Nejvyšší grémium EOTA (Evropská organizace pro technická schvalování) schválilo návrh směrnice ETAG 032 (Evropská směrnice pro technická schvalování mostních závěrů pro silniční mosty) ve znění ze září 2011 a postoupilo jej k definitivnímu rozhodnutí úřadu Commission Services EU.

Tím je možné uvést novou směrnici v platnost v členských zemích podle plánu k 1. červenci 2013. ETAG 032 je v podstatě kondenzát národních předpisů platných v Německu, Rakousku, České republice a ve Francii, avšak se zapracovaným vlivem Eurokódu a rozsáhlé koncepce vedení dokladů skládající se z výpočtů, testů systémů, komponentů a použitých materiálů. Všeobecná část platná pro všechny druhy staveb a 7 částí pro jednotlivé řady výrobků pokrývají téměř zcela v současnosti známé mostní závěry.

Novinkou je také zavedení kategorií životnosti („working life categories“) v délce 10, 15, 25 a 50 let, které je třeba doložit stanovenými doklady.

Dá se tedy očekávat, že snad již koncem roku 2013 budeme moci na našich mostech osadit první mostní závěry se značkou CE a s Evropským technickým schválením.

Jedna výrobková skupina ze směrnice ETAG 032 je zvlášť specificky formulována kvůli použitému materiálu: elastický zálivkový mostní závěr. Zde je pod německým a švýcarským vlivem na základě tamějších stávajících výzkumných a zkušebních kapacit upravena celá komplexní zkušební metodika na polymerem modifikovaná asfaltová pojiva a štěrk.

Přesně to byl důvod, proč jsme museli přistoupit ke zcela zásadnímu, u mostních závěrů doposud nevyužitému, kroku, který by vedl k získání Evropského technického schválení pro náš elastický zálivkový mostní závěr POLYFLEX® Advanced PU: k procesu CUAP. Během procesu se při předepsaném řízení na základě směrnice pro stavební produkty vypracuje se zapojením všech národních schvalovacích úřadů členských států individuální koncept dokladů. U tohoto procesu CUAP jsme se samozřejmě drželi veškerých zadání směrnice ETAG 032, část 1 – Všeobecně a část 3 – Zálivkové mostní závěry, ale s testy specificky zaměřenými na námi používaný polyuretanový materiál jsme započali asi před dvěma lety. Nyní mohu informovat, že veškerá hodnocení a testy byly ukončeny. Závěrečná zpráva (­Evaluation ­Report) a návrh Evropského technického schválení (ETA) byly mezitím podány ke konzultacím u všech národních schvalovacích úřadů. Očekávám, že k vystavení prvního Evropského technického schválení pro mostní závěr může dojít v průběhu července 2012. Nechtěl bych ale zatajovat, že to byla průkopnická práce, kterou bylo třeba vykonat, aby bylo vůbec možné v praktické realizaci poprvé otestovat použitelnost směrnice ETAG 032 i v praxi.

K produktu samotnému je třeba podotknout, že v okamžiku první myšlenky ohledně nového produktu byla podstatná část směrnice ETAG již do té míry hotová, že ji prakticky nebylo nutné rozšiřovat pro zcela nové uvedení produktu. Právě s tímto novým materiálem se ale produkt POLYFLEX® Advanced PU ve srovnání s tradičními asfaltovými závěry vyznačuje následujícími vlastnostmi:

•    zpracování za studena, žádné míchání se štěrkem - tyto výhody pomáhají zamezit chybám při výrobě
•    tažnost cca 700 % a stejné chování materiálu bez plastických deformací v rozmezí teplot od - 40 °C do + 60 °C ukazují na převahu vůči asfaltovým závěrům i za extrémních klimatických podmínek
•    větší dilatační posuvy rozšiřují oblasti využití
•    větší zatížitelnost a lepší dynamické chování umožňuje delší životnost
•    dobrá zpracovatelnost dovoluje i bezpečné použití u komplikovaných geometrií a v ostatních oblastech jako je průmyslová výstavba, chemická zařízení, železnice atd.

Samozřejmě jsme také využili všechny – i negativní – zkušenosti, které jsme získali s tradičními asfaltovými závěry, k tomu, abychom je i po konstrukční stránce řádně vylepšili. Myslím si, že s novým elastickým zálivkovým mostním závěrem POLYFLEX® Advanced PU budeme na trhu úspěšní, protože tento produkt vedle již zmíněných aspektů nabízí ještě jednu již známou výhodu, a sice není hlučnější než přilehlá vozovka, což nabývá zejména v obydlených oblastech na značném významu.

RW PRIMO PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTŮ S.R.O.
621 00 Brno, Novoměstská 1c
tel.: 541 233 042, fax: 541 233 132
e-mail: info@rwe-primo.cz , www.reisnerwolff.cz , www.reisnerwolff.at