Nový silniční most přes hlavní železniční trať Ústí n. L. - Chomutov je o jednom poli, s horní mostovkou, kolmý, s normovanou zatížitelností. Most je navržen jako masivní, trámový.

Most přemosťuje hluboký zářez čtyřkolejné elektrifikované trati. Je po něm převeden vodovod a sdělovací kabel. Stavba probíhala jen s krátkými výlukami na trati po dobu osazování trámových nosníků. Původní most byl zdemolován a zajištění pěšího provozu mezi městem ­Trmice a areálem Metal a.s. během výstavby bylo zajištěno zřízením provizorní lávky pro pěší.
Nový most je založen plošně. Pod každou opěrou je zhotovena železobetonová základová deska o půdorysných rozměrech 6,2 m x 10,9 m. Výška desky v místě dříku je 1,04 m. Horní plocha desky je do rubu ve sklonu 2,5 %, od opěry k líci pak 4 %.
Spodní stavba mostu je tvořena dvěma krajními opěrami a navazujícími rovnoběžnými křídly. Obě opěry se skládají ze základové desky, dříku, úložného prahu a závěrné zídky. Tloušťka dříků obou opěr je shodně 1,00 m. Úložný práh na trmické opěře je v šířce 1,60 m a výšce 1,20 m. Úložný práh na předlické opěře je v šířce 1,55 m a výšce 1,20 m. Výška úložných prahů je konstantní, horní a dolní povrch úložných prahů klesá v příčném směru mostu ve střechovitém sklonu 2,5 % stejně, jako je sklon vozovky.

Základy křídel jsou vybetonovány na vrstvu podkladního betonu C8/10-X0 tl. 150 mm. Obrys podkladního betonu je na všech stranách zvětšen od obrysu základů o 150 mm. Šířka základu je konstantní po celé délce 10,90 m. Tloušťka základu u opěry je 0,74 m. Směrem od opěry horní povrch základu klesá ve sklonu 1,0%. Tloušťka dříků křídel je konstantní 0,7 m. Zavěšená část křídel je také tloušťky 0,7 m.

Nosná konstrukce mostu je tvořena prefabrikovanými dodatečně předpjatými nosníky SMP-T. Nosníky jsou spřaženy monolitickou železobetonovou deskou tl. 220 mm. Každý nosník je uložen na dvojici elastomerových ložisek o rozměru 250 x 300 x 74 mm. Délka nosníků je 24 m. Výška nosníků je 950 mm, šířka stojiny nosníků je 500 mm. Horní příruby nosníků jsou natočeny ve spádu mostovky. Konzoly jsou opatřeny ozubem pro uložení Cetris desek ztraceného bednění pro betonáž spřahující desky.

Na prefabrikované nosníky je vybetonována železobetonová monolitická spřahující deska o tloušťce 220 mm z betonu, vyztužena je betonářskou výztuží z oceli B500B.

Nad oběma opěrami je povrchový ocelový lamelový mostní závěr. Jedná se o závěr typu Algamod L W80. Každý ze závěrů je osazen do vybrání vytvořených ve spřažené desce a závěrné zídce.

Izolace je celoplošná, z asfaltových modifikovaných pásů NAIP tloušťky 5 mm. Vozovka je dvouvrstvá tloušťky 95 mm.
Římsy na mostě jsou tvořeny monolitickou a prefabrikovanou částí. Obě části jsou vždy z betonu C30/37-XF4, XD3 vyztuženy ocelí B500B. Příčný sklon horního povrchu říms je 2,5 % (chodníková římsa vlevo), respektive 4 % (římsa vpravo) směrem k vozovce. Výška vnější pohledové části římsy je 0,70 m. Do monolitických částí říms bude kotveno zábradlí a zábradelní svodidlo.

Společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným byla generálním dodavatelem celé zakázky.
Investorem byl Ústecký kraj.

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r. o.
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
tel.: 417 941 111, fax: 417 533 255
e-mail: info@vhs.cz, www.vhs.cz