Jednalo se o zakázku v rámci rozšíření kanalizace v Prostějově pro firmu Strabag a.s., v druhém případě o akci při realizaci projektu „Čistá Olše“ pro firmu Mrozek a.s. Obě zakázky byly realizovány v relativně krátké době po sobě v rozmezí květen až červen 2010. Přestože šlo v mnoha ohledech o zcela odlišné podmínky na těchto akcích, dá se říci, že obě posunuly vnímání technologie mikrotunelování u nás zase o něco dál a také posunuly nebo mohly posunout pomyslné hranice a omezení využití této technologie v myslích projektantů a investorů.

Prostějov

Projekt kanalizace v Prostějově vycházel ze standardních postupů, kdy se kanalizace ukládá ve většině do výkopů a pouze v místech křížení hlavních komunikací se používá protlačování chrániček s následným zatažením kanalizačních trub. V místě kruhového objezdu v prostoru za obchodním komplexem Kaufland však bylo nutno podejít křižovatku s objezdem a následnou silnicí v tak mírném úhlu, že s technologií jednoduchého zatlačování nebylo možno vystačit. Tato technologie funguje většinou spolehlivě na krátkých, kolmě vedených protlacích, ale zde vycházela délka zatlačování na 90 m a většina té délky se nacházela pod velmi frekventovanou silnicí, po které auta přijíždějí a odjíždějí ze západního směru do města k obchodnímu centru.
Proto byla zvolena již ve fázi realizačního projektu, který prováděla firma ROCOM, Ing. Rozehnal, technologie mikrotunelování. Tato umožňuje provádění i velmi dlouhých protlaků s vysokou přesností. V daném případě se jednalo o zatlačování keramických protlačovacích trub typu CreaDig 1200 DN.
Nevýhodou mikrotunelování jsou vysoké pořizovací náklady, či náklady na pronájem ze zahraničí. Proto bylo s výhodou využito, že naše firma pořídila v roce 2008 mikrotunelovací systém ISEKI UNCLEMOLE TCC 980. Ten je sice určený pro o něco menší profily, zhruba v rozsahu DN 600 – 900, avšak i tak bylo možno využít některé prvky pro zakázku v Prostějově. Z Anglie tak byl přivezen jen stroj ­ISEKI UNCLEMOLE 1200 ID a nezbytné komponenty. Tak se podařilo srazit vstupní náklady na přijatelnou míru a dojít k cenové dohodě s odběratelem. Vstupní náklady pro mikrotunelování totiž bývají obecně relativně vysoké, a proto je většinou snaha větších firem používat tyto technologie spíše na větších projektech, kde nebývá problém vyšší vstupní náklady rozpustit do položkových cen. Tam se totiž také projeví velká výhoda mikrotunelování, kterou je vysoká rychlost provádění.
V případě Prostějova byla technologie nasazena do prostředí zvodnělých písčitých hlín a jílů. Geologické podmínky nepředstavovaly pro strojní zařízení žádný problém, otázkou však bylo, jak se vyrovná s nezvykle nízkým nadložím, které se pohybovalo od 1,8 do 2,5 m a – jak už bylo řečeno – dopravní podmínky na vozovce byly značně náročné. Ani to však při realizaci nepředstavovalo žádné potíže. Problémy naopak vznikly se špatně zaměřenými inženýrskými sítěmi, zejména všechny vystrašila stará nefunkční kanalizace, která se objevila téměř v kolizi s našimi zatlačovanými troubami. Po přesném zaměření a určitých drobných úpravách ve směrovém vedení mikrotunelu byl pak i tento náročný úsek zvládnutý, i když za cenu nižších denních postupů.
Celkově byl protlak zrealizován s průměrnými postupy 6 – 8 m / směnu. Dá se říci, že stavba byla provedena bez problémů v dobré kvalitě a s dobrou přesností. Na povrchu žádné omezení v dopravě nevznikly. Veškeré části technologie byly vměstnány do okolí startovací jámy v zeleném pásu kruhového objezdu. Dojezdová jáma se provedla úsporným způsobem – dojetím do pažících boxů v bezpečném prostoru za krajnicí vozovky. Úvahy o využití technologie na navazujícím, ale kratším (cca 30 m) protlaku pro konečný DN 1000 nakonec ztroskotaly na cenovém rozdílu keramických trub 1200 a 1000 mm. Je to škoda, protože náš projekt znovu dokázal, že využívání chrániček pod komunikacemi je zbytečné a pracné, a že lze metodou mikrotunelování bez problémů zatlačovat rovnou konečnou „produktovou“ trubku, zvláště jedná-li se o kvalitní materiál.
Na druhou stranu je dobře, že se technologie mikrotunelování v Prostějově úspěšně vyzkoušela a vzhledem k relativní stálosti tamějších geologických poměrů lze doufat, že bude prostor pro její další využívání v dalších etapách dostavby kanalizace ve městě.

