Most je budován na výsuvné skruži M45-S od fy BERD, a to ve dvanácti betonážních cyklech (6-pravý most a 6-levý most). Tato skruž je ve vlastnictví fy EUROVIA CS, a.s. a byla již použita na stavbě R6 Sokolov – Tisová (SO 203) – (více v samostatné kapitole Základní údaje o výsuvné skruži BERD, kde je i tabulka srovnávající obě tyto konstrukce).
Most přes Opatovický kanál je pro budování na výsuvné skruži velmi komplikovaný. Ať již jde o proměnné rozpětí jednotlivých polí nosné konstrukce, o proměnný poloměr osy mostu (od r = 930 m do přímé), či o proměnný příčný sklon (od - 3,8 % do + 2,5 %), nebo o proměnný podélný sklon nivelety (od - 0,2 % do + 1,8 %). Přesto lze dnes shrnout volbu této technologie jako velmi dobrou a zkušenosti pro další využití tohoto řešení jako velmi pozitivní.

Komplikovanost geometrie nosné konstrukce mostu si oproti stavbě mostu na R6 vyžádala nemalé úpravy, které však byly provedeny velmi ekonomicky, a to zejména z důvodu tlaku zástupců investora na cenu díla (dokonce bylo dosaženo úspory oproti původnímu řešení, jímž byla technologie výstavby na pevné skruži).

Využití výsuvné skruže pro směrově rozdělený most (vlastně 2 samostatné nosné konstrukce) si vyžádalo příčný přesun výsuvné skruže mezi jednotlivými etapami budování nejprve pravého a následně levého mostu. I tento technologický krok se podařilo velmi úspěšně vyřešit a zejména díky němu bylo využití této technologie velmi ekonomické - (více v samostatné kapitole Příčný přesun).

Hlavním přínosem zvoleného řešení byla rychlost výstavby, minimální zásah do terénu pod mostem a minimální omezení provozu na komunikaci procházející pod mostem (na velmi frekventované silnici mezi Vysokou a Opatovicemi nad Labem došlo jen ke čtyřem několikahodinovým výlukám při samotném pojezdu skruže). Díky níže popsaným výhodám předpínacího systému (OPS) je i takto geometricky komplikovaný most postaven s maximální přesností a nedochází tak k prakticky žádným odchylkám od projektovaných hodnot, které jsou běžné při využití výsuvných skruží větších rozpětí.  

Základní údaje o výsuvné skruži BERD M45-S
M45-S je horní výsuvná skruž, navržená a dodaná portugalskou firmou BERD. Je určena pro stavbu mostovek betonových mostů s maximálním rozpětím 45 m a maximální hmotnosti 30 t/m. Její podstatou je ocelový příhradový nosník s horním obloukem a sada lan aktivně ovládaných organickým předpínacím systémem (OPS) ve stádiu betonáže. Je to konstrukční řešení oblouku s táhlem, kde jsou předpínací lana aktivně ovládána a postupně napínána, jak je konstrukce zatěžována tíhou betonu mostovky. Během přesouvání skruže nejsou předpínací lana aktivní – mají minimální, konstantní napětí a konstrukce pak působí jako ocelový příhradový nosník s proměnným průřezem.

OPS, celosvětový patent používaný výhradně firmou BERD, je systém řízení deformace, který umožňuje lehčí, bezpečnější a univerzálnější sestavy výsuvných skruží. OPS je přizpůsobený předpínací systém, kde jsou síly automaticky nastavovány podle působícího zatížení za účelem omezení deformací a minimalizace napětí. Hlavní součásti jsou napínací jednotka, nesoudržná lana, senzory a ovládací jednotka. Je zde několik dalších bezpečnostních systémů, jako záložní komponenty, monitorovací systémy a poplašná zařízení. Konstrukce s OPS jsou navrženy tak, aby v mezním stavu únosnosti vyhověly i při celkovém selhání OPS, takže jsou úplně bezpečné ve všech situacích.
Průhyb skruže ve středu rozpětí je hlavní řídicí veličina a je měřena pomocí senzorů umístěných ve strategických bodech konstrukce. Získaná informace je přenesena do ovládací jednotky a zpracována podle algoritmu, který rozhodne, zda ponechat či změnit velikost předpětí.

Příčné konstrukce podporující bednění jsou sestaveny z ocelových nosníků, které jsou zavěšeny na příčných nosnících v úrovni hlavního nosníku. Panely bednění jsou otevírány a zavírány rotací spodní ocelové konstrukce a tím i bednění.
Při vysouvání je posuvná skruž podepřena na pilířových rámech. Tyto pilířové rámy jsou podepřeny na věžích, které přenášejí svislé zatížení přímo do základů pilířů. Mezi pilířovými rámy a věžemi jsou příčné nosníky pro přenos vodorovných sil do pilířů.

Všechny ostatní součásti a funkce této horní výsuvné skruže jsou velmi podobné ostatním zařízením tohoto typu.
Základním rozdílem mostů na R6 a I/37 je jejich směrové vedení, charakter přemosťovaných překážek a z toho vyplývající vliv na řešení spodní stavby a vedení nosné konstrukce.

Příčný přesun skruže
Při stavbě mostu přes Opatovický kanál bylo nutné po zhotovení nosné konstrukce mostu pro jeden jízdní pás přesunout výsuvnou skruž o cca 15 m příčně a 50 cm níže, pro zhotovení nosné konstrukce pro druhý jízdní pás. Místo standardní demontáže (ať již částečné či úplné) a zpětné montáže v nové poloze bylo rozhodnuto, že bude celá výsuvná skruž příčně přesunuta. Tímto řešením došlo ke značné finanční a zejména časové úspoře.

K účelu příčného přesunu bylo využito kolejových drah a vozíků použitých původně pro přesun kostela v Mostě v 80. letech a hydraulických zdvihacích lisů firmy Škoda (celkem 16 lisů o ­nosnosti­ 200 t).

Nejprve byla po zbudování pravé nosné konstrukce výsuvná skruž přesunuta zpět do pozice na přednásyp za opěrou (montážní pozice – tato operace trvala přibližně 7 dní; každý den přesun o 1 pole a montáž podpěry pro další přesun).

Při příčném přesunu vozíky pojíždějí po ocelových drahách. Vozíky tlačí dva hydraulické válce, vždy jeden válec na ocelové dráze. Před a za vozíky se na kolejnice drah pokládají ocelové nebo dřevěné klíny, které zajišťují vozíky proti nežádoucímu pohybu.

Celá operace trvala přibližně 11 hodin a podíleli se na ní 4 technici závodu Řevnice a 18 dělníků. Všechny provedené operace byly plně zajištěny kapacitami závodu Řevnice.

Závěr
Jak plyne z informací popsaných v tomto článku, bylo při konstrukci mostu přes Opatovický kanál ověřeno, že při pečlivé přípravě a zodpovědném přístupu lze velmi efektivně využít technologie výsuvné skruže se systémem OPS i na geometricky komplikovaných konstrukcích mostů, u nichž by se na první pohled zdálo využití této technologie jako neekonomické. V dnešní době však nároky investorů na kvalitu, rychlost, přesnost provedení a co nejnižší zásahy do okolí během stavby budou naprostou samozřejmostí, a proto bude využívání obdobných moderních technologií ve výstavbě stále častější.

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Řevnice
Rybní 795, 252 30
tel.: 257 888 201, fax: 257 721 781
www.eurovia.cz