Nejvýznamnějším partnerem v oblasti vývoje, inovací a zkušebnictví je Stavební fakulta VUT v Brně, se kterou jsme řešili a úspěšně vyřešili několik vývojových projektů. Navíc se ukázalo se, že propojení betonářské společnosti jako je Prefa Brno, a.s. s tzv. „umělohmotnou“ výrobou (Prefa Kompozity, a.s.) má praktický význam. A to nejen při aplikaci kompozitů v betonových konstrukcích, ale nárazově využíváme také zaměstnaneckého potenciálu Prefy Brno. Ať už je to na velkých stavbách typu ČOV Budapešť, nebo na opravě chladicích věží v jaderné elektrárně Dukovany.

Kompozitní konstrukce a výrobky pro vodohospodářství a energetiku
Navrhujeme, vyrábíme a na staveništích montujeme standardní i zákaznické konstrukce a prvky určené zejména pro stavební části. Naše kompozity našly uplatnění na stavbách, jako jsou čistírny odpadních vod, vodojemy, vodní díla, trafostanice, měnírny, podzemní kolektory, chladicí věže a další.

ČOV Brno, Modřice - po ­deseti ­letech
První větší dodávkou našich kompozitních konstrukcí bylo vystrojení ČOV v Modřicích u Brna. Jedná se zároveň o referenci, která je názornou ukázkou toho, jak vypadají tyto výrobky po deseti letech v náročném prostředí. Čas například ukázal, jakou významnou funkci v materiálové struktuře kompozitů má podpovrchová rouška. Ta totiž zamezuje vzlínání skelných vláken a jejich zadírání do pokožky. Svoji významnou roli v tomto hraje i matrice (pryskyřice). Nejlevnější pryskyřici z orthoftalického polyesteru totiž stráví slunce už během dvou letních období.
Přes tento důkaz se však kompozitní profily bez podpovrchové roušky v kombinaci s nekvalitní pryskyřicí na náš trh dováží a úspěšně aplikují. Na stavbách se totiž prosazují díky nízké ceně, která je, bohužel, pro vyšší zhotovitele většinou jediným kritériem.

ČOV Budapešť – největší aplikace kompozitů
Na stavbu městské ČOV v Budapešti jsme dodali a nainstalovali kompozitní konstrukce v objemu několik desítek miliónů Kč. Navíc maďarská firma, která prováděla stavební část, prosadila změnu projektu a tím i montáž všech kompozitních poklopů. Jednalo se celkem o 2000 metrů čtverečních poklopů včetně usazovacích rámů.

Odlehčovací komory – Pezinok
Ve spolupráci se slovenskou společností VSEP vyvíjíme kompozitní konstrukce do odlehčovacích komor. Prvních deset komor bylo rekonstruováno v Pezinku a v současné době podléhají zkušebnímu režimu.

Pontony
Vývoj plovoucích mol probíhal za spolupráce s odborníky ze Stavební fakulty VUT v Brně a s firmou Eribos. Výsledkem jsou mola zvláštní materiálové kombinace, a to betonu, polystyrénu a kompozitu. Na obrázcích je vidět montáž kompozitních prvků a dokončená sestava plovoucích mol na Vltavě v Českých Budějovicích.

Jsme jediní výrobci poklopů v EU?
Mezi novější výrobky, s kterými jsme nedávno přišli na trh, jsou lisované poklopy a rámy. Vhodnou volbou materiálu a technologie výroby bylo dosaženo zařazení do skupin od A15 (1,5 tuny) až po D400 (40 tun), tj. nejvyšší nosnosti požadované na našich komunikacích. Kompozitní poklopy však dosáhnou této nosnosti při čtvrtinové vlastní hmotnosti a jako bonus přináší další výhody jako je chemická a korozní odolnost, elektrická a tepelná nevodivost, nižší hlučnost provozu a pak nenahraditelnou výhodu v tom, že nejsou vykupovány ve sběrnách druhotných surovin.
Existence těchto výrobků se však zoufale nelíbí ocelářům, a proto asi bylo vyvolané jednání odborné komise EU (označené jako CEN/TC 165/WG 04) k aktualizaci normy EN 124. Naše společnost má v této komisi zastoupení a jsme v ní postaveni do role obhájců těchto výrobků. Zvláštní skutečností je to, že zde vystupujeme jako jediný výrobce lisovaných kompozitních poklopů v EU.

Kompozitní konstrukce v energetice
Kompozity našly svoje uplatnění v podzemních kolektorech. Velkou výhodou jsou jejich vlastnosti jako nekorozivnost, elektrická nevodivost a nízká hmotnost. Pro ostravské kolektory (které jsou všechny vystrojeny našimi prvky) jsme navíc speciálně vyvinuli materiál s požadovanou povrchovou rezistencí – kvůli umístění v prostoru, kde se vyskytuje důlní plyn.

Zesilování betonových konstrukcí ve vodohospodářství a energetice

Porušené stavební konstrukce je možné sanovat pomocí vnějších kompozitních prvků. Kompozitní výztuže jsme vyvinuli ve spolupráci se Stavební fakultou VUT v Brně.
Pro vyztužování nových stavebních konstrukcí byly vyvinuty kompozitní tyče z kompozitu vyztuženého uhlíkovými nebo skleněnými vlákny. Lze je využít k vyztužování betonu, zdiva, v některých případech i dřeva. Námi vyvinuté tyče ze skleněných vláken dosahují o 50 % vyšší pevnost v tahu než obdobné zahraniční výrobky a téměř dvojnásobek ve srovnání s ocelovými výztužemi. V řadě aplikací pak mohou konkurovat ocelovým výztužím nebo např. nerezovým (helikálním) výztužím při sanaci zdiva.

Chladicí věže Dukovany
Dalším příkladem, kde se potvrdila výhoda použití kompozitních prvků, je rekonstrukce vnitřních konstrukcí chladicích věží v Dukovanech. Kromě všech standardních vlastností se ukázala jako jedna z výhod i snadná a rychlá manipulace a opracovatelnost na místě. Montáž kompozitních konstrukcí byla totiž omezena dobou plánované odstávky a každý den její překročení by znamenal velké ztráty.

Závěr
Záměrem tohoto článku bylo představit naši společnost jako inovativní firmu a zároveň ukázat možnosti aplikací našich kompozitních výrobků v oblasti vodohospodářství a energetiky. Do tohoto článku bylo možné zařadit pouze základní informace. Přehled našich standardních kompozitních výrobků, hlavních vývojových projektů a jejich podrobnější popis je možné nalézt na našich internetových stránkách
www.prefa-kompozity.cz.

Ing. Miloš Filip

PREFA KOMPOZITY, a.s.
Kulkova 10, 615 00 Brno, tel.: 541 583 208 (292), 602 764 520
e-mail: kompozity@prefa.cz, www.prefa-kompozity.cz