Disponuje dostatečným kádrem kvalifikovaných pracovníků, dílenskými prostory s potřebným strojním vybavením a moderní technikou potřebnou pro realizaci i těch nejnáročnějších staveb. Není proto divu, že dnes již patří mezi nejuznávanější firmy v tomto oboru na Ostravsku. Veškeré svěřené zakázky provádí komplexně, od zahájení výstavby, přes montáže až po závěrečné terénní úpravy. O jejích posledních výsledcích a zajímavých stavbách jsme si povídali s jednatelem společnosti, Ing. Ladislavem Horákem.

Pane inženýre, již z minula víme, že váš hospodářský rok končí v červenci. Jak jste byl s výsledky tohoto hospodářského roku spokojen?

Vzhledem k tomu, že nejvýznamnější zakázky jsme měli vysoutěženy již dříve, tak jsme ani v tomto roce žádný nedostatek zakázek ani práce nepocítili. Dokonce musím říct, že i platební morálka firem byla vcelku normální, což dnes není až tak úplně běžné. Mírně se sice prodloužily doby splatnosti, ale ty jsou ve většině případů dodržovány. Zřejmě je to ale dáno tím, že většinou spolupracujeme se stálými partnery jako jsou Magistrát města Ostravy, Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Severomoravské vodárny a kanalizace a.s., se společností Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. nebo se společností Eurovia CS a.s. Obrat společnosti se nám proto podařilo udržet na stabilní úrovni, což považujeme za velký úspěch.

Které nejvýznamnější zakázky jste v tomto roce ukončili?

Stěžejní zakázkou loňského roku pro nás byla rekonstrukce vodovodního řadu na ulici Opavské v Ostravě - Porubě o objemu cca 50 mil Kč. Stávající vodovodní řad DN 700 byl umístěn přímo v komunikaci Opavské ulice a již technicky nevyhovoval. Pro lepší provozování a obslužnost jej bylo nutné vymístit do chodníku, kde jsme pokládali nový vodovodní řad DN 400 z tvárné litiny. Zároveň bylo nutné provést veškerá nová propojení i na druhou stranu silnice a přípojky napojit na nový vodovod. Starý vodovod byl následně zafoukán popílkocementovou směsí a veškeré armaturní šachty byly zlikvidovány. Součástí stavby byla taktéž sanace kanalizace, která se prováděla bezvýkopovou technologií vložkováním rukávci. Šachty byly po revizi vyspraveny sanačními omítkami a měnily se stupačky a poklopy. Po stavební stránce, co se týče vodovodu a kanalizace, nedošlo k žádným závažným problémům, přestože jsme na začátku akce měli obavy, že vzniknou neočekávané překážky při křížení s ostatními podzemními sítěmi a bude nutné měnit trasu nebo provádět přeložky. Zejména jsme se obávali plynového potrubí, ale nakonec se vše podařilo vyřešit. Během celé stavby bohužel docházelo k mnoha technologickým změnám, takže se stavba protáhla až na 1,5 roku. Důvodem prodloužení stavby bylo také to, že stávající potrubí DN 700 nebylo možné zrušit postupně, protože by byla ohrožena plynulá dodávka pitné vody pro oblast Poruby. Byli jsme proto nuceni vše postupně propojovat a teprve až na závěr staré potrubí zlikvidovat. Zpožděním celé akce došlo k problémům s následnou úpravou chodníků. V listopadu bylo nutné provizorně položit chodníky, aby se na nich mohla dělat zimní údržba. Vzhledem k tomu, že se dlažba pokládala již na promrzlou zem, na jaře byly chodníky rozviklány a musely se dělat znovu. S tím jsme ale počítali a nebylo možné se tomu vyhnout. Celkově se dá říct, že jsme celou stavbu dokončili v naprostém pořádku a podařilo se nám zde odvést opravdu dobrou práci. Další z velkých, již ukončených staveb, o objemu cca 30 mil. Kč, byla přeložka všech vodovodních řadů DN 500 na silnici I/67 ve Skřečoni, kde jsme místo staré oceli dávali tvárnou litinu. Pro společnost RPG jsme dělali odvodnění bytového domu na Výstavní ulici včetně hydroizolace. Pro společnost Aqualia jsme nedávno dokončili kanalizaci na ulicích Dlouhá-Resslova ve Frýdku - Místku.

