Z dřívějších informací vím, že jste firma orientovaná zejména na katastr nemovitostí, daří se vám i v oblasti geodezie pro dopravní stavitelství?

Jistá specializace je jedna věc, ale my vzhledem k velikosti pokrýváme veškeré geodetické práce. Zajišťujeme kompletní dodávku od prvotního geodetického zaměření pro projekční firmy a geometrických plánů, přes vytyčovací práce na stavbě až po dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS), geodetický monitoring konstrukcí nebo řešení věcných břemen rozvodů inženýrských sítí. A díky našim pobočkám je náš geodet dostupný projektantům a stavebníkům prakticky všude.

Co se v této oblasti za poslední roky změnilo?

Shrnul bych to do těchto bodů:
-    3D dokumentace
-    Rychlost řešení katastru
-    Flexibilita na stavbě
-    Tlak na cenu

Daří se vám reagovat na tyto trendy?

Věřím, že ano. Za rok 2010 se nám vlivem drastického omezení investiční výstavby v ČR sice nepodařilo zvýšit objem geodetických činností pro dopravní stavitelství, ale díky kvalitním službám našich geodetů se rozšířilo portfolio našich zákazníků z tohoto sektoru stavebnictví a to jak od projektantů, tak stavebních firem. Takže věřím, že klienti oceňují náš přístup. Ve všech uvedených bodech jdeme vstříc zákazníkovi – katastr je léta naší doménou, ale školíme CAD pracovníky na 3D a „GISovské“ technologie. Výraznou podporou 3D dat je i možnost nasazení technologie laserscanningu, která je u dokumentací složitějších konstrukcí nebo např. historických objektů těžko zastupitelná.
Flexibilita vyplývá jednak ze sítě našich poboček a také z možnosti zastupitelnosti klíčových pracovníků.
Tlak na cenu je v posledním roce enormní, ale část našich klientů už pochopila, že ušetření na geodetovi se nemusí vyplatit a část pozitivně přijala naši novinku „Váš externí geodet“ – jde o obdobu outtaskingu z oblasti IT – klient ví, že má k dispozici smluvně zajištěnou geodetickou kapacitu, ale přitom ji využívá jen dle svých potřeb a to kdekoli, kdykoli. Má dopředu čitelné náklady a jistotu priority z naší strany.

A technologické novinky…?

Zmínil jsem laserscanning, ale za připomenutí stojí možnost našich geodetů využívat jak státní síť referenčních stanic GPS (Czepos), tak naši interní síť (TopNet) a to ve vazbě, jak na americký systém GPS, tak ruský GLONNAS, dále digitální nivelační technologie a v souvislosti s tvorbou zejména pasportů komunikací jsme rozšířili služby v oblasti termovize. Tato technologie poskytuje ve spojení s kvalitní geodetickou (geografickou) dokumentací překvapivé výsledky ohledně poruch pod povrchem komunikace apod.
V případech plošného sběru informací, jakými jsou např. podklady pro všechny druhy pasportů, nebo kompletní pasportizační dokumentaci měst a obcí nasazujeme technologií mobilního mapování („mobile­mapping“).

Fenoménem doby jsou veřejné zakázky…

Samozřejmě s tímto fenoménem také „bojujeme“. Z těch akcí, které souvisí s dopravním stavitelstvím, bych rád zmínil ukončení geodetických činností na obchvatu Hladkých Životic (I/57, křížení s D47) a závěrečné práce na komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Bílov „pod“ D47. Obecně zajímavé jsou i veřejné zakázky na obnovu katastrálního operátu (tedy problematiky, která se nějakým způsobem týká skoro každého z nás)… Pevně věřím, že stát najde vyváženou míru mezi potřebou šetřit a vlastním rozvojem a zcela nerezignuje na smysluplné investice. Pro naše kolegy ze stavební branže nabízíme široké možnosti plnění kvalifikačních požadavků. GB-geodezie má řadu let zaveden systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008 a letos nás čeká recertifikace environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005. Na oboje máme pozitivní ohlasy od stavebních firem, že splňujeme mj. i tyto kvalifikační předpoklady do jejich soutěží.
Rád bych na tomto místě popřál kolegům z projekčních a stavebních firem, aby se jim (nám všem) dařilo nejen v oblasti veřejných zakázek a všem příjemné léto…

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač

www.geodeziebrno.cz