Uplatňuje a zlepšuje fungující systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, environmentální systém management dle ČSN EN ISO 14001:2005 a managementu BOZP podle ČSN OHSAS 18001:2008.
Společnost SaM silnice a mosty a.s. zaměstnává více než 260 pracovníků a má celkem 5 závodů po celé České republice. Společnost je držitelem 8 ocenění Mostní dílo roku.

REGENERACE ČÁSTI MĚSTSKÉHO CENTRA BĚLÁ POD BEZDĚZEM - I. ETAPA
Řešeným územím byla západní část Masarykova náměstí včetně zhruba jedné třetiny parku, Kostelní ulice s prostorem před kostelem Povýšení sv. Kříže.
Revitalizace parku. Mlatové cesty byly zrekonstruovány. Hlavní chodníky v parku byly vydlážděny štípanou mozaikou v barvě žluté. V rozšířeném chodníku na ose radnice - gloriet byla vybudována nová fontána. Vlastní gloriet byl zrekonstruován dle požadavku NPÚ. Fontána je osvětlena přímo světly u trysek.
Komunikace a chodníky. Obslužné komunikace na náměstí byly provedeny z původní žulové dlažby. Kostelní ulice byla vydlážděna původní divokou dlažbou.
Komunikace byly zredukovány do šíře 7 m, vzniklo 44 parkovacích míst a stání pro autobusy.
Před radnicí byl vsazen do chodníku městský znak z barevné mozaiky. Chodníky jsou provedeny z nové žulové štípané dlažby barvy žluté nebo z řezané mozaiky barvy bílé a černé.
Na cestě vedoucí ke kostelu bylo ponecháno původních 6 ks dlážděných čtverců dle požadavku NPÚ, zbytek cesty byl zadlážděn z původního materiálu. Pro celé náměstí i prostor před kostelem bylo provedeno nové veřejné osvětlení. Jsou nasvíceny veškeré dominanty.
Celková plocha regenerovaného a revitalizovaného území činila 1,54 ha.
Investor:    Město Bělá pod Bezdězem (Dotace EU)
Projektant:     Ing. Arch. Diana Juřičková
Realizace:     01/2009 - 03/2010
Cena:    29 905 tis. Kč bez DPH

OPRAVA MOSTU V HORNÍ LIBCHAVĚ
Historický most v Horní Libchavě u České Lípy je kamenný, klenbový, jednopolový. Oprava spočívala v rozebrání dvou řad pískovců, po odtěžení zásypu vybetonování železobetonové skořepiny klenby. Následně se provedlo dozdění čel a říms z pískovců, dozdění křídel na výtoku, kamenné zdivo se očistilo tlakovou vodou, opemrlovalo, vyspárovalo. Bylo osazeno ocelové mostní zábradlí typ SAM 1.3a, ozdobné zábradlí připomínající repliku historického zábradlí.
Investor:     Obec Horní Libchava
Realizace:     10/2009 – 5/2010
Cena:    1 052 609,- Kč bez DPH

MIMOŇ – ZÁMECKÝ MOST
Kamenný most vznikl pravděpodobně ve druhé polovině 17. století. Historii mostu bude možno upřesnit až po vyhodnocení průzkumů, které se prováděly v průběhu rekonstrukce mostu. Nejvyšší prioritu mělo zachování původního charakteru mostu. S malými výjimkami bylo bez rozebírání zachováno původní zdivo. Byl využit původní materiál: kromě zdiva i zásyp a čedičová dlažba. Při opravě bylo odkryto lícové zdivo předmostí zakryté novodobými násypy. Pro dozdívky byly užity kvádry ze starých staveb pocházející ze severních Čech.
Podařilo se zachránit památku, která je dnes jedinou připomínkou barokního konceptu města.
Investor:    Město Mimoň
Projektant:    Ing. Jan Vinař, Murus monumenta renovamus, spol. s r. o.
Realizace:    07/2009 – 04/2010
Cena:    8 767 tis. Kč bez DPH

SaM silnice a mosty a.s.
tel.: 487 834 467, fax: 487 834 466
e-mail: sam-cl@sam-cl.cz, www.sam-cl.cz