Bystřice nad Olší

Podstatně jiné podmínky čekaly osádku mikrotunelování firmy „Michlovský – Protlaky“ na akci, která téměř bezprostředně následovala po dokončení Prostějova. Šlo o protlačení ocelových chrániček pro následnou kanalizaci v obci Bystřice nad Olší v blízkosti Třince. Jedná se o malebnou horskou vesničku v Těšínských Beskydech, vyhledávanou turisty a milovníky horských kol. Bohužel tomu odpovídal i geologický profil protlačovaného úseku. Jednalo se o balvanité štěrky s balvany většími než 1000 mm v průměru a skalními partiemi. Samotné místo se navíc nachází ve strmém svahu u horské říčky „Olše“ s deluviálními sedimenty, ale také na mnoha místech zavezené řízenými i neřízenými skládkami, kde se na příklad v návozech strusky z blízkých Třineckých železáren nacházely ingoty železa i o průměru okolo 250 mm. V závěru úseku šlo zase o skalní prostředí, kdy se v daném místě na sebe nasouvají dva různé geologické příkrovy, takže relativně měkká a vrstevnatá jílovitá břidlice se střídá s tvrdými pískovci a křemenci. Oblast byla navíc zarostlá vysokými listnatými stromy a bylo jasné, že v podloží se bude nutné vypořádat i s masivními kořenovými systémy. Když ještě doplním, že akce měla začít v květnu 2010, v době, kdy právě řeka Olše byla řekou nejvíce postiženou povodněmi a přívalovými dešti u nás, lze si asi jen těžko představit obtížnější podmínky pro provedení protlaku 100 m dlouhého.
I tady se však ukázalo, jak je výhodné vlastnit mikrotunelovací zařízení ve svém majetku. Tady totiž bylo možno nasadit systém ISEKI UNCLE­MOLE TCC 980 tak, jak byl v roce 2008 zakoupen, jen s drobnými úpravami periferních zubů právě z důvodu lepší adaptace na těžké balvanité podmínky a také pro lepší konfiguraci s ocelovými trubkami o rozměru 1014x12,5. Základem dohody s investorem a odběratelem byla pragmatická úvaha, že pokud nasazujeme vlastní zařízení, neriskujeme žádné závratné vstupní náklady, jak by tomu bylo v případě pronájmu a totéž platí o případných prostojích v případě vyprošťování či uvolňování překážek.
Tato úvaha se nakonec ukázala jako správná. Po odkladech s nástupem v důsledku povodní byl nakonec systém zprovozněn v polovině června 2010. V těžkých podmínkách, které by odpovídaly spíše nasazení skalního systému stroj ISEKI Unclemole samozřejmě nemohl podávat obvyklé denní postupy, takže ty kolísaly mezi 4-5 m v balvanitých štěrcích po 2-3 m ve skalních partiích. Ve třech případech se bylo nutné vypořádat s úplným zahlcením výplachového systému stroje kousky kořenů. Takže to byl mnohdy spíše boj s přírodou než standardní elegantní práce jako v Prostějově. Nicméně na přelomu června a července stroj úspěšně dorazil do cílové jámy a kupodivu, až na několik vylomených zubů, i bez významného poškození. Takže po nezbytných revizích a doplnění oleje mohl urychleně putovat na Slovensko, kde v době uzávěrky tohoto čísla byl nasazen na protlak v Púchově.

Uvedené dva projekty mikrotunelování na Moravě byly v mnohém ohledu rozdílné. Kromě jména firmy, která tyto práce prováděla – Michlovský - Protlaky, a.s., je však spojovalo i něco jiného. Projekty ukázaly, že hranice využití mikrotunelování jsou možná širší, než jsme si mysleli dříve. A také to, že se zařízením, které je dostupné přímo u nás v ČR, doslova a do písmene „na dvorku ve Zlíně“, se lze někdy úspěšně pustit i do riskantních akcí, a to i těch, které jsou nevelké rozsahem, ale pro standardní postupy představují neřešitelné problémy.

Ing. Jaroslav Ježek
Michlovský – Protlaky, a.s.

Michlovský - protlaky, a.s.
Zlín-Salaš 99, 763 51, tel.: 577 125 001, fax: 577 125 050
e-mail: protlaky@michlovsky.cz, www.protlaky-michlovsky.cz