V praxi to znamená, že české obytné i kancelářské budovy jsou stínicí technikou vybaveny podstatně méně než jinde v Evropě. Např. v sousedním Rakousku nebo Německu patří stínicí technika již ke standardu bydlení a je nedílnou součástí projektů budov.
Čím to může být? Pravda, kvalitní a moderní stínicí technika u nás má sice menší tradici, ale za posledních cca 10 let se českým výrobcům podařilo tento handicap úspěšně dohnat a někteří dnes dosahují vynikajících výsledků také ve vývoji a v inovativních přístupech. Pravděpodobnější proto bude zřejmě to, že český zákazník, ať už privátní, firemní nebo veřejný, si není dostatečně vědom všech předností stínicí techniky a možná právě proto investici do ní považuje za neefektivní a zbytečnou.
Důkazem toho, že tento názor není oprávněný, je např. tzv. Delftská studie o výhodách různých typů protisluneční ochrany a nočního chlazení ventilačními okny, vypracovaná prof. van Paassenem z Klima Delft / TU Delft. Tato studie se zabývá porovnáním účinnosti systému vytápění, ventilace a klimatizace (tzv. HVAC) jednak při použití různých způsobů zastínění a jednak v závislosti na tom, ve které fázi projektu byl pokročilý systém prostisluneční ochrany aplikován.
Výmluvné je např. jeho porovnání ročních provozních nákladů a investičních nákladů na místnost o 20 m2 podlahové plochy (v €) – obrázek č. 1.
Podíváme-li se na dobu návratnosti (obr. č. 2), zjistíme, že komplexní přístup zajistí snížení investičních nákladů v takové míře, že vícenáklady na pořízení pokročilého systému protisluneční ochrany jsou plně kompenzovány. Systémy bez komplexního přístupu vykazují delší dobu návratnosti.Přičemž komplexní návrh znamená, že v případě, kdy je protisluneční ochrana integrována v časné fázi projektu, nastává návratnost okamžitě. Naproti tomu dodatečná instalace znamená, že tohoto výsledku nedosáhneme, pokud bude návrh fasády odsunut do konečné fáze projektu. Potom kapacita zařízení HVAC nemůže být ponížena díky aplikaci pokročilého systému protisluneční ochrany a tím pádem bude návratnost velmi dlouhá. Příznivější situace nastane tehdy, pokud budeme počítat s ročním zvyšováním cen energií o 10 %.
Pro takové důkazy ale nemusíme chodit jen do zahraničí. Také v České republice jsou k dispozici analýzy a výpočty návratnosti investic do stínicí techniky. Z jedné z nich např. vyplývá, že při stávajících cenách energie, stínicí techniky a chladicího zařízení je reálná návratnost takové investice mezi 9 až 10 lety, jak ukazují hodnoty ve spodní tabulce.
V uvedeném případě byla posuzována místnost o ploše 50 m2, orientovaná na jih, s okny o ploše 13  m2, zastíněnými vnějšími žaluziemi. Díky kvalitní stínicí technice dojde totiž nejen k menší spotřebě energie na chlazení místnosti, tedy provozních nákladů, ale také k úspoře investičních nákladů na chladicí zařízení o výrazně menším výkonu. Ve skutečnosti je však doba návratnosti ovlivněna nejen nižšími náklady na chlazení v létě, ale také nižšími náklady na vytápění v zimě a tudíž může být ještě zkrácena.
Aby takovéto návratnosti investice do stínicí techniky mohlo být dosaženo, je zapotřebí se stínicí technikou počítat již ve fázi přípravy projektu stavby či rekonstrukce. Jen tak lze zamezit dodatečným nákladům na stavební či montážní vícepráce, nehledě na to, že právě ono optimální řešení pak v některých případech již není možné.
Na zjišťování a zpřesňování informací o oboru stínicí techniky v České republice nyní pracuje Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí, které současně spolupracuje s různými institucemi a vědeckými pracovišti na tvorbě analýz, statistik a prognóz. Tyto informace přináší potom jak svým členům, tak odborné i laické veřejnosti na svém portálu www.svst.cz.
Ing. Štěpánka Lubinová - výkonná manažerka
Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí
info@svst.cz, www.svst.cz