Prvním z nich je technická vyspělost a know how lidí pracujících v tomto oboru řadu let a dále pak bohatá zásoba přírodních surovin nutných k zajištění potřebné produkce. Nedílnou složkou mnoha stavebních dílců a konstrukcí je kamenivo. Těžební kapacity jsou rozmístěny takřka po celém území ČR. Mezi rozhodující firmy v tomto oboru u nás patří společnost Českomoravský Štěrk a.s. O vývoji trhu s kamenivem v ČR i další problematice spojené s rozvojem tohoto oboru u nás jsme měli možnost před několika dny hovořit s ředitelem společnosti panem Ing. Markem Novotným.

Jak hodnotíte současný trh kameniva v České republice a jaké je postavení vaší společnosti na tomto trhu?

Vzhledem ke komplexnosti působení společnosti Českomoravský štěrk, a.s. na trhu České republiky je možné se vyjádřit pouze ke stavu trhu jako celku, kde jednoznačně sledujeme již druhým rokem výrazný pokles v objemu dodávek kameniva. Jde řádově o 10 % ročně. V některých částech trhu je situace lepší. Jedná se převáženě o drcené kamenivo. V oblasti těženého kameniva je situace komplikovaná zejména snahou menších výrobců prodávat "za každou cenu", tzn. pod cenou. I přes tyto nepříznivé vlivy lze říci, že společnost Českomoravský štěrk, a.s. je na trhu s kamenivem číslo jedna a tržní podíl si drží na stejné úrovni.

Jaké kroky jste v uplynulém období podnikli pro udržení či dokonce upevnění této ­pozice?

Základní změny se realizovaly výraznou reorganizací obchodního úseku a striktní kontrolou nákladovosti výroby na jednotlivých provozovnách. Pozici Českomoravského štěrku, a.s. na trhu posílila akvizice společnosti Hanson ČR. Tyto kroky byly realizovány v rámci celého koncernu HeidelbergCement Group. Tím došlo k výraznému posílení konkurenceschopnosti celé naší společnosti.

Přesto současné období je poznamenáno ekonomickou a hospodářskou krizí, která ve velké míře ovlivňuje také chod stavebnictví. Jak se s touto situací vyrovnává vaše organizace?

Získat "pořádnou" zakázku je čím dál tím těžší. Nabídková cena bývá mnohdy tím nejdůležitějším kriteriem, naštěstí však ne jediným. Abychom mohli konkurovat cenou, musíme neustále snižovat náklady. Měníme organizaci výroby, optimalizujeme spotřeby energií, používáme dodavatelské služby a také, bohužel, snižujeme stavy zaměstnanců. To je neradostná, ale naprosto nevyhnutelná činnost. K dalším kritériím patří spolehlivost, kvalita výrobků i služeb, nové produkty, které zákazníky zaujmou, apod.

Výroba kameniva vyžaduje poměrně náročné technologické zázemí. Sleduje vaše společnost nejnovější trendy v této oblasti? Daří se vám uplatňovat nejnovější technologie ve vašich provozech? Jak se nasazení nových technologií promítá do kvality kameniva?

Naše společnost je součástí koncernu HeidelbergCement Group, který je v současné době největším výrobcem kameniva na světě. Veškeré inovace a nejnovější trendy jsou sledovány a prostřednictvím předávání zkušeností zaváděny do praxe. Ty nejefektivnější jsou rozšiřovány v rámci celé skupiny, přičemž jsou i publikovány v interních časopisech. Výroba kameniva vyžaduje náročné technologické zařízení, které je odvislé od druhu zpracovávané suroviny a v neposlední řadě od vyráběných produktů, které se musí co nejlépe uplatnit na trhu. Aby tomu tak bylo, je nutné vyrábět levně a kvalitně. Bez sledování nejnovějších trendů bychom toho nikdy nedosáhli. Proto jsme neustále v kontaktu se světovými výrobci technologií pro výrobu a zpracování kameniva.

Vaše provozovny jsou rozmístěny v mnoha regionech České republiky. Které stěžejní stavby v těchto regionech zásobujete vašimi produkty?

Z významných projektů, na které jsou v současné době dodávány výrobky z našich provozoven, můžeme zmínit zejména: Výstavba D3 Tábor - Veselý nad Lužnicí, obchvat Kolína I/38, obchvat České Bělé I/34, úsek železničního koridoru Votice-Benešov, stavba tunelu Dobrovského (Brno) a souvisejících staveb, dálnice D1 úsek Kroměříž - Říkovice, silnice R55 úsek Hulín - Skalka, atd. V rámci skupiny je Českomoravský štěrk, a.s. hlavním dodavatelem pro společnost Českomoravský beton, a.s.

