Firma má široký sortiment technologických zařízení, využívaný ve všech vodohospodářských odvětvích jako jsou čerpací stanice, úpravny vody, čistírny odpadních vod, armaturní komory, bazény, dodávky malých vodních elektráren.
Zajišťuje kompletní technicko-obchodní poradenství, vypracování realizační dokumentace, kompletní dodávku strojů a zařízení, montáž a uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis.

NRBF
V poslední době se naše firma intenzivně zabývala problematikou odstranění fosforu a dusíku na výstupu odpadních vod z biologické ČOV (dále jen BČOV). Výsledkem spolupráce naší společnosti s provozními technology, procesními inženýry a projektanty ČOV je jednotka NRBF (Nutrients Removing Back Flow technology – odstraňování nutrientů ve zpětném proudu), která je chráněna užitným vzorem CZ 20983 U1.
Toto řešení je výhodnou a levnější náhradou terciálního čištění odpadních vod na BČOV a lze uplatnit tam, kde se provoz potýká s nestabilitou funkce biologického stupně ČOV, velkou nerovnoměrností látkového nebo hydraulického zatížení BČOV, v lokalitách s málo vodným recipientem nebo s přísnými požadavky vodohospodářských orgánů, ekologů a správců toků na odtokové koncentrace nutrientů a podobně. Jednotku NRBF lze aplikovat jak na stávající starší nebo rekonstruované ČOV, tak při návrhu nových BČOV prakticky všech velikostních kategorií. Výhody aplikace jednotky NRBF se obzvláště projeví u BČOV středních a menších velikostí.
Hlavní předností této jednotky je, že zlepšuje celkově odtokovou bilanci dusíku a fosforu, snižuje nebo odstraňuje riziko překročení limitů znečištění všude tam, kde se naplnila nebo kde byla překročena původně uvažovaná kapacita biologického stupně ČOV. Dále umožňuje zvýšení látkového zatížení a kapacity ČOV o 30 % a řeší problém, kde není z ekonomických nebo technických důvodů celková rekonstrukce zatím možná a je nutné zlepšit kvalitu biologicky vyčištěných odpadních vod. Zvyšuje stabilitu provozu a účinnost funkce dosazovacích nádrží všech typů, hlavně v lokalitách s velkou mírou hodinové nerovnoměrnosti zatížení a má flexibilní využití různých nádrží s původně jiným účelem uplatnění.
Výhody řešení technologické linky BČOV s využitím jednotky NRBF, ať už se jedná o intenzifikaci, rekonstrukci nebo projektování nové BČOV se projeví v kontextu s řešením a provozem konkrétní lokality nebo stavby.

Aerační trubkové systémy
Naše firma také nově navrhuje, dodává a montuje aerační trubkové systémy pro aktivační a usazovací nádrže biologických čistíren odpadních vod. Jedná se o systém prověřený dlouholetým využíváním na čistírnách odpadních vod po celé ČR i v zahraničí.
Tyto systémy se skládají ze zdroje tlakového vzduchu, potrubních rozvodů včetně armatur, aeračních elementů a regulačního systému. Aerační systémy jsou trubkovitého tvaru se speciálně perforovanou membránou z elastického polymeru a jsou vyráběny v pěti základních typech, tj. pro pevné ukotvení ke dnu nádrže, umožňující montáž a demontáž za provozu nádrže, dále pro provedení se zátěží a provedení celoplastové.
Základní funkcí tohoto aeračního systému je dodávka a distribuce vzduchu v potřebném množství do procesní nádrže.
Předností našich aeračních systémů je, že provádí automatické odvodnění a z tohoto důvodu nevyžadují odvodňovací potrubí.
Aerační systém jako celek (dmýchadlo, potrubní rozvody a aerační elementy) je konstrukčně navrhován a dodáván tak, aby splňoval svoji funkci v co nejlepší kvalitě a co s nejnižšími náklady pro zákazníka.

FEMAX - ENGINEERING, s.r.o.
Tř. 1. máje 328,753 01 Hranice
tel.: 581 698 611, fax: 581 698 639
e-mail: femaxeng@femaxeng.cz , www.femaxeng.cz