Zakladateli firmy jsou odborníci s dlouholetou praxí a se zkušenostmi získanými na významných projektech ve státních podnicích. Od počátku své existence se společnost zabývá projektovou a inženýrskou činností v oblasti vodního hospodářství, s bližším zaměřením na problematiku odvádění a čištění odpadních vod, dopravy a úpravy pitné vody.Společnost má sídlo v Ostravě, působnost firmy se postupně rozšířila do dalších částí České republiky, na Slovensko a příležitostně zasahuje i do zahraničí.

Pro neustálé zlepšování v oblasti kvality, životního prostředí a BOZP uplatňuje firma integrovaný systém certifikovaný podle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2007. V minulém roce jsme byli navíc oceněni v rámci ekologické soutěže „Podnikatel roku 2009 ve vztahu k životnímu prostředí v rámci MSK“ 2. místem v kategorii podniků do 50 zaměstnanců.
Poskytované služby zahrnují celé spektrum projektových a inženýrských prací spojených s přípravou a prováděním staveb.

V rámci projektové činnosti zpracováváme výchozí koncepce, studie a záměry připravovaných investic a všechny další stupně projektové dokumentace při přípravě a provádění stavby.
Naším cílem je navrhovat optimální řešení, která vychází z potřeb investora a provozovatele a současně respektují specifické podmínky dané lokality. Další prioritou je snížení investičních i provozních nákladů a celkový maximální výsledný efekt. Tento postup nám umožňuje dostatek zkušeností, vlastních pracovníků, potřebné technické vybavení a zejména originální řešení.

Máme zkušenosti se všemi obvyklými technologickými postupy výstavby vodovodů a kanalizací včetně využití bezvýkopových technologií. Provádíme komplexní posuzování a návrhy kanalizačních a vodovodních systému územních celků, k čemuž využíváme nejmodernější softwarové simulační prostředky. Jsme zpracovateli kanalizační části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, základního koncepčního dokumentu v oblasti vodohospodářské politiky tohoto regionu, a generelů stokových sítí, např. v Krnově, Karviné, Frýdku-Místku, Bohumíně a Třinci. Mimo to jsme zajišťovali kompletní projektovou dokumentaci řady kanalizačních a vodovodních staveb pro veřejnou i soukromou sféru.
Navrhujeme komunální a průmyslové ČOV včetně jejich rekonstrukcí vyvolaných legislativními a jinými požadavky na zvýšení jejich kapacity či účinnosti. Máme praktické zkušenosti se všemi obvyklými technologickými postupy mechanického, chemického i biologického čištění odpadních vod i jejich kombinacemi. U biologického čištění se jedná jak o aerobní, tak i anaerobní postupy. Zabýváme se městskými čistírnami všech velikostních kategorií až po velikosti nad 100 000 ekvivalentních obyvatel. Z projektů realizovaných naší společností v posledních letech můžeme uvést návrhy nových ČOV pro města Brušperk, Budišov n. Budišovkou, Rychvald, obce Štěpánkovice, Háj ve Slezsku, Pustá Polom, Úhonice. Projekčně jsme se podíleli na rekonstrukcích stávajících čistíren v Ostravě, Krnově, Opavě, Frýdku-Místku, Příboře, Havířově a dalších.
V průmyslovém odvětví máme bohaté zkušeností s čištěním odpadních vod v závodech potravinářských (cukrovary Prosenice, Dobrovice, Vrdy, pivovar Radegast, závody Opavia a.s., Hamé a.s.), farmaceutických (Farmak a.s., Biotika a.s.) a papírenských (Letovice, Tišnov).
Inženýrskou činnost (IČ) vykonáváme při přípravě stavby a v průběhu její realizace. IČ při přípravě stavby je spojena se zpracováním projektové dokumentace, zahrnuje jednání s účastníky územního a stavebního řízení a směřuje k vydání příslušných povolení pro realizaci stavby.
Pří provádění stavby provádíme dohled a kontrolu nad probíhajícími stavebními pracemi ve funkci technického dozoru investora, správce stavby, inženýra stavby apod. Z významných staveb, kde jsme působili na této pozici, můžeme uvést např. projekty spolufinancované ze zdrojů EU „Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka“ (náklady cca 500 mil. Kč), „Rozšíření kanalizačního systému města Ostrava, stavba č. II., výstavba kolektoru v centru Ostravy“ (660 mil. Kč) nebo „Euroregion Praděd – čištění odpadních vod obcí“ (130 mil. Kč).

