaměřením na ekonomické a účinné zateplování domů

Dále nebude chybět nabídka odborné literatury, ukázky střechařského řemesla nebo pokrývačské muzeum s řadou krásných historických exponátů.

Více na www.strechy-praha.cz