Při zvážení všech budoucích funkcí této budovy, byl jako nevhodnější umístění budovy zvolen svah násypového tělesa dojezdu skokanských můstků. Stávající svah sklonu 2:1 vzniklý nasypáním odtěžených hornin s vysokým podílem fylitů byl proměnlivé kvality a z dlouhodobého hlediska byla nutná jeho stabilizace. Dalším významným aspektem, který bylo nutné při návrhu budovy brát na zřetel, byly klimatické podmínky panující na Ještědu. Množství povrchových a drenážních vod vyskytující se na Ještědu při jarním tání bylo nutné bezpečně odvézt vně budovy, aby nedocházelo k erozním zářezům. Výkopová jáma pro budoucí objekt byla po celé výšce pažená pomocí záporového pažení ocelovými nosníky. Půdorysný tvar budovy kopíruje patu svahu a celá budova funguje jako opěrná stěna opřená o velkoprůměrové piloty. Objekt byl založen na základové desce tl. 600 mm z betonu c30/37. Deska byla vytvořena jako jeden dilatační celek. Pod základovou deskou jsou v extrémně namáhaných místech hloubkové velkoprůměrové piloty. Na vodorovnou základovou desku navazuje svislá stěna z betonu 30/37 tl. 600 doplněna o ztužující žebra. Tuhosti celé budovy napomáhají vnitřní ztužující stěny výtahové šachty a schodiště. Návrh hydroizolačního opatření stavby sestával z následujících spolupůsobících systémů. Na nosné konstrukce budovy, přicházející do styku s terénem, byl použit beton o nízké hydropropustnosti kvality c30/37. Hydroizolační systém byl založen na dvou vrstvách asfaltových modifikovaných pásů tl. 4,5 mm celoplošně tavených, přičemž v přechodových oblastech a ve spojích bylo použito třech pásů. Jako ochrana hydroizolace a sekundární opatření proti možným vývěrům spodní vody bylo souvrství doplněno o drenážní nopové fólie a extrudovaného polystyrenu. Celé souvrství bylo na straně exteriéru doplněno o 0,5  m široký plnodrenážní zásyp z tříděného štěrku frakce 16-32  mm po celé výšce budovy. Drenážní potrubí DN 200 určené pro vysokou zátěž bylo uloženo v betonovaném spádovaném korytě u paty základů. Levé jednopodlažní křídlo budovy bylo po výstavbě plánované opětovně zasypat zeminou a svah dotvořit do původního tvaru. Tepelně-hydroizolační souvrství této části budovy muselo odolávat velkému zemnímu tlaku a umožňovat snadnou lokalizaci případných poruch. Na základě těchto podmínek byl navržen systém tepelné izolace na bázi PUR kladených do litého bitumenu a opatřeného dvěma vrstvami modifikovaných asfaltových pásů, přičemž spodní vrstva byla kladena do litého bitumenu a druhá vrstva celoplošně natavená. Souvrství bylo doplněno o 0,5m silnou plnodrenážní vrstvu z tříděného štěrku frakce 16-32  mm spádovanou k drenážím budovy. Budova slouží v náročných podmínkách svému účelu již 3. rokem bez jediné poruchy.