REFERENČNÍ ZAKÁZKY:

Rekonstrukce ÚČOV Ostrava – kapacita 430 000 EO
Stávající ústřední čistírna odpadních vod města Ostravy má sice dostatečnou látkovou i hydraulickou kapacitu, ale vyčištěné odpadní vody nesplňují požadované parametry kvality v ukazateli celkový dusík. Projektová dokumentace tedy řeší intenzifikaci biologické části ÚČOV Ostrava s ohledem na výhledové parametry zatížení ÚČOV a požadovanou kvalitu vyčištěné odpadní vody. Hlavní důraz je kladen na odstranění dusíku procesem nitrifikace a denitrifikace. Součástí stavby jsou dále související technologické úpravy kalové linky, které dále zvyšují účinnost odstranění dusíku. Rekonstrukce předpokládá tyto změny technologické linky:
•    Změna systému aktivace na kaskádové uspořádání = vyšší účinnost denitrifikace
•    Elutrizace surového kalu = získání BSK5 = snížení deficitu BSK5
•    Možnost separátního odvodnění zahuštěného přebytečného kalu (přebytečný kal nebude přiváděn do vyhnívacích nádrží) = vyšší odstranění dusíku v kalech.
•    Možnost dávkování metanolu do denitrifikačních sekcí, příp postdenitrifikace = zvýšení účinnosti denitrifikace.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod ČOV a.s. Slovenská Ľupča – kapacita 150 000 EO
V současnosti probíhá rekonstrukce čistírny odpadních vod provozované společností ČOV a.s. Slovenská Ľupča. KONEKO, spol. s r.o. se podílela na vypracování kompletní projektové dokumentace, dodávce strojně - technologické části a výkonu autorského dozoru. ČOV slouží pro čištění odpadních vod z výroby farmaceutických závodů Biotika a.s. a Evonik Fermas, s.r.o. a splaškových odpadních vod od pracovníků obou závodů.
Stávající ČOV byla budována postupně s ohledem na rostoucí potřeby od 50. let minulého století. Převážná část stavebních objektů a technologického vybavení ČOV je za dobu provozu v náročných podmínkách ve velmi špatném technickém stavu a prakticky na hranici své životnosti. Cílem intenzifikace je provedení úprav technologického procesu, kterými se dosáhne splnění požadované kvality vyčištěné odpadní vody. Dále je v rámci výstavby navržena rekonstrukce převážné části stávajících objektů, které budou využity v nové technologické lince ČOV. Základní podmínkou rekonstrukce je maximální využití stávajících objektů ČOV. Nevyužívané objekty budou v rámci rekonstrukce buď zrušeny, nebo po demontáži technologického vybavení a nezbytné sanaci odstaveny z provozu a ponechány pro případné další využití.

Vodní zdroj Ostrava - Nová Ves, Záchytný drén Hůrka
Účelem stavby je zajistit ochranu vodního zdroje Nová Ves, který je ohrožován příronem znečištění pocházejícího z dlouhodobé činnosti průmyslových podniků v jeho okolí. Vodní zdroj Nová Ves s vydatností cca 240 l/s má z pohledu zásobování pitnou vodou města Ostravy strategický význam.
Problematiku komplexní ochrany vodního zdroje Nová Ves řešil projekt DANCEE (2001 - 2002), který byl iniciován ministerstvem životního prostředí České republiky a městem Ostrava. Výsledkem projektu byla lokalizace umístění záchytného drénu, který tvoří dva samostatné úseky, které budou v jedné linii na sebe navazovat.
Drén bude zachycovat kontaminaci na čele západní větve kontaminačního mraku od lokality DEZA a odvádět znečištěnou vodu na úpravnu Nová Ves, odkud budou společně s odpadní vodou z úpravny přečerpané do veřejné kanalizace, která zajistí transport odpadních vod na ÚČOV.
Stavba drénů a části výtlačného potrubí se nachází ve 2. vnitřním PHO vodního zdroje Nová Ves. Celková délka drénů je cca 218 m. Hloubka drenážního zářezu se pohybuje v rozmezí 6 - 8 m pod úroveň rostlého terénu. Stavba byla realizována v otevřeném výkopu v patě svahu pod ochranou těžkého dvoukolejnicového kluznicového zátažného pažení. Jako těsnící prvek byla použita izolační folie JUNIFOL - PEHD tl. 1,5 mm, oboustranně chráněná geotextilií. Filtrační vrstvu drénu tvořil říčný kamen o zrnitosti 32 – 63. Drenážní potrubí AWADUKT RAUSISTO PP (RAUDRIL RAIL) SN 16, DN 200 bylo svedeno do systému sběrné kanalizace, která je ukončena v objektu ČS.
Součástí stavby byl komplex opatření k zajištění stability svahové deformace, která vznikla v průběhu jarního období dešťů a bezprostředně ohrožovala stavbu.