Pro konferenci bylo připraveno 32 odborných přednášek a vystoupení, které byly rozděleny do čtyř sekcí a zahrnovaly obecnou část včetně legislativy, sekci vodovodů, sekci kanalizací a sekci ekonomickou. Pro zájemce byla připravena praktická ukázka – exkurze na úpravnu vody Plzeň.

9. ročníku konference se zúčastnilo celkem 343 registrovaných posluchačů  především z řad vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, projektanti a  dodavatelé.

Konference byla tradičně doplněna dvěma výstavami: jednak  stánky s ukázkami zajímavých exponátů předních dodavatelů pro vodní hospodářství (prezentovalo se 46 vystavovatelů) a dále výstavou vybraných fotografií z fotosoutěže SOVAK ČR VODA 2010.

Moderně pojatým prostorem Kongresového sálu Parkhotelu Congress Center Plzeň zazněly Teze aktualizace koncepce oboru vodovodů a kanalizací ministerstva zemědělství v podání RNDr. Punčocháře, CSc. Letmo připomenul minulost - Koncepci vodohospodářské politiky ministerstva zemědělství před vstupem do Evropské unie v roce 2000 a Koncepci vodohospodářské politiky ministerstva zemědělství po vstupu do unie až po současnost.

Pohledem na tutéž problematiku, ovšem z druhé stany byla přednáška Ing. Františka Baráka, předsedy představenstva SOVAK ČR, Vize a předpoklady koncepce odboru vodovodů a kanalizací po roce 2010. Ing. Barák uvedl, že koncepce oboru by měla být vytvářena na 40 let s konkretizací po deseti letech, pětileté období pokládá spíše za operativní plán.

Oba přednášející shodně vidí nezbytnost nových vodních ploch (nádrží), které by měly plnit funkci zásobáren vody pro období sucha, případně by mohly sloužit k dotaci jímání podzemních zdrojů.

O legislativě resp. o dopadech velké novely vodního zákona (VZ) do oboru vodovodů a kanalizací hovořil Mgr. Zdeněk Horáček z Ministerstva zemědělství. Zdůraznil především rozšíření účelu a předmětu zákona - § 1 odst. 1 ve prospěch oboru vodovodů a kanalizací – tzn. přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Miliardy, miliony a Operační program Životní prostředí (OPŽP) byla klíčová slova, která zaznívala v příspěvku Ing. Dušana Fibingra, Ph.D., prvního náměstka Státního fondu životního prostředí na téma Plnění OPŽP – osa 1 a výhled do roku 2013.

Na otázku Co přinesla z právního pohledu oboru vodovodů a kanalizací příloha č. 7 OPŽP odpovídal ve svém příspěvku Mgr. Jan Toman. V mnoha dílčích hodnoceních OPŽP a závěrech mj. konstatoval, že je třeba podpořit odpovědnost žadatelů za přípravu projektů a omezit zasahování řídícího/zprostředkujícího orgánu do stávajících či budoucích vlastnicko-provozních vztahů za cenu vědomí větších rizik pro žadatele s ohledem na možné připomínky Evropské komise.

S věcným záměrem nového zákona o odpadech přítomné seznámila RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., z Ministerstva životního prostředí.

Právním předpisům, resp. aplikaci v praxi, se v přednášce Využití kombinovaného přístupu při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových věnoval Ing. Viktor Kliment z MŽP. Konstatoval, že stanovování emisních limitů kombinovaným přístupem se podařilo zavést do praxe a nová verze softwarové pomůcky ze srpna 2010 by měla být konečně účinným a jednoduchým nástrojem pro stanovování emisních limitů.

Závěrem dopoledního programu byla přednáška Ing. Miroslava Kose, CSc., MBA, generálního ředitele Hydroprojektu CZ, a. s., Uhlíková stopa a strategie rozvoje oboru VaK.  Na příkladu uhlíkové stopy definoval pravděpodobné trendy budoucích nezbytných aktivit pro zachování udržitelnosti. Příkladem může být prudký nárůst cen elektrické energie, který bude jednoznačně vyžadovat reakci oboru vodovodů a kanalizací.

Odpolední přednášky prvního dne konference probíhaly ve dvou blocích – v sekci vodovodů a v sekci kanalizací.

Stručný přehled legislativy ochrany vodních zdrojů, současná situace a budoucnost po novele vodního zákona přednesl Ing. Jiří Novák z Vodárenské akciové společnosti, a. s. Autor prezentoval jeden z možných pohledů na legislativu v oblasti ochranných pásem, jejich stanovení, zápisů do katastru nemovitostí atd.

Za zmínku stojí dvě vystoupení Ing. Jany Šenkapoulové, Ph.D., z Vodárenské akciové společnosti, a. s., – Rizika technických zařízení v systému rizik provozovatele a Doporučení pro výstavbu a provoz vsakovacích zařízení.

Přínosné pro provozovatele vodovodů byly informace, které zazněly v přednášce Ing. Radky Huškové z PVK, a. s., Opatření k ochraně vodních zdrojů, stejně jako shrnutí Využití nových technologií a modelování ke snížení ztrát Ing. Evy Radkovské z Veolia Voda ČR (spoluautorka doc. Ing. Iva Čiháková, CSc.).

Na nové právní předpisy v oblasti ochrany podzemních vod upozornila ve svém vystoupení Mgr. Emílie Nedvědová z Ministerstva životního prostředí.

V závěru prvního dne semináře proběhl také kulatý stůl – moderovaná diskuse k aktuálním problémům oboru VaK.

Středa 10. listopadu patřila ekonomické sekci. Vzhledem k velkému počtu příspěvků se zmiňujeme pouze o některých z nich.

Zajímavá byla přednáška Ing. Jana Kincla, Facility, a. s., Průběh přípravy a výběru provozovatele formou koncesního řízení.

Na téma plánů financování obnovy promluvil Ing. Albín Dobeš ze Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a. s., v přednášce Zdroje financování plánu obnovy v podmínkách smíšené vodárenské společnosti.

Ing. Jiří Lipold z ČEVAK, a. s., prezentoval Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací – zkušenosti společnosti ČEVAK.

Většina příspěvků z 9. ročníku konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí je k dispozici ve sborníku referátů, některé budou publikovány také v časopise SOVAK.

Příští jubilejní 10. ročník konference SOVAK ČR Provoz vodovodních a kanalizačních sítí je naplánován ve dnech 25. – 26. října 2011 v Ostravě