Vyrůstají nové části sdělovacího a zabezpečovacího systému, pokračuje výstavba trakčního vedení, probíhá výměna kolejí včetně zemních prací, rekonstrukce mostů a propustků, výstavba nástupišť, odvodňovacích systémů a pokračuje také schválená realizace protihlukových opatření.

Ve vazbě na stavbu Optimalizace trati Beroun – Zbiroh jsou koordinovány stavební postupy a jednotlivé fáze výstavby těch provozních souborů a stavebních objektů, jejichž dokončení je vázáno na ukončení výluky 5. 8. 2011.

Výrazné posílení bezpečnosti železničního a silničního provozu!

Poblíž železniční stanice Zbiroh se pokračuje ve výstavbě silničního nadjezdu, který nahradí současný dvoukolejný úrovňový železniční přejezd. Jde o významný prvek zvyšující bezpečnost v místě, kde se protíná v jedné úrovni doprava silniční s dopravou železniční. Jak dokazují statistiky SŽDC, skutečně pouze mimoúrovňové křížení dráhy se silnicí (podjezd nebo nadjezd) dokáže vyřešit nebezpečné a životy lidí ohrožující chování některých účastníků silničního provozu.

Dále jsou v této části prováděny práce (opět s vazbou na pokračující stavbu Beroun – Zbiroh) zajišťující provázanost a funkčnost sdělovacího a zabezpečovacího zařízení pro obě jmenované stavby.

Zemní práce na železničním spodku v obvodu nákladiště Zbiroh jsou prováděny ve spolupráci s archeology, kteří zde provádějí základní výzkum. V případě nálezů pak bude proveden řádný archeologický průzkum záchranný, což může narušit harmonogram stavby. Tento stav ale nepředpokládáme.

V železniční stanici Kařízek započaly práce na výstavbě lávky pro pěší, která bude vybavena výtahy a zajistí tak možnost přechodu cestujících na potřebné místo ať již k nástupištím nebo poslouží pro bezpečný přechod přes celou železniční stanici. Samozřejmostí je bezbariérový přístup k vlakům.

V mezistaničním úseku Kařízek – Holoubkov probíhají práce na železničním spodku a rovněž i pokládka kolejových polí železničního svršku se všemi s tím spojenými doplňujícími pracemi. Na dokončovaný násep přeložky železniční trati v lokalitě Mýto je postupně převáděn provoz tak, aby v závěrečné fázi tento téměř kilometr dlouhý úsek zajistil možnost jízdy vlakových souprav projektem sledovanou rychlostí až 160 km/hod pro soupravy s naklápěcími skříněmi.

V samotné zastávce Mýto probíhá celá řada prací včetně budování odvodnění, podchodu pro cestující a nástupiště s osvětlením. V neposlední řadě pokračují práce na trakční transformovně Mýto.

V tomto mezistaničním úseku se nelze nezmínit o probíhajících pracích na mostech a propustcích. Zejména most u obce Medový Újezd se stal synonymem hledání optimálního řešení jak pro vlastní železniční trať, tak i pro dopravu silniční a rovněž pro řešení potřeb spojených s potřebou dostatečného odvodnění a převedení místního potoka.

V železniční stanici Holoubkov končí výstavba protihlukových stěn a dalších povinných  protihlukových opatření. Je zde rovněž patrná snaha dokončit ty části podchodu, které dosud mají charakter staveniště, počátkem srpna 2011.

V železniční stanici Rokycany dojde v nejbližší době k likvidaci části koleje od výhybky směrem na Mirošov, kde budou provedeny práce na železničním svršku ve směru k mostu přes Klabavu (kolej č.1).

Rovněž tato stavba vyžaduje koordinaci s těmi pracovníky, kteří zajišťují provoz na železnici, neboť většina prací probíhá v nepřetržitých výlukách při provozu na vedlejší koleji. Nutné jsou i objížďky na přilehlých silničních komunikacích. I touto formou děkujeme za trpělivost v průběhu potřebné rekonstrukce trati.

Zhotovitelem stavby je sdružení firem pod názvem „Skanska-Eurovia-Subterra“. Členy sdružení jsou: Skanska DS a.s. (vedoucí sdružení),  Eurovia CS a.s. a Subterra a.s.). Celkové investiční náklady na realizaci jsou 4 530 079 000 Kč.

Stavba je navržena ke spolufinancování Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava prostřednictvím Fondu soudržnosti. Příspěvek EU může v případě tohoto projektu činit až 73,69 % z uznatelných nákladů.

S městem Rokycany je uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace ve výši 18,5 mil. Kč na vybudování dvou podchodů.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1 – Nové město
Více informací naleznete na internetové adrese www.szdc.cz