Dopady těžby na krajinu a životní prostředí jsou obecně známy. Jaká opatření přijímáte ve vaší činnosti v této oblasti?

Českomoravský štěrk, a.s. má již dlouhodobě jako jednu ze svých hlavních podnikatelských priorit aktivní ochranu životního prostředí. Na všech provozech přítomné plány sanací, rekultivací a rovněž bezezbytku naplňovaná povinnost tvorby a udržování finanční rezervy na jejich realizaci, patří ke standardnímu chování této společnosti. Jedná se o nemalé peníze. Pro pokrytí výhradně těchto potřeb disponuje v současnosti společnost částkou 182 miliónů korun.

Důkazem tvrzení, že lze provádět rekultivační činnosti i s citem k okolní krajině, prokázaly ukončené rekultivační práce na tzv. Veselských pískovnách. V tomto případě došlo k plně funkčnímu začlenění bývalých těžebních prostor do přírodního prostředí CHKO Třeboňsko. Výsledkem této snahy je kromě harmonického působení celého území v okolní krajině i první cena v národní soutěži "Zelený most 2008", kterou vypisuje Těžební unie jako příležitost k ocenění nejlepších revitalizačních projektů České republiky.

Velmi dobrým příkladem zdařilé rekultivace kamenolomu je i bývalý lom Mašovice. Ten se stal útočištěm chráněného živočišného druhu, u nás velmi ojedinělého, čolka dravého. Také tato rekultivace se stala předmětem ocenění, tentokrát na mezinárodní úrovni. Realizovaný projekt získal v Bruselu zvláštní cenu NATURA 2000.

Označení Natura 2000 není náhodné. Lom byl zahrnut do této soustavy ochrany, a to jako přírodní památka. Obdobně byla klasifikována i Tovačovská jezera. Citlivě prováděná, stále aktivní těžba a odborně vedená péče o prostředí jezer tak unikátně umožňují naplňovat, a to souběžně, nejenom požadavky ochrany přírody, ale i provozně těžební činnosti. Celé území je zajímavé i tím, že těžbou vytvořená jezera vytváří velmi cenný rezervoár pitné vody, využívaný jako hlavní zásobovací zdroj Přerovska a rovněž není bez zajímavosti, že značná část tohoto území byla zahrnuta do soustavy NATURA 2000. Kromě toho se tyto vodní plochy staly dnes již známým místem, kde Českomoravský štěrk, a.s. společně s Moravským ornitologickým spolkem uskutečnil ojedinělý projekt vytváření umělých hnízdišť rybáka obecného. V letošním roce byly doplněny původní dřevěné plovoucí ostrůvky, sloužící jako hnízdiště tohoto silně ohroženého druhu, novými, tentokrát betonovými. Nové, nutno říct i úspěšné a originální konstrukční řešení, vzbudilo již svůj zasloužilý zájem mezi odbornou veřejností.

Dalo by se pokračovat i na příkladech dalších provozů. Obecně je třeba říct, že zákonná i společenská potřeba je v tomto ohledu naplňována a nejedná se v žádném případě o formální činnost.

Zanedlouho se uskuteční ve vašem velkolomu v Mokré výstava Expo Mokrá. Jak vnímáte tuto výstavu a kde vidíte její přínosy pro těžební obory?

Mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl EXPO Mokrá je již dlouhodobě pro těžaře tím správným místem, kde se mají možnost seznámit s novinkami ve svém oboru činnosti a také je to místo, kde se potkávají lidé působící v našem oboru podnikání. Bylo dobře, že se hned na počátku v Těžební unii rozhodlo o neotřelé formě představování exponátů a to využitím lomového prostředí jako výstavního areálu. Fakt, že se dnes již bude konat 8. ročník, svědčí, víc než cokoliv jiného, o kvalitě celé akce.

Prostor velkolomu, jakým je nesporně lom Mokrá, patřící naší sesterské organizaci Českomoravský cement, je pak jistě tím správným místem pro uskutečnění tohoto záměru. Navíc dlouhodobá tradice Brna jako veletržního města vytváří už sama o sobě dobré podmínky pro výstavní činnosti.

Za rozhovor děkuje
Ivo Románek


Českomoravský štěrk, a. s.
Mokrá 359, 664 04 Mokrá
tel.: 544 122 111, fax: 544 122 571
e-mail: cmsterk@cmsterk.cz, http://www.cmsterk.cz