Na kterých stavbách se podílíte nyní?

Momentálně pokračujeme v rekonstrukci kanalizace v Dobré, což děláme jako subdodávku pro společnost STASPO spol. s r.o. V rámci této rekonstrukce kanalizace je také realizována přeložka vodovodního řadu DN 200 z litiny o délce 600 m, která nám překáží v trase kanalizace. Pokračujeme v rekonstrukci vodovodu a kanalizace na ulici Pivovarské, kde nás ale brzdí archeologický výzkum, neboť zde došlo k nálezům starých relikvií. Je to stavba o objemu 20 mil. Kč v centru města, na kterou mají navazovat další ulice. Pokračovat na těchto dalších ulicích ale nyní také není možné, protože bychom centrum Ostravy prakticky zneprůjezdnili. Těsně před odevzdáním je rekonstrukce kanalizace na Revoluční ulici ve Frýdku-Místku, kde vše proběhlo pouze bezvýkopovou technologií klasickým protlakem. Dokončujeme opravy a sanace kanalizací v Třebovicích, Heřmanicích a Hošťálkovicích.

Jaká je kompletní nabídka služeb vaší společnosti?

Vodohospodářské stavby jsou pro nás stále hlavním oborem činnosti. Mimoto se ale věnujeme také rekonstrukcím stávajících řadů, odstraňování poruch a havárií ve vodovodních a kanalizačních řadech, prováděním revizí, kontrol a údržbě vodohospodářských zařízení, vodárenským a instalatérským pracím i projekční činnost v oblasti vodovodních řadů a přípojek. Dále nabízíme provádění zemních prací ručně i rýpadly, zajišťujeme rozrušování vozovek a betonových ploch bouracím hydraulickým kladivem nebo řezání vozovek a betonových ploch. Velice dobře prosperuje také naše prodejna ochranných pomůcek.

Co vše tato prodejna nabízí?

Nabízíme zde trička, košile, pracovní montérky, speciální oděvy s vysokou viditelností, zimní oděvy, ochrannou obuv, rukavice, přilby, respirátory, ochranné brýle, lékárničky, indikátory alkoholu atd. Většinu zboží dovážíme od italské firmy Industrial Starter a od francouzské firmy Delta Plus. Za zmínku stojí např. pracovní montérky, které jsou mimořádné kvality i velice pěkného vzhledu. Ocení je především firmy, kterým záleží na vyšší životnosti těchto oděvů a také na tom, aby byly svými pracovníky dobře reprezentovány.  V nejbližší době bychom chtěli otevřít internetový prodej, aby nákupy byly pro naše zákazníky ještě příjemnější a jednodušší.

Jak vidíte výhled na rok příští?

Velice významnou zakázkou by pro nás měla být realizace nové kanalizace v obci Pustá Polom včetně ČOV. Ještě letos bychom se měli jako subdodavatelé podílet na zahájení výstavby kanalizace v Klimkovicích. Chystáme se na realizaci části kanalizace v Hlučíně, kde bychom kromě kanalizace měli provádět 50m protlak řízeným vrtem do čerpací stanice. Na úpravně vody v Ostravě - Nové Vsi jsme zahájili opravu výtlaku na filtry. Jedná se o potrubí z tvárné litiny DN 500 od výrobce VonRoll s ochranou  ECOPUR. Vše je zde potřeba stihnout během 2 měsíců, kdy dojde k odstávce na úpravně vody. Pokud všechny tyto akce vyjdou, měli bychom mít dostatek práce i na počáteční rozjezd v příštím roce. Určitou jistotu nám dávají také opravy poruch, které každoročně provádíme pro OVAK a věříme, že i v budoucnu budeme v tomto směru jejich významným partnerem.

Zdá se, že i v této nelehké době se vám daří velice dobře. Čím si to vysvětlujete?

Možná to bude tím, že se snažíme dělat odborné práce stále stejného charakteru a o žádné jiné ani neusilujeme. Dává to záruku vysoké kvality naší práce i její spolehlivosti, což investoři doposud vždy oceňovali. Pevně věřím, že tomu tak bude i v budoucnu.